„Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete se umět o vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat a dávat svou práci celku, ale všichni tak, to bude jiná. ...“

Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah

 

Přátelé,

                     

Následující sdělení jsou sděleními, vzkazy i částmi rozhovorů, které jsme vybrali z knih "Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru", jejichž zpracovatelem je pan I. A. Benda, světelný pracovník, který je již mnoho let v plné komunikaci s Vesmírnými lidmi a plní si skrze svou teleinformační práci pro druhé své poslání.

Tyto "Rozhovory" obsahují klíčové informace k vývoji lidstva na planetě Zemi, důležitá varování, rady a zajímavosti o životě našich vesmírných přátel obývajících nejrůznější planety, galaxie a dimenze, a jsou výsledkem vzájemných, přátelských rozhovorů (i osobních setkání) pozemšťanů s těmito pozitivními vesmírnými civilizacemi, jejich zástupci. Komunikace pozemšťanů s vesmírnými lidmi (pozitivními vesmírnými civilizacemi) je již několik desítek let v plném proudu. Již mnoho let vyspělé, pozitivní vesmírné civilizace sil Světla chrání naši planetu Zemi a pomáhají pozemšťanům a Zemičce v jejich (našem) vzájemném soužití, tedy prakticky ve všech oblastech života, je-li to třeba. A třeba to opravdu je.

Je to jejich práce, jejich poslání, pomáhat ve vývoji méně vyspělým civilizacím a společnostem, jako jsme my, lidé na této planetě Zemi v minus třetí dimenzi bytí záporných vesmírů. Dávno bychom planetu Zemi zničili, resp. zničili životy své, nebýt neustálé pomoci vesmírných přátel, kteří jsou povinni (do míry, kterou neporušují Nejvyyšší kosmické zákony - zákon svobodné vůle) zasáhnout, pokud naše jednání na ZEMI přesahuje dosah naší planety. Pokud svým jednáním lidstvo na Zemi OHROŽUJE DALŠÍ CIVILIZACE VE VESMÍRU. Pokud jedna civilizace ohrožuje jinou, resp. život v kterékoli jiné části vesmíru, je povinností vyspělejších civilizací zasáhnout, a to tak, aby nebyl porušen zákon svobodné vůle a volby. Ostatně vesmírní přátelé Vám to řeknou sami....

Vesmírní lidé neustále komunikují s pozemšťany a ti následně pracují na tom, aby se důležité vzkazy vyspělých civilizací dostaly ke všem lidem na Zemi. Předávají je dále, a tak má každý člověk možnost se s těmito klíčovými informacemi seznámit, vzít je na vědomí a nastoupit cestu ven z negativního stavu, ve kterém se lidstvo jako celek aktuálně doslova topí.

V současné době (rok 2018) se zásadním způsobem mění vědomí lidstva, lidstvo dospělo do další fáze svého (ne)vývoje, do další epochy svého duchovního (ne)uvědomění a nadešel čas, kdy se Země připravuje na transformaci (přesun/převibrování ze současné minus třetí dimenze temného vesmíru do vyšší, páté dimenze bytí pozitivních vesmírů Stvořitele Prvotního všeho a všech). Aby mohlo k transformaci dojít hladce a bez problémů, byly zahájeny procesy, které tuto transformaci na Zemi připraví a následně umožní. Změny se týkají planety Země jako celku, tedy včetně nás, lidských bytostí. Pozitivní lidé, kteří budou v rozhodujícím okamžiku (evakuace Země) splňovat vibrační parametry pro to, aby mohli být zachráněni a přemístěni na Novou Zemi do páté dimenze bytí, již nyní pociťují velké, někdy méně příjemné (avšak nutné z hlediska přípravy svých těl) změny, projevy a události ve svých životech. Vědomí, probuzení či probouzející se lidé však vědí, jaký smysl tyto události mají a vydrží-li a neustoupí-li z pozitivní cesty svého duchovního růstu, pak vědí, že je brzy čeká nový život, život v nebeských světech Stvořitele našeho milovaného.

obr.: Pro přečtení textu k obrázku doporučujeme obrázek přetáhnout na plochu Vašeho počítače a otevřít z plochy

V této záložce nabízíme pouze několik vybraných sdělení výše uvedených knih, klíčových a důležitých pro informovanost všech pozemšťanů. Všechna sdělení (resp. všechny knihy "Rozhovorů") jsou vám kdykoli k dispozici na webových stránkách pana I. A. Bendy www. vesmirni-lide.cz (www.nebeska-univerzita.cz).

I když jsou mnohá z vybraných následujících sdělení a rozhovorů "staršího data", jsou neustále platné, resp. den ode dne NABÝVAJÍ VĚTŠÍ A REÁLNĚJŠÍ PLATNOSTI a NALÉHAVOSTI. Veškerá sdělení lidstvu jsou platná právě nyní, protože my, lidé této planety Země (podle předpokladu vesmírných přátel) jsme neučinili za posledních dvacet let téměř žádné změny, které by vedly alespoň ke zlepšení kritické situace, ve které se všichni nacházíme (žijeme v otroctví, v těžké nejednotě, nemocech, neštěstích, strachu, ovládání mocných: jsme pod těžkým vlivem SIL TEMNA, devastujeme planetu Zemi a způsobujeme tak její očistné procesy, kterými se zakončí pobyt nás všech na Zemi v této záporné dimenzi bytí zcela).

Sdělení jsou různorodá, týkají se různých oblastí života našeho pozemského i života vesmírných přátel, je jen na Vás, která pro Vás budou přínosná a která Vás povzbudí na cestě k PRAVÉMU ŽIVOTU.

Všechny knihy "Rozhovorů" (10. dílů) si můžete stáhnout na webu I. A. Bendy www.vesmirni-lide.cz, kde najdete také mnohé další, klíčové informace potřebné k duchovnímu růstu a probuzení celého lidstva. Upozorňujeme čtenáře, že pravdivost knih "Rozhovorů" není stoprocentní,  chyby vznikají při samotném přenosu informací, jejich přijímání (míra ovládání člověka silami temna v okamžiku komunikace), dále při zpracování (které naneštěstí často podléhá vkládání vlastních myšlenek a pochybností, "čemu nerozumím, to si upravím podle svého"), případně při dalších překladech a zpracováních. Mnoho lidí, kteří se snaží o komunikaci s pozitivními vesmírnými civilizacemi, často komunikují s negativním stavem, který je v tu chvíli v pohotovosti a napojuje se na tohoto člověka. Mnoho lidí nerozezná (nebo zaměňuje) myšlenky pravé od falešných, negativní stav jim implantuje své negativní informace, které člověk přijímá a považuje je za pravé a pravdivé.

Je proto opět důležité vyciťovat pravdivost předkládaných informací. Mějte na paměti, že každý člověk je schopen přijímat PRAVÉ, SVĚTELNÉ INFORMACE jen do takové úrovně, jaká odpovídá jeho aktuálnímu duchovnímu uvědomění, jaké je schopen na své aktuální úrovni přijmout a chápat.

 

Děkujeme všem, kteří se jakkoli podílejí na šíření SVĚTLA.

 

610. Nouzové sdělení od matičky Země

Přijala Helena K., 26.4.1999, místo: Bednáreček     

                                                                                                           

„Mé milé děti,

 

nesmírně dlouho a nesmírně vroucně vás miluji a jsem stále s vámi. Každý den pozoruji, jak se měníte, jak procházíte svým vývojem a jak někteří zbytečně trpíte stejně, jako trpím já za vás. Já sama nemohu před vámi nikam utéct, nikam se schovat. Neustále mě pronásledujete svými pozemskými výbuchy, ať již atomovými či jinými bombami.

 

Vím, že je válka vaší potřebou, ale dokud se nenaučíte věci řešit jinak, nepomůžeme jeden druhému. Každému z vás vnukám myšlenku, jak vše zařídit v klidu a v míru a každý z vás mi v duchu slibuje, že mě ušetří. Vaše city však hovoří za vás!  Řežete si pod sebou větev, na které se nespokojeně vrtíte a divíte se, že už to praská.

 

Nikdo z vás nebude ušetřen, jestli já padnu. Každý z vás ponese svůj díl viny a nespraví se samo nic. Velmi těžko byste napravovali svůj omyl. Příroda na vaší úrovni bytí je vyčerpatelná a donekonečna dávat nebude. Vzmužte se, lidé, a pohleďte tváří pravdě v tvář. Před mou pravdou neuhnete. Nikdo neunikne trestu za zničení a pustošení. Každého takového smetu ze stromu života a zaplatí při účtování ve chvíli stonu vše do poslední kapky, která už přetekla. Nikdo nebude ušetřen za zločiny spáchané na svém současném domově. Ani já neuniknu trestu a porobě, pokud vás nechám jen tak bez zásahu ničit, vraždit a pustošit mne, tedy část nekonečného Vesmíru. Znám jiné planetární bytosti, dříve krásné, které nyní trpí pod hostiteli z bláta a smogu....

 

Vemte toto na vědomí, mé krásné děti. a šetřete si půdu pod nohama, vždyť vás živí. Ať potom nejste zklamaní. Mrzelo by nás to všechny.

 

                                                                           Loučí se vaše milující planeta Země.“

 

(385.)  Pravda                                

Přijal Luboš M., místo: Čechy pod Kosířem, 7.7.1998, 19:15 – 19:35 hodin

....                                                                                   

„Ptáš se po pravdě. Je ve svém postavení úplně jednoduchá, i když ve svém projevení nekonečně pestrá. Tolik pojmů kolem tebe je (projevů) a stejně je to jen nepatrné zrníčko prachu všech možností utváření forem, které ve vesmírech existují. Vesmírů je mnoho a každá kupa těchto celků tvoří zase o řád vyšší stupně atd. A v každých těchto světech lze nalézt organizované životní formy i v takové podobě, kterou bys za život vůbec nepokládal. Vše je však řízeno stejnými Kosmickými zákony. I celé celky, které by jsi charakterizoval jako kopu kamení či hmoty ve Vesmíru mají své vědomí a to vědomí jiného řádu či charakteristiky, než je tvoje poznání života jako takového.....

 

Dostali jste impuls k přemýšlení a sama planeta si musí též odlehčit. Podrobnosti už víš, alespoň z části. Evakuace zatím nebude (je právě po vrcholu evakuační krize – pozn. zpracovatele), čeká se na další vývoj. Vědomí lidstva jako celku se teprve posouvá na vyšší úroveň a tento okamžik je velmi zásadní. Můžete udělat skok vpřed, stejně tak uvrhnout sami sebe zpět do pravěku.

 

V čase, ve kterém se nacházíte, se uplatňují vlivy dvou typů. Jednak doznívá éra Ryb, která s sebou nese klid, ale i touhu po hmotě a hašteření, a na druhé straně Vodnář, jenž s sebou nese duchovní postup a poznatky o životě všeobecně. Toto je bod, na který působí i jiné faktory tobě neznámé. Vaše demonstrace síly atomu velice ohrožuje nejen Zemi. Pokud by došlo ke kolapsu, bude zasáhnuto zvenčí, protože taková situace to umožňuje. Můžete toho mnoho zničit. Jsou tu však síly, entity na stráži a jsou připraveny. Takže vězte, že nic nezmůžete svými zbraněmi a technikou. Jsou daleko před vámi. Přišli na pomoc, ne z agrese. To je důležité. Rozšiřovat poznání skutečné Pravdy. Dbejte zákonů Stvoření a nebude nutný ani tento dohled. Však myslím, že to zatím zůstane, jak je. Balancujete mezi klidem a katastrofou. Snažte se to pochopit. I Země je s vámi až moc trpělivá, ale může se stát, že Země bude nucena zapojit mechanismy, které vrátí poměry na ní do rovnováhy.

 

Vše je forma energie. Její různé frekvence se manifestují v celém Díle. Pokud tyto frekvence vybočují nějak z přirozené rovnováhy, tak za pomoci jiných energií jiných frekvencí je vše uvedeno zpět do rovnováhy. Někdy tomu ovšem předchází delší úsek času nebo projevu nerovnováhy. O to razantnější změna poměrů a způsob návratu k normálu.“

 

 

386. Polovtělené bytosti             

Přijal Luboš M., 7.7.1998, 19:35 – 19:41 hodin, místo: Čechy pod Kosířem                                                                                         

.....

„Bytosti nejsou polovtělené ve smyslu vtělení napůl, ale tak, že mají jemnohmotnější tělesnou strukturu. Mají jednotlivá tělesná uskupení či části této formy vzdáleny dál od sebe. Jako plot má jemnější či hustší pletivo. Je to dáno vibracemi duchovní části a tím vybuzenou energií odpudivou. Později přechází na jiné netělesné formy bytí (duchovní a světelné bytosti – pozn. zpracovatele). Tam jsou již frekvence vibrací energie tak vysoké, že není možno hovořit o hmotě, ale jen o uskupení energie s vědomím já, které je však podstatně rozšířeno.“

 

 

387. Cyklická bytost                    

Přiijal Luboš M., 7.7.1998, 19:42 – 19:46 hodin, místo: Čechy pod Kosířem

                                                                                                  

„Cyklická bytost je já, které putuje těly od nádechu k výdechu Podstaty (Velkého třesku - pojem dle naší astronomie) a dál stále dokola (milióny inkarnací od Velkého třesku až k návratu ke Stvořiteli – pozn. zpracovatele).

 

Každý tento cyklus toto já však přetváří a určitým způsobem moduluje či naplňuje. Cyklů je nekonečno stejně, jako Podstata nemá konce. Je to obtížně pochopitelné a poznání přichází až se splynutím do Podstaty.“

 

 

388. Volný přenos

Přijal Luboš M., 10.7.1998, místo: Čechy pod Kosířem

                                                                                                 

„To, co bylo řečeno, je pravda. Je mnoho možností, jak reagovat na realitu a tím tvořit realitu dál. Je mnoho variant vlastního osudu a mnohé z nich procházíme, protože ty jsou naším vlastním dílem. Jsou našimi výtvory. Veškeré události jsou příčinné a není náhodných dějů ani myšlenek. Vše, co jest, je realita Podstaty Tvůrce, je přímo Jím a je přímo vámi jako jednotkami Jeho samého. Tvoříte to, co je ve všech detailech již hotové a tak se nedá hovořit o rozšiřování vědomí Podstaty (narozdíl od poznání Podstaty - pozn. webu), neboť ta obsahuje všechny varianty Jsoucnosti, všechny možnosti, které je vůbec možno označit takto. Jevy životní jsou všechno formy již stvořené a i když tvoříte svůj osud, stejně jen vybíráte varianty pro sebe do budoucna, ale Podstatné vnímání teď hotové.

 

Jsou pojmy, které obsáhnout není snadné. Není možné násilně měnit osud. Je to uhnutí mimo zákony Jednoty jako Tvůrčího díla. Tyto zákony jsou vlastně Jednota. Vše, co jest, je Jednota v podobě různých forem vyjádřená. Proto je energie hmota a myšlenka a všechno je to jen Podstata = Bytí, Zákon a Celek. Je to jednota forem. Tyto formy pak zase ze svého vjemu tuto Jednotu hledají (vracejí se k ní a do ní). Od určité doby ovšem. Taková rostlina či primitivní živočich jsou též forma Jednoty. Jednotou je, je její částí. Až lidský druh ve svých variantách od určité doby pojem Jednota nese ve svém vědomí a nachází stále víc aspektů tohoto. Je to proces, který dále umožňuje s rozvojem vědomí rozvoj hmotné (nejzevnější, nejhrubší) a energetické složky až k nejvyšší dokonalosti, kde splývá s Podstatou. Stává se Podstatou. I když nikdy nebyla ve formě, kdy by tou Podstatou nebyla. Vše je jen vývin uvědomění, tedy vnímání.(Někteří lidé nevěří ve Stvořitele, ale přitom každý z nich má energii Stvořitele ve svém duchovním srdci – pozn. zpracovatele.)

 

392.  Úkol Boha

Přijal N. D. Walsch, část dialogu s Bohem, úryvek z knihy „Hovory s Bohem“

 

„Úkolem Boha není vytvářet okolnosti a podmínky vašeho života. Bůh vás stvořil podle obrazu svého. Vy tvoříte zbytek užitím schopností, které vám dal Bůh. Bůh stvořil život. Dal však člověku svobodnou vůli, aby se svým životem mohl nakládat podle svého přání. V tomto smyslu je vaše vůle Boží.

 

Svůj život žijete tak, jak jej žijete a já vám do toho nezasahuji. Tohle je velká iluze, v níž žijete: Že Boha zajímá, co děláte.

 

Nezajímá mě, co děláte, ale vy to nechcete slyšet. Zajímá vás, co dělají vaše děti, když je pošlete ven, aby si hrály? Považujete za důležité, zda hrají na babu nebo na schovávanou? Samozřejmě, že ne, protože víte, že se jim nic nemůže stát. Připravili jste jim prostředí, které považujete za přátelské a bezpečné. Samozřejmě, že doufáte, že se jim nic nestane. A když se jim náhodou něco stane, pomůžete jim, vyléčíte je a umožníte jim, aby se opět cítili bezpečně, aby byly šťastné a opět si hrály. A druhý den vás opět nebude zajímat, zda budou hrát na babu nebo na schovávanou. Samozřejmě jim řeknete, které hry jsou nebezpečné. Nemůžete jim však zabránit v tom, aby dělaly nebezpečné věci. Ne vždycky. Ne navždy. Ne v každém okamžiku od této chvíle do smrti. Rozumní rodiče si to uvědomují. Nicméně rodiče mají starosti o výsledek.

 

Tato ditochomie – nepříliš velký zájem o proces, ale velký zájem o výsledek – dost přesně charakterizuje ditochomii Boha.

 

Bůh se však v jistém smyslu nezajímá ani o výsledek. Nezajímá se o KONEČNÝ VÝSLEDEK. Je to proto, že KONEČNÝ VÝSLEDEK JE ZARUČENÝ.

 

A tohle je vaše další velká iluze: Že výsledek života je nejistý. Právě pochybnosti o konečném výsledku stvořily vašeho největšího nepřítele, kterým je strach. Neboť jestliže pochybujete o výsledku, pak musíte pochybovat také o Stvořiteli – musíte pochybovat o Bohu. A jestliže pochybujete o Bohu, musíte žít celý Život ve strachu a s pocitem viny. Pochybujete-li o Božích úmyslech - a o schopnosti Boha dosáhnout konečného výsledku – jak se můžete uvolnit? Jak můžete najít klid? Ačkoli je Bůh dokonale schopen své úmysly realizovat, vy tomu nemůžete a nebudete věřit (přesto, že tvrdíte, že Bůh je všemohoucí), a proto si ve své představivosti budete muset vytvořit moc rovnou Bohu, abyste našli sílu, která je schopna zmařit vůli Boží. A proto jste si ve své mytologii vytvořili bytost, které říkáte „ďábel“. Dokonce si představujete, že Bůh s touto bytostí bojuje (neboť si myslíte, že Bůh řeší problémy stejným způsobem, jako vy). A nakonec si představujete, že by Bůh mohl tento boj prohrát.

 

Tohle vše je popřením všeho, co víte o Bohu, ale na tom vám nezáleží. Žijete ve své iluzi a v neustálém strachu, protože jste se rozhodli pochybovat o Bohu.

 

Kdybyste však učinili nové rozhodnutí, co si myslíte, že by se stalo?

 

Řeknu vám tohle: Žili by jste tak, jako žil Budha. Jako žil Ježíš Kristus. Jako žili všichni světci, které zbožňujete.

 

A přece by vám lidé nerozuměli, stejně, jako nerozumějí většině světců. Kdybyste se snažili vysvětlit svůj pocit pohody, svou radost, svou vnitřní extázi, poslouchali by vaše slova, ale neslyšeli by je. Snažili by se vaše slova opakovat, ale přidávali by svá.

Divili by se, jak můžete mít něco, co oni nemohou najít. A pak by začali žárlit. Jejich žárlivost by se brzy změnila v zuřivost a ve svém hněvu by se snažili přesvědčit vás, že to jste vy, kdo nerozumí Bohu.

 

A kdyby se jim nepodařilo zkazit vám radost, snažili by se uškodit vám; tak velká by byla jejich zuřivost. A kdybyste jim řekli, že ani smrt vás nemůže připravit o vaši radost ani změnit vaše přesvědčení, zajisté by vás zabili. Kdyby pak viděli, s jakým klidem jste smrt přijali, považovali by vás za světce a opět by vás začali milovat.

 

Neboť v povaze lidí je milovat, zničit a pak opět milovat to, čeho si váží nejvíce........“

.......

 

394. Sdělení

Přijala Kateřina P., 4.6.1998, místo: Zlín

 

„Dnes v noci bylo definitivně rozhodnuto o evakuaci. Část lidstva v počtu několika milionů lidí bude propuštěno z Temna (cca 1/5 lidstva planety Země – pozn. zpracovatele), které (Temno) bude na Zemi až do zániku lidstva vládnout dál v plné míře. Ano, bude to peklo na Zemi. Po likvidaci a očištění Země se větší část (zachráněného) lidstva vrátí zpět.  ………. Světlo nad Temnem nezvítězilo, Temno zanikne autodestrukcí. Takže se udělalo mnoho kompromisů, aby se věcem nechal volný průběh.

 

Odejde spousta lidí, takže nedojde k takové expanzi, která by poškodila okolní Vesmír. Všechno bude interní věc Země. Jako mor. Takže co se stane … (Jedna z pravděpodobných možností 1. fáze očisty – pozn. zpracovatele).

 

Ve vaší zemi: epidemie nových nemocí. Záplavy. Výbuch plynu v Praze.

V Evropě požáry, sucha, hladomor. Občanské války. Snížená porodnost, snižuje se počet obyvatel. Velká bída. Japonsko a Kurily mizí pod vodou v důsledku zemětřesení. Propukne davová hysterie a strach. Stěhování národů k vám. Velké masy lidí projdou vaší zemí. Jdou za nadějí. Ale štěstí nedosáhnou (nezmění-li své vibrace - pozn. webu). Za několik let stejně všichni zahynou.

 

V Africe už probíhá pandemie, obyvatelstvo vymírá a nerozmnožuje se. Narození zdravého a duchovního dítěte je zázrak.

V Severní Americe bude poškozena část pobřeží, jinak nic. Lidé se nepoučí, a odtamtud bude hrozit největší zdroj - původ - ke zkáze lidstva. Je tam obrovská nevědomost, velký potenciál Temna.

 

Ostatní části Země zůstanou nepoškozeny (ne do míry neobyvatelnosti - pozn. webu).

 

Ve vaší zemi je obrovský potenciál duchovnosti. I když se odstěhujete, vaše skutky a myšlenky budou působit dál. Zaseli jste jiskry v duších lidí, a ty budou doutnat, až přijde jejich čas.

Plejáďané z planety Ommnur.“

                                                                                          

(Ti, co nebudou evakuováni, si vytrpí své, a stejně se tedy duchovně posunou, ačkoli dosud nechtěli. To je ale jen 1. fáze očisty – pozn. zpracovatele).

 

395. Tváře z Marsu

Přijala Kateřina P., 6.6.1998, místo: Zlín

                                                                                              

.............

.... Skutečnou příčinou možné katastrofy je negativní chování lidstva samého. Pokud by žilo v lásce a harmonii, mohlo by nyní tímto zvýšením vibrace vlastních těl převibrovat do vyšší dimenze. Tím by včas uniklo tomuto gravitačnímu působení planety Nimiru a hlavně dalšímu působení Sil temna. Tady můžeme pouze opět vidět, že vždy primární příčinou problémů lidí je duchovní příčina (nedostatečné duchovní uvědomění - pozn. webu) čili příčina spojená s negativním chováním lidí – energie myšlenek – z toho vyplývající (nízké, hrubé) vibrace těl lidí, a následně na to navazuje pohyb hmoty, materiálu, přičemž materiálním lidem se jeví jako příčina jen toto!
 

Planeta Nimiru je vzdálena nyní cca 15 světelných hodin (dráha planety Pluta je vzdálena cca 5 světelných hodin) a rychle se blíží k planetě Zemi, pouhý průlet centrem Sluneční soustavy s perihelem u dráhy Země drasticky ovlivňuje řadu planet ve 3. dimenzi!!! Ve vyšších dimenzích nikoli! K tomuto katastrofickému ovlivnění – zemětřesení atd. není nutná žádná srážka s planetou Zemí.

 

Tato GIZEH s ještírky vždy zde ovlivňovala negativně běh dějin lidské civilizace, ale k vývoji člověka na Zemi patří to, aby v tomto prostředí byl schopen v případě postupu výše sám poznat vlastním srdcem dobro od zla. Odsud je také řízena na dálku myšlenkovými impulsy ta část lidí v řídících funkcích – hlavně sdělovací prostředky, vlády, armády, velké firmy, církve, aby jednali v souladu se Silami temna a aby se lidé na planetě Zemi nemohli duchovně (vibračně) posunout a dovědět se Pravdu o Stvořiteli, Silách světla a Silách temna, o Kosmických zákonech, inkarnaci a celém současném kritickém vztahu lidstva k planetě Zemi!!!

(Doplněno zpracovatelem pro lepší pochopení.)

 

Toto je další důkaz, že váš čas se chýlí ke konci také. Je to kosmický zákon. Kdo ho vezme na vědomí, bude zachráněn a obydlí jinou část Vesmíru tak, jako se naši předkové ocitli na Plejádách. Ostatní nevěřící zahynuli nebo částečně poškození přešli na vaši planetu. I vy máte tuto volbu, ale ve vaší Sluneční soustavě už není žádná obyvatelná planeta 3. dimenze. Pouze ve druhé, ale takový propad se připouští jen těm, kteří odtud pocházejí přímo, tj. jsou tu u vás první život. Ale toto bude probíhat už pouze formou posmrtného života, nikdo z vás by tuto evakuaci neudělal. Jste v horší pozici, máte méně na vybranou.

 

Zachráníme vás, kteří si to sami přejete a pracujete na tom, aby to bylo možné (tj. pouze tuto cca 1/5 lidí s dostatkem vibrace těla – pozn. zpracovatele). Duchovno bude žít dál ve fyzickém těle. To je zatím vše.

Plejáďané z planety Ommnur.“                                                                                            

 

396. Poselství určené všem

Přijala Kateřina P., 10.6.1998, místo: Zlín

 

„Pocházíme z planety Ommnur z hvězdokupy Plejád ze čtvrté kvadratury pátého stupně MI šířky.

 

Přišli jsme za účelem pozvednout vědomí lidstva, zapojit ho do kosmického vědění, a tím zasáhnout do naší lepší budoucnosti.

 

Naše aktivita se chýlí ke konci. Už nesmíme víc vykonat, byly určeny hranice naší působnosti. Bohužel naše plány byly mnohem většího rozsahu, než co se skutečně podařilo. Už se brzy vrátíme domů. Všechno bylo mnohem obtížnější, než jsme si to představovali. Ani nejlepší vůle nic nezmůže, pokud není spolupráce. Jen mizivá část lidstva pochopila. Většinou to byli členové světelné rodiny a členové světelné rady. Ti svou odvahou k přímému vtělení dokázali rozvinout přirozenou schopnost některých lidí, ale bylo to málo. Byl předpoklad lavinovitého šíření, který nevyšel. Probuzení neměli dost sil, aby přesvědčili stejný počet dalších a postup se neuskutečnil. Opatření proti Silám světla (ze strany sil Temna - pozn. webu) byla velmi silná a nepřekonatelná v tak krátkém časovém období. Protože nám byl vymezen pro tuto práci pouze určitý čas, který se chýlí ke konci, musíme opustit vaši Zemi a rozloučit se.

 

Nezbývá než čekat na sebezničení. Jen část lidstva smí být zachráněna (dle vibrace těl cca 1/5 – pozn. zpracovatele). Je to tak, jak říkáš – dík za každou dušičku. Naše práce stála za to. Dá se říct, že už v současné době můžeme přepsat naše dějiny, protože nastane celý řetěz změněných událostí. Rozhodně nedojde k atomové válce, to je zajištěno, a to byl hlavní cíl.

 

Všeobecné kosmické vědomí vaší soustavy teď sice po vašem odletu (evakuaci) ze Země poklesne, ale nedá se nic dělat. V rámci svobodné zóny se budou dít na planetě Zemi hrozné věci. Stejně jako rakovina zahubí tělo, ze kterého žije, a tím zaniká, tak se zničí Temné síly. Zahltí se vlastním jedem a tím, že nebudou mít z čeho žít, protože zničí všechno. Tvořit neumí, jen negovat.

 

Připrav se na odlet, poletíš s námi. Tvůj život na planetě v páté dimenzi bude plnohodnotný a šťastný.

Plejáďané z planety Ommnur.“                                           

obr.: Evakuační pozice lodí Sil Světla

 

 

397. Poselství

ijala Kateřina P., 12.6.1998, místo: Zlín

 

         „Lidé!

 

My Plejáďané vás varujeme před působením Temných sil. Jste křehcí, zranitelní a oni toho zneužívají. Chtějí vás zničit. Varujeme vás před nástrahami formou falešných informací ve vašich masmédiích, hlavně televize. Neříkají vám pravdu, zatajují vám mnohé skutečnosti. Dnes proběhla první vlna zemětřesení. Byla zatím slabá – jako varování. Ale zatají se to. Podobně zatají druhou, silnější, která bude asi za dva týdny. A pak už bude pozdě. Země se už dala do pohybu. Setřásá vás jako škodlivý hmyz. A ještěři se postarali o to, aby byly škody co největší. Mají hlad, touží po utrpení. Nenechte se zmást relativním klidem ve zprávách a v televizi a v novinách. Pravdu se dovíte, až bude pozdě.

Plejáďané z planety Ommnur.“

                                                                                  

 

398. Poselství

Přiijala Kateřina P., 13.6.1998, místo: Zlín

 

„My, Plejáďané z planety Ommnur, sdělujeme vám, lidem z planety Shan (Země), že jste svým nezodpovědným jednáním poškodili svou Matku Zemi. Ta teď vás hodlá setřást ze svého povrchu. Ti z vás, kteří žijete v lásce k Bohu a k sobě navzájem, budou zachráněni.

Vyvolili jste se sami svým přístupem a osobní zodpovědností.

 

My ani vy neznáme hodinu a den odletu, a proto buďte stále připraveni jako my. Až nastane pravý čas, všichni se to dozví. Nemějte strach. Čeká vás naděje na lepší život, než tady na Zemi. Budete moci plně rozhodovat o svém štěstí bez omezení zákony byrokracie a podivné morálky. Hlavu vzhůru, nenechte se odradit falešnými proroky a zkostnatělými vědeckými argumenty. Pravda je jen jedna, a to zákony boží lásky. Zvedněte hlavy, přestaňte se zabývat drobnými denními starostmi a soustřeďte se na SVÉ SRDCE. Co v něm najdete? Je tam Bůh? Je tam nekonečný prostor? Prostor pro bezpodmínečnou lásku? Pak jste vyvolení a budete spaseni. Nezáleží na rase, pohlaví, věku, vzdělání. Jen na srdci. To mějte otevřené. Víc nepotřebujete. To je vaše největší bohatství. Láska ke Stvořiteli je nejsilnější energie, se kterou můžete tvořit nové světy, nový život. Máte obrovské předpoklady pro založení nové, vysoce kultivované společnosti.

 

Nepromarněte svou příležitost a staňte se členy velké vesmírné rodiny Světla, kde jste vřele očekáváni.

 

Máme vás rádi. Vaši bratři a setry z planety Ommnur.“

 

405. Poselství všem lidem planety Shan

Přijala Kateřina P., 26.7.1998, místo: Zlín

 

„Útoky na vaše citlivé duše sílí, sledujeme to. Buďte stateční a nenechte se zlomit argumenty těch, kteří nechtějí změnit svůj způsob života a přijmout plnou odpovědnost za své chování. To, že jsou ve většině, ještě neznamená, že mají pravdu. Buďte silní a pevní ve své víře, že láska je nejsilnější energie ve Vesmíru a přemůže všechno, co Láskou není. Pokud budete příliš oslabení a budou vám chybět argumenty, sdružujte se, ať se vzájemně zase posílíte. Útočí se na vás ze všech stran, obyčejně na nejcitlivějších místech a mnohokrát od lidí, které považujete za vysoce duchovní nebo se za ně aspoň vydávají. Všechno zaznamenáváme, každičký čin, každičkou myšlenku. Jsme stále s vámi, milovaní bratři a sestry. Nezoufejte, čas pravdu odhalí. Už se to blíží.

Vaši bratři a sestry z Plejád.“

                                                                                                    

 

420. Falzifikáty kruhů v obilí

Přijala Kateřina P., 22.8.1998, místo: Zlín

 

„Od roku 1992 převzal Robert Irving roli hlavního falzifikátora a vytvořil mnoho vzorů na polích jižní Anglie. Velmi úzce spolupracoval s Jimem Schasklem, který byl zaměstnán při hlavním stanu CIA ve Virginii. Brzy vznikla celá síť falšovatelů, jejich činnost kulminuje ve velice komplikovaných obrazcích = květin Fiveova pole, Pavučina a velké formace připomínající štíry, dále šnekovité piktogramy.

 

Fenomén měl být označen za banalitu způsobenou přírodními nebo lidskými vlivy, nehodnou dalšího vědeckého zájmu. Jednoznačně byla zamítnuta „mimozemská hypotéza“, pokud jde o vysvětlení vzniku obilných kruhů.“

(SDĚLENÍ z knih "Rozhovorů s poučením od mých přátel z Vesmíru zpracovatele I. A. Bendy s čísly 1701 a 1702, o kterých se píše v obrázku, nabízíme v textovém bloku níže - pozn. webu)

 

(Lidé se nesmí dozvědět pravdu, už vůbec ne o možnosti své záchrany před vlastní destrukcí, toť politika NEGATIVNÍHO STAVU. Lidé jsou ovládáni a nemají téměř žádný přístup k pravým informacím. To, co projde do vysílání Tv, je jen to, co projít mohlo, přesněji řečeno MĚLO - přesně podle plánu negativního stavu a jeho smrtících zájmů! Mocní tohoto světa rozhodují o tom, čemu mají lidé věřit a čemu ne. A převážná většina lidí - ovládané loutky - dokonale tancuje, jak negativní stav píská. Co řeknou ostatní, tomu věří všichni. Lidé jsou ovládané loutky (skrze ovládací programy šité každému na míru). Nemají ČAS (čas?) zjistit, že všechno v jejich životě je jinak. Mnozí nemají ani chuť. Je totiž nesmírně pohodlné přijímat to, co se jim předkládá. A podle těchto not se hraje a bude hrát až do poslední minuty zde na Zemi. Negativní stav neustále vyhrává. Jen díky lidem, kteří uctívají ty, pro které dennodenně otročí a kterým bezmezně věří. Bez toho, aniž by sami hledali pravdu. A poháněcí síla pro toto jednání lidí? Nic než STRACH (doplnění webu)).

 

520. O Vesmíru a předimenzování

Přijal Vlastimil H., 19.1.1999, 6:20–7:19 hodin, místo: Šumperk

 

„Vidím, že jsi připraven, můžeme pokračovat. Dnes si můžeme povídat, o čem chceš.“

 

O Vesmíru. Můžeme?

 

„Jistě, můžeme. Chceš změnit také chápání lidí co se týká Vesmíru. To je dobře, protože je to také velmi důležitý názor a souvisí s názorem a chápáním běžného života. Běžný život, ve kterém se nacházíš, je pouhou jednou realitou v tom nekonečném prostoru, který se rozprostírá kolem vás. Kdybyste se chtěli vypravit Vesmírem na cestu vašimi současnými dopravními prostředky, tak byste dorazili stěží, při délce vašeho života, na konec sluneční soustavy. Ona totiž tím, co znáte, nekončí. Je tam další planeta, žijící ve tmě.

 

Chtěl bych říci lidem, že každá planeta je stvořena proto, aby nesla život. Proto byl celý Vesmír stvořen.

 

A nemusí to být Vesmír obydlen vždy je živočichy, rostlinami a lidmi, které znáte vy. Jsou i jiní tvorové, vám dosud neznámí, v jiných končinách tohoto Vesmíru. To, co vy nazýváte světem okolo vás, je jeho pouhou mikročástí. V dalších realitách na stejných místech stejné planety je možné najít jiný svět, jiný život. Tyto světy se navzájem nepotkají, ale vzájemně se významně ovlivňují. Vy ovlivňujete svým chováním a působením danou část Vesmíru. Tu část, která je schopna vás vnímat a vy ji. Vesmírné brány, kterými k vám proniká život z jiných dimenzí, se mohou otevírat a zase zavírat. Od toho nese název brány. Otevření brány je limitováno vždy určitým časovým úsekem. Tento úsek by měl brzy skončit. Dochází k prolínání realit a otevírat se budou i jiné brány, větší, které se změní v celé reality – dojde ke splynutí. Ano, je to v souladu s knihou „Poslové úsvitu“. Nezažil to nikdo na planetě Zemi a tak to není k čemu přirovnávat. Bude se to zdát, jakoby jste byli ve snu. To, co sem bude přicházet, bude nové, hektické, barevné a natolik sci-fi, že to rozhází v mnoha případech vaše myšlení a zbourá dosud postavené paradigmata o všem, co je kolem vás. Bez duchovního vedení a povzbuzování se bude mnohým lidem zdát, že už nic nemá smysl. Proto je potřeba lidi učit, stále vysvětlovat. Říkat jim stále dokola, že nic okolo nich není trvalé a vše se v každém okamžiku mění.

 

Planeta se vyvíjí a vy tomu nemůžete zabránit, můžete se jen přizpůsobit. Ve Vesmíru existuje více takových civilizací jako jste vy, to je pravda, ale takový vývoj, který nabral váš biologický druh, není vidět na jiných planetách. Někde jsou i krutější vlády, ale zbraně, kterými disponujete vy při svém vývojovém (nízkém) stupni, jsou na vás moc moderní, pokrokové. To myšlení některých lidí u vás, kteří těmito zbraněmi a systémy manipulují, se vymyká jakékoliv logice života. Jen ničit, vyhrožovat, zastrašovat... a k čemu to nakonec?

 

Máte už nyní vzor, dostávají se k vám zprávy o životě Vesmírných lidí a bude těch zpráv stále přibývat. Čtěte a poslouchejte pozorně. To je možná varianta vašeho vývoje, ale nejen osobního, ale jako celého biologického druhu, protože je potřeba lidi učit, je potřeba jim otevřít oči a zrušit uvnitř nich ty staré programy, které jim napovídají a je řídí k vlastní destrukci a záhubě. Zákony Vesmíru jsou jen jedny a je úplně jedno, v které části tohoto Vesmíru se právě nacházíte. Platí všude úplně stejně. Ironií tohoto vašeho hledání Vesmíru, Pravdy a Poznání je to, že máte vše v sobě, vše, co potřebujete a někdy i více, než jste schopni vůbec využít. Čím více pochopíte sami sebe, tím více budete chápat i Vesmír okolo sebe a bude vám připadat známější a přátelštější. To bude ale jen tím, že stále více budete přátelštější  a hodnější sami k sobě. K čemu vám budou údaje a cifry o vzdálenostech k planetám, ke sluncím, k jiným galaxiím, když nedokážete zvládnout  ani sami sebe, svůj vztah k ostatním? To chcete do Vesmíru roznášet svoji chamtivost, nenávist a zlobu? Není lepší být plný lásky a světla a roznášet jej dál? I to Slunce, které vidíte na obloze, rozšiřuje kolem sebe světlo a lásku. Láska není jen slovo, které byste měli používat k označení toho, že spolu jdou dva do postele a za dva týdny se už zase neznají. Je to cit, prožitek lásky patří k nejkrásnějším, které vám umožňují prožít, milovat vše okolo sebe – lidi, zvířata, stromy, rostliny i houby. I vy ji obsahujete. Podívejte se do sebe, do svého vesmíru, kde máte černou díru, kterou vám uniká pryč energie, při čem se vybíjíte? Buďte průzkumníkem každý nejdříve ve svém vesmíru, než budete chtít poznávat jiné světy. Chtít někdy moc znamená sebezničení. I moc mé lásky by pro vás všechny znamenalo zničení, zničení vašich těl. Když však budete svůj vývoj sledovat, přemýšlejte nejen nad prací, ale i nad svým každodenním chováním, budete moudřejší a s poznáním i láskyplnější. Ty informace o svém okolí a o svém nitru si dávejte do souvislostí. Vždyť je to okolí pouze odrazem něčeho z vás. A tak když budete chtít něco ve svém okolí změnit, změňte to nejdřív uvnitř sebe a to okolí se změní také! Zajisté i s vaším přičiněním. I maminka, která si místo kachlových kamen pořídila plynové, musela nejdříve zjistit, že je pro ni něco jiného lepšího. Stejných příkladů najdete každý ve svém okolí určitě tisíce, jen se nad tím trochu zamyslet.

 

522. Hora Říp

Přijala Katka P., 22.1.1999, 21:10–21:42 hodin, místo: Zlín

                                                                                                                            

(Část sdělení neuvedena.)

 

„Takže hora Říp:

 

Původně sídlo keltských „bohů“. Uvnitř je neobjevená jeskyně, její vchod je dobře zasypaný. V ní se konaly kultovní obřady. V těchto prostorách je kalendář, určující běh dějin vašeho národa českého, kalendář, který v předem určených intervalech burcuje síly vlastenců a tím zajišťuje, aby váš národ nezanikl při tak malé početnosti pod nátlakem větších a agresivnějších národů, kterých se přes vaše území už přehnala spousta. A ještě další se přesunou. Je zde také časový spínač pro aktivaci blanických rytířů, aby mohli v této blížící se době největšího ohrožení pomoci. Všechno je řízeno myšlenkovými impulsy vašeho národa, vy sami si tvoříte své dějiny a máte velmi silnou ochranu. Jen si stále málo důvěřujete, rádi přijímáte vám naprosto cizí myšlenkové formy a styl života, který vám vůbec nevyhovuje. Jednou německý, podruhé ruský, potřetí americký... Kdy už konečně pochopíte, jaká síla je ve vás ukryta? Kdy ji konečně začnete používat? Bylo by to ve prospěch vás i ve prospěch celého světa. Ano, doslova celého světa, protože od vás se očekávají převratné změny pro celý dnešní svět bílé rasy – dosud agresivní, bezohledně likvidující všechno, co se nepodobá jejím pravidlům. Genocida domorodých velmi duchovních kultur na celých kontinentech je toho typickým příkladem – viz Amerika, Austrálie, těžké narušení struktury Afriky. Nic dobrého jste světu nepřinesli po duchovní stránce. Tento čas končí. Váš národ povede lidstvo k lásce, pokoře a úctě jednoho k druhému, ke Stvořiteli, ke všemu živému. Proto je tak důležité, abyste si svoji zodpovědnost uvědomili a pracovali takto. Znovu zdůrazňujeme: Váš potenciál duchovního růstu je obrovský. Jsou na vás upřeny oči tisíců civilizací ve Vesmíru. Buďte stateční, věřte sobě a síle lásky. Je jí ve vás hodně a je to vaše největší deviza.

Druidové dějin.“

                                                                                                       

Děkujeme vám, milí, drazí lidé za toto důležité sdělení, které nás povzbuzuje do další práce pro Stvořitele našeho.

Toto sdělení bylo přečteno 100 lidem na přednášce v Semilasu v Brně dne 23.1.1999.

 

 

527. Sdìlení z Alaharu

Přijala Katka P., 26.1.1999, 20:04–20:53 hodin, místo: Zlín

 

         „Milá sestřičko,

 

Ptáš se, jestli používáme při svých obřadech a meditacích také různé pomůcky jako vy. Ano. Živý oheň, jako základní živel, se formuje do různě tvarovaných svíček ve všech barvách, ale nejčastěji se používá fialová a bílá. Vonné tyčinky ze vzácných dřev a směsí symbolizují svou krásnou vůní vzduch. V prostředí, kde se medituje, bývají často fontánky nepravidelně stříkající a barevně nasvětlené – voda. Se zemí se spojujeme přímo tím, že stojíme nebo sedíme na přírodním materiálu. Pěkně pečlivě a s láskou si takto meditační místo připravíme a tím i sebe uvolníme a nachystáme k hluboké meditaci.

 

Dovol, abychom se ti představili. Jsme lidé z planety Alahar ze čtvrtého souhvězdí od centrálního slunce Plejád (terminologie Plejáďanů, nikoli naší astronomie – pozn. zpracovatele). Jsme na 5. vibračním stupni a s velkým očekáváním a touhou se těšíme na okamžik postupu do 7. dimenze, který se blíží. Děkujeme Stvořiteli, že nám umožnil být při tom, při tak významné události. I když je pravdou, že ne všichni z nás postoupí. Opět záleží na individuální vyspělosti jedinců. Větší část zůstane žít nadále v 5. dimenzi. Menší bude obývat paralelní svět v dimenzi 7., odkud bude přímo pomáhat ve vývoji těm vyspěle mladším. I my se teď už dokážeme přímo stýkat s bytostmi 7. dimenze a vytvořit podmínky vibrační pro naše setkání, učení je tak dobře možné.

 

Ale naprosto nemožné je toto provést u vás. Váš prostor je neuvěřitelně zamořený, těžký, studený a kluzký. Máme pocit, že vstupujeme do smrdutého bahnitého močálu, který nás chce pohltit. Neobyčejně husté osídlení, zničená ekosféra a nízká etika nám neumožňuje fyzické kontakty s vámi. Moc jsme po tom toužili a také se o to pokoušeli, ale výsledky této odvahy byly sebevražedné. Za cenu těžce poškozeného zdraví se nestalo vůbec nic. Váš "informační" systém při své technické vyspělosti je pouze dokonalým nástrojem lži a podvodné manipulace. Všechna naše setkání byla zatajena.

Nejdříve jsme se o to pokoušeli v USA (zde je přímo žalostný stav, hodně hrubé, nízké vibrace). Téměř všichni vaši lidé byli okamžitě zavřeni do ústavů, i když měli fotografie a videozáznamy. Abychom takto neubližovali, začali jsme velmi opatrně připravovat setkání v severských zemích Evropy. Tito lidé žijí čistějším způsobem života, v přírodě, ale zase bez techniky a propojení s okolním světem. Nenašel se nikdo, kdo by šířil informace dál.

Nastala nová etapa, velký rozvoj literatury, příliv duchovních směrů z Asie a jejich vřelé přijetí, které vibračně začalo lidi povyšovat. A byli stále otevřenější a schopní cítit různost energií a vibrací, což předtím nebylo. A tak jsme v roli pozorovatelů, neustále vyhodnocujeme stupně vibrací a čekáme na každý vhodný okamžik, kdy se můžeme telepaticky napojit. Máme radost z toho, jak prudce počet lidí, kteří jsou schopni komunikovat, vzrůstá. Jen kvalita je velmi různorodá a kolísavá. Na vašem území je teď schopno komunikovat asi 600 000 obyvatel ve věku od 6 let. 200 000 dětí s námi denně běžně vypráví. I na ně jsou bohužel velmi silné vaše negativní vnější vlivy, ale děti jsou naštěstí méně ovladatelné, oproti dospělým. Ti stále hlavně nemají čas. Váš životní styl je sebezničující, je to likvidační systém sebe sama. Ten nedostatek prostoru pro základní věci je až neuvěřitelný. Čím déle pozorujeme váš svět, tím více obdivujeme vaši odvahu, že jste se sem narodili. Čeká vás dlouhý šťastný život v lásce a učení a my vám při tom pomůžeme ze všech svých sil.

 

Tvoje sestřičky z Alaharu.“

 

Děkujeme za toto krásné a výstižné sdělení, bylo předneseno na přednášce v Paláci Unitária v Praze dne 30.1.1999,160 lidem. S láskou Katka a Ivo.

 

532. Délky ve Vesmíru        

Přijala Katka P., 31.1.1999, 22:15–22:19 hodin, místo: Zlín

 

Ptá se Ivo: Jaké délky používáte ve Vesmíru?

 

Pleja: „Ve Vesmíru používáme délku parsek (také vaše míra).“

Parsek (pc) je vzdálenost, ve které vidíme poloměr dráhy planety Země (AU – astronomická jednotka) (cca 150 miliónů km) pod úhlem 1 úhlové sekundy – pozn. zpracovatele.

 

Planeta Erra má zcela podobné rozměrové parametry jako planeta Země včetně jejího oběhu kolem slunce Taygeta.

 

Vztah mezi parsekem (pc) a astronomickou jednotkou (AU) a světelným rokem (ly) je následující:

 

1 AU =  1,49597892x10 na 11 m (průměrná vzdálenost Země od Slunce), tedy

1 AU =  149, 597 892 miliónů km.

1 ly   =  63 240 AU = 9,461x10 na 15 m.

1 pc  =  3,26 ly = 206 265 AU = 3,086x10 na 15 m.

1 kpc (kiloparsek) =  10 na 3 pc = 3 260 ly =  3,086x10 na 19 m.

1 Mpc (megaparsek) = 10 na 6 pc = 3 260 000 ly = 3,086x10 na 22 m.

 

Světelný rok je vzdálenost, kterou urazí světlo za 1 rok v našem Vesmíru a to ve 3. dimenzi. Pozor! V jiných dimenzích se světlo pohybuje jinou rychlostí (jsou tam jiné vibrace látky a energií a tedy jiné fyzikální konstanty). Proto Vesmírní lidé nepoužívají jednotku délky světelný rok.

Absolutní svítivosti hvězd jsou v jiných dimenzích jiné!

 

 

545. Neporozumění partnera pro duchovní hledání

Přijala: Pavla K.

 

Mnozí z vás musí překonávat další těžkou zábranu, neporozumění manželky nebo manžela pro duchovní hledání.

 

Lidé, kteří se snaží výsměchem, zákazy a podobným negativním způsobem zabraňovat duchovnímu růstu svého spolužijícího, neví, jak těžké karmické provinění si připravují pro další životy. Jejich jednání je jedním z nejtěžších prohřešků vůči bližnímu. Snažte se je překonat klidem, tolerancí, láskou a vědomím, že Váš partner ještě nedosáhl vývojového stupně, který by mu umožnil odbourat zábrany rozumového, materiálního cítění, aby byl schopen vidět dál, za jeho hranice. Čas k pochopení všeho, proti čemu dnes bojuje, přijde později.

 

Negativní síly se snaží zabránit hledání duší, jejich touze po volnosti a vyšším poznání, blokují každé duchovní probuzení a většina lidí věří jejich klamným, lživým intuicím více než skutečné pravdě. Nenechte se odvést z cesty, kterou jste jednou nastoupili! Máte mnoho pomocníků, kteří vás provázejí a sílí. Proste je o pomoc, kterou dostanete.

 

Každá životní zkouška je hořkým, ale zázračným lékem našeho vnitřního lékaře. Přivádí nás blíže vnitřnímu zrání a všemu, po čem toužíme: Spokojenosti, harmonii a tomu, čemu říkáme štěstí.

 

Nenechávejte manželské neshody kvůli rozdílným duchovním názorům vyústit v hádkách nebo jiných negativních činech. Otevírají vaši auru působení negativních sil, které nepříznivý stav neshod ještě více vyhrocují.

 

Uvědomte si, že manželské soužití, pramen, z něhož dnes vycházejí vaše slzy, byl jednou pramenem vašeho štěstí. Měřte slova a myšlenky svého druha nebo družky stejnou mírou jako své vlastní v době, kdy jste ještě nebyli zralí pro Světlo, které se dnes ve vaší duši probouzí.

 

Manželství (nebo také partnerství, neboť vnější, pozemské manželství nemá pravý,, duchovní význam) symbolizuje uskutečnění snů dvou milujících se duší, ale i karmickou "povinnost", se kterou souhlasily před svým zrozením. Potkání duší na životní pouti není náhodné. Dojde-li mezi nimi k vzájemné disharmonii, měly by klidně, bez emocí přemýšlet o jejich přícinách. Objektivně, ne jednostranně. Většina rozporů vychází z dominance a egoismu partnerů, kteří jsou přesvědčeni jen o své vlastní pravdě. Snaží se předělávat svého druha, ale i celý společný život podle své představy a rozhodovat vůlí vlastní, ne vůlí společnou.

 

Známý indický básník Tagore říká: „Milujte se, ale nečiňte ze své lásky pout!“

Kalil Gibran: „Manželská láska by měla být oceánem, spojujícím dva samostatné břehy. Buďte strunami harfy, které zůstávají odděleny, ale společně vytvářejí překrásnou melodii.“

 

556. Ranní rozhovor s Plejou o hygieně, mravencích a jiných věcech (166)

Přijal Ivo A. Benda, 19.3.1999, 6:51–7:39 hodin, místo: Zlín

 

         „Milý Ivo,

 

Jsem to já, Pleja, vítám tě do dnešního dne a poslouchám, co máš hezkého na srdci.“

 

Prosím tě, Plejo, jaké pomůcky denní hygieny používají Plejáďané planety Erra?

 

„Ano, poslouchala jsem vás již včera, ano, i my používáme hřeben na česání vlasů, dále kartáčky na očistu zubů, dále máme ostřikovací a vibrační pomůcky na očistu ústní dutiny a také se snažíme o to, aby náš chrup byl krásný a zdravý. Dále se používají pomůcky denní hygieny – tj. nůžky na nehty, pilníčky, také jsou tam další pomůcky, které se u vás nepoužívají, jsou založené na principu vibrací a energetické stimulace růstu vlasů a nehtů. Naše hygiena je důkladná, zde není možné, aby někdo byl neučesaný, neostříhané nehty či něco podobného. Pro umývání pokožky používáme tekutá mýdla – oleje, které jsou vypouštěny přímo z hygienického zařízení. Toalety používáme také, ale nepoužíváme k očistě papír – to je nehygienické, ale máme na toto opět speciální vibračně-energetické zařízení. Koupele provádíme komplexní, ve speciálních vanách, kde se používají i olejové roztoky sycené minerály, které dodávají tělu také část důležitých látek k životu. Ano, současně máme rádi sprchování a také tuto masáž proudem vody. I ve sprchování se používají některé vám neznámé pomůcky, kdy se tělo regeneruje a harmonizují se povrchové meridiány energií, takže je to taková komplexní zdravotní regenerační očista. Máme na toto čas, neboť toto je tak důležité pečovat o své tělo, které ubytovává vašeho ducha, a které potřebuje hodně lásky. Ano, všechnu hygienu děláme s láskou, ne ve spěchu a tím tělu dáváme další sílu, kterou tolik potřebuje.

 

Ano milý Ivo, jsem ráda, že jsi se se mnou spojil, vím, že často na mne myslíš, co asi dělám a tak podobně, ano, je to zde příjemný život na této vesmírné lodi, kde vše plyne v klidu, lásce a harmonii, i když máme zde určitou disciplínu, ale to ty už znáš a víš proč.

 

Nyní se nachází naše loď ve výšce 125 km nad Zlínem a kontroluje veškeré pohyby, které se dějí ve tvém okolí. Ano, vše je tak zabezpečeno, že se můžete radovat, jak je vám po chuti. Vím, že máš touhu, abychom se brzy setkali ve větším počtu, ano, i k tomu dojde a na tom právě pracují i mnozí lidé zemí českých, kteří se rozhodli jít touto cestou, cestou lásky a porozumění, cestou radosti a tolerance. Ano, nyní tedy budeme i nadále strážit tento prostor, bude další zajímavý vývoj v tomto regionu zemí českých a tak se budeme těšit na naše další kontakty.

 

Ano, chceš vzkázat pozdravy všem těmto bytostem, které máš namalovány na obrázcích, ano, zdraví tě také, posílají lásku a věř, že budou rády sledovat, co se zde s jejich portréty děje, tímto tak přispívají k navázání kontaktu s lidmi zemí českých a to z těchto našich planet Plejád.

 

Ano milý Ivo, máš radost z tohoto rozvoje kontaktů, jak lidé láskou a srdcem rozvíjejí svůj potenciál citů a pokory, který je v každém ukryt a tak budeme dále rádi sledovat tyto změny, které se zde dějí velkým tempem. Další vývoj událostí bode velmi zajímavý, mnoho lidí má tyto informace u sebe a začínají se tímto hlouběji zabývat. Ano, toto je tak krásné období, že jsme se takto dočkali po tisíci letech, kdy jste byli naposledy členy Kosmické konfederace planet, a tak se dále odvíjely události, které měly pročistit vaše duše, které po tisíci letech temna opět dospěly do tohoto bodu spojování s Vesmírnými lidmi, kteří na toto tolik čekali. Ano, nyní tedy budeme rádi navazovat spojení s těmi lidmi, kteří kráčí cestou lásky a pokory a radosti z toho, že navazují tyto kontakty snadno a krásně, citlivě a nenásilně, trpělivě a houževnatě, aby se stali plnohodnotnými členy Kosmické konfederace planet. Ráda, milý Ivo, ti mohu toto sdělení předat a tak se potěšit z předání těchto zpráv radosti mnoha dalším lidem zemí českých a planety Země. Ano, je to výborné a budu se radovat z dalšího vývoje událostí.

 

(Nyní následuje otázka ohledně budování informačního systému – vynechána.)

 

Dále se ptáš na naše zájmy, ano, já mám ráda přírodu jako ty, ano, jak jste se krásně přivítali s mravenci na mravenčí stráni 10 minut od vás, ano, bylo to krásné se tímto kochat, rádi budeme sledovat, jak si vyměňujete lásku i s touto částí přírody, neboť ona je tak rozmanitá a krásná. Tato mraveniště mají od 35 000 do 120 000 jedinců, ty jsi, milý Ivo, byl také mravencem v jednom z minulých životů, bylo to cca 6500 životů, takže o tom, jak tento život probíhá, máš zapsány informace ve tvém nitru, stačí se jen rozpomenout. Ano, hezky jste si s nimi také povídali, vidíš, že i mravenci vnímají mentálně okolí, pokud na něj šlápneš, také ho to bolí přesně tak, jak jste slyšeli (au-au-au-ouvej). Máme radost, jak ještě tento kout krásné přírody je zde zachován a tak se dále bude dít, neboť tato stráň je také místem důležité tvorby našeho milovaného Stvořitele, kterého milujeme a pozorujeme ve všech těchto projevech přírody, které nás obklopují.

 

Ano, milý Ivo, miluji tě upřímně tak, jako ty mne a mám radost, že jsme se mohli spolu takto spojit, ráda cítím tvé vibrace lásky a radosti, pokory nad celým stvořením, které okolo sebe vnímáš a pozoruješ.

 

Loučí se s tebou – tedy na tomto papíře – s láskou Pleja.“

 

Děkuji ti, milá Plejo, za toto hezké povídání. Rád jej předám lidem zemí českých. S láskou Ivo.

 

 

564. Historie planety Země (168)

Přijal Ivo A. Benda, 20.3.1999, 20:30–21:13 hodin, místo: Zlín

                                                                                                                           

„Ano milý Ivo, hovoříme k tobě my, druidové dějin, kteří máme zapsány všechny informace této planety Země. Ptáš se na historii planety od jejího vzniku.

 

Planeta Země vznikla odtržením od hvězdy Sírius B a to tak, že proletěla vzdálenost 6 světelných let sem do této Sluneční soustavy (SS) a byla zachycena před 3,7 miliardami let na úrovni 4. planety od Slunce. Po 250 miliónech let se pohybem zvenčí přesunula na polohu 2. planety od Slunce a tam byla stabilizována. Podobným způsobem se do naší SS dostala Venuše, po jejímž přiřazení se Země stala 3. oběžnicí. Venuše přiletěla také z jiné SS – směrem od souhvězdí Labutě. Velikost  Země byla tehdy zhruba poloviční – to souvisí s rozpínáním tohoto Vesmíru, jak sám víš, a právě tyto pevné kontinentální desky, které dnes na Zemi znáš – většinou jako souše, byly původním celým povrchem planety Země. Jak se rozpínal Vesmír v době vzniku Země až dosud, byla změněna velikost planety Země za těchto 3,7 miliardy let na současnou. Tedy dnešní mořské dno o hloubce nad 1 km je plocha Země vytvořená rozpínáním Vesmíru. Ty jsi se tímto zabýval již před 10 lety, víme o tom. Po vzniku Země byl povrch planety pustý, prostý života, jak jej znáte dnes. Ano, začaly silné tektonické poruchy, které vytvořily kontinentální kry a jsou důležité pro vývoj stvoření všech stupňů.

 

První život na planetu Zemi byl dovezen z Vesmíru před 3,3 miliardami let a to bytostmi, které dostaly tento úkol od Stvořitele našeho milovaného. Byla to těla jednoduchých jednobuněčných živočichů a rostlin, která se potom v praoceánu dále vyvíjela řízenými zásahy, korekcemi tak, jak to znáš ze školy. Ano, bylo vše řízeno bytostmi, které již tehdy pracovaly na oživování mladých planet a slunečních systémů.

 

Nyní se ptáš na trvání a členění lidské civilizace na této planetě Zemi. První lidé byli zde vysazeni a kříženi před 8,5 milióny let lidem Pleione od hvězdy VEGA, kterou znáš ze souhvězdí LYRY. Civilizace se nacházela v 7. dimenzi a měla všechny parametry pro další vývoj a růst v souladu s Kosmickými zákony. Na základě nedodržení těchto zákonů nastal propad této civilizace do 5. a nyní do 3. dimenze planety Země. Při všech těchto propadech část bytostí byla pokračovateli dalších civilizací na jiných planetách ve Vesmíru. Můžeme nazvat nejstarší civilizaci Atlantida I, tedy v 7. dimenzi, Atlantida II v 5. dimenzi a Atlantida III ve 3. dimenzi, která měla poslední pád před 11200 lety, a která má ohromné zázemí z minulých civilizací. Vy jste pokračovateli této Atlantidy III. Ano, milý Ivo, nyní se ptáš, jaké to byly civilizace.

 

Atlantida I byla souborem civilizací, které v přepočtu na pozemský čas trvaly celkem 6,5 miliónu let, bytosti zde měly polohmotnásvětelná těla, ve kterých žily řádově statisíce let. Planeta Země v 7. dimenzi je polohmotná také, je poloprůhledná, a proto zde slunce svítilo „nepřetržitě“, neustále byl den, i když bylo Slunce na opačné straně Země, tak byla prosvětlena. Tyto civilizace intenzivně spolupracovaly s mnoha dalšími vesmírnými civilizacemi a byly schopny cestovat po celém tomto Vesmíru. Tato civilizace Atlantida I se vyvíjela tak, že zpracovávala poznatky a zkušenosti ze tvoření dalších částí Vesmíru, tedy oživování jednotlivých planet v jiných částech Vesmíru. Měla určité pády, které byly způsobeny nesouladem s Kosmickými zákony a ty ji vibračně posunuly do 5. dimenze.

 

Atlantida II. Zdejší vývoj trval asi 1,8 miliónu let, kdy byla současně i nadále korigována a tvořena pozemská zvířecí rasa lidoopů tak, aby byl napojen Zemský informační potenciál těl planety Země, tedy informací z DNA těchto těl. Její práce se také neobešla bez určitých porušení Kosmických zákonů a tak následoval další propad do 3. dimenze,

 

Atlantida III,

ve které tyto civilizace žily celkem asi 800 000 let. To byla Atlantida III, která má ty prvky a vlastnosti, které nacházíte ve starých záznamech a chrámech a v pyramidách po celém světě. Byly to vyspělé civilizace a také spolupracovaly s Kosmickou konfederací planet. Život v tehdejších tělech trval od 30 do 10 tisíc let tak, jak se stále více porušovaly Kosmické zákony – zákony našeho Otce milovaného. Po posledním zániku před 11 200 lety, jak je již v „Rozhovorech“ uvedeno, se nadále prohluboval propad do Tmy, a to tím, že v roce 1600 př.n.l. bylo ztraceno spojení vládců v Egyptě s Vědomím Síria a s jinými civilizacemi, a tím poslední civilizace upadly do úplné tmy nevědomosti a zapomnění.

 

Nyní, po 24 000 letech galaktické noci vstupuje planeta Země do fotonového pásu a lidé mají jedinečnou příležitost se duchovně posunout do 5. dimenze a již teď si povyšovat svoji duchovní úroveň. Nyní lze lehce navazovat spojení se všemi bytostmi Vesmíru, to posledních 24 000 let nebylo snadné. Takže těšíme se, jak tento postup zvládnete a jak se rozpomenete na to, čím jste kdysi byli. Všechny tyto prožitky jsou zapsány v informačním poli planety Země, řada lidí může toho stále více využívat jako zkušenosti a tak se bude posouvat ve svém duchovním poznání.

 

Ano, toto ti, milý Ivo, předali druidové dějin, kteří s láskou pozorují tuto planetu Zemi.“

 

Děkuji vám, milí druidové dějin za toto hezké povídání o historii planety Země, které doplňuje stávající informace a posouvá tak naše poznání na novou úroveň. S láskou Ivo.

 

569. Zdravotní stav lidí zemí českých

Přijala Kateřina P., 27.3.1999, 8:32–9:17 hodin, místo: Zlín

                                                                                                                 

Ptá se Ivo A. Benda, odpovídá civilizace DHOH.

 

Kolik procent lidí je v zemích českých zcela zdrávo?

 

„Stav zdraví je dán životem za předchozích cca 20 let, nikoli pouze za kvalitu života v roce, ke kterému bylo zdraví zjištěno!

 

1948: 3 %

Lidé byli zuboženi 2. světovou válkou, hlad, strach, špatná celková životospráva, špatná lékařská péče.

 

1958: 45 %

Nastala konsolidace životních poměrů, lidé měli pozitivní myšlenky - budování, domácí zvířata se pěstují stále především u obydlí lidí - přirozené životní podmínky zvířat, ale lidé nekonzumují velké množství masa, jako o 10-20 let později. Populační exploze, rodí se hodně zdravých dětí.

 

1968: 55 %

V letech 1961-68 byl vrchol kvality zdraví obyvatel českých zemí. Chemizace dosud nezačala, potraviny domácích zvířat byly stále z chovů z rodinných statků (tedy celkový objem za posledních 20 let) a i nadále se nejí velké množství masa. Lidé neměli stres a strach z budoucnosti. Pokračuje velká porodnost zdravých dětí. Nejlepší komplex zdravotní péče, vaše zdravotnictví dosáhlo vrcholu.

 

1978: 38 %

Projevuje se vliv chemizace v zemědělství a také se začíná projevovat již několikaleté poškozování životního prostředí (elektrárny atp.). Stále lidé zatím nepociťují větší stres a strach z budoucnosti.

 

1988: 15 %

Hlavním faktorem na snížení zdraví obyvatel je chemizace ve všech oblastech, chemie se dostává do všeho, pitná voda, veškeré potraviny (tzv. extenzívní růst hospodářství – pozn. zpracovatele), nábytek (formaldehyd, PVC), domy, spotřební zboží, hračky. Lidé konzumují mnohem větší množství potravin, než je nutné k jejich životu, to platí i o mase. Maso domácích zvířat je již plné stresových hormonů, které vznikají při porážkách zvířat v masokombinátech. Značné porušování Kosmických zákonů! Lidé jsou mnohem více nespokojeni se svou prací než v minulosti.

 

1998:  2 %

Najít zdravého člověka je vzácnost, narození zdravého dítěte je zázrak. Porodnost klesla na minimum. Hlavní příčiny tohoto stavu lze shrnout do těchto bodů:

 

1. Zhoršení celé ekologie

- nedostatek pitné vody

- vysoký obsah chemických látek ve všem

- nevhodný způsob chovu domácích zvířat

- nadměrná konzumace masa

 

2. Stres

- finanční stres

- velké pracovní výkony za málo peněz

- neuspokojení v práci (negativní myšlenka)

- poslední 2 roky velká sociální nejistota

Celkové negativní myšlení se ihned promítá do nemocnosti.

 

3. Zhoršující se zdravotní péče

- základní zdravotní péče je pro mnohé lidi nepřístupná – finance

Nemocní lidé nejdou k doktorovi vůbec – strach z velké finanční ztráty v zaměstnání, příp. ztráta zaměstnání

Mnoho věcí si musí pacient platit. Velké vzdálenosti do nemocnic – ruší se nemocnice v menších městech.

- nelidský přístup k lidem"

.......

Nic než neustálé svobodné volby nás, lidí, na planetě Zemi...

 

579. Sdělení

Přijala Božena S., 27.2.1999, místo: Sezimovo Ústí                                                                                        

 

Milí moji, povězte mi nějaké informace o Nové Zemi.

 

„Nová Země bude pro vás domovem, který se vymyká vašim představám, Jen k ráji by se dala přirovnat svým uzpůsobením. Vše na ní bude vzkvétat a lidé budou žít svůj život bez válek a strázní. Ten přechod bude pro vás bolestný, protože je vaše Země zamořená negativní energií z vašich bojů a myšlenek. To vše se musí projevit, abyste sami spatřili, co jste zlého přivodili.

 

Pochopíte, že váš duch má velkou sílu, pokud se přikloní k víře v Boha, to jest Pána Ježíše Krista a že vám bude nápomocen přejít do vyšších vibrací.

 

Přechod bude mít charakter náhlých změn ve všem okolo vás a lidé si nebudou jisti ničím. Vše se začne měnit a příroda bude svou očistu provádět velmi razantně.

 

Ti lidé, kteří přijali pokorně tyto děje v plné oddanosti Bohu, budou lépe vybaveni proti mnohým strádáním. Tito lidé pochopí a poznají, že toto se musí dít, aby bylo možno postoupit do vyšší úrovně. Tak lehčeji přežijí tyto zvraty a vibracemi se přiblíží vyšší dimenzi. Pro ně pak bude žití na nové Zemi darem a oni si ho budou velice vážit.

 

Ti lidé, kteří nepochopí důležitost změny myšlení, budou muset setrvat na nižší úrovni, kde se budou dále vyvíjet. Je to právě to třídění zralých duchů od nezralých, o kterém tak často hovoříme.

 

Váš čas se chýlí a lze říci, že jsou tyto změny za dveřmi. Pomáhejte proto ostatním lidem pochopit důležitost doby, kdy se mohou ještě vzpamatovat z letargie a svým obratem v myšlení se zařadit k budoucím obyvatelům nové Země.

 

Máte velkou zásluhu, vy, co tyto změny vítáte a jdete jim naproti. Tím dáváte příklad svým spolužijícím a pomáháte Stvořiteli. Není možné, aby váš svět skončil, jak to mnozí předpovídají. Bůh nemá v úmyslu Zemi zatratit, ale chce ji naopak přivést k rozkvětu (obnovit na ní pravý život, který jsme jí za léta svého drastického a bezduchého řádění vzali - pozn. webu). Je na vás lidech rozhodnutí, kde v budoucnu budete chtít žít. Na novou Zemi však již nelze zanášet ony lidské nesváry a války. Nová Země bude jen zdrojem radosti a štěstí pro vše živé. Proto ten přísný výběr duší, které zde budou moci pobývat.

 

Mluvila jsi s flotilou Ptaahovou, s jejími lidmi, kteří ti drží palce v tom vašem světě plném Temna. Nic se neboj a buď silná.

To ti sdělil Ptaah.“                                                  

 

           „Sdělení pro lidi planety Shan (Země)

 

Pokud si zničíte planetu Zemi, je to vaše volba, ale pokud chcete zasahovat do ostatního Vesmíru, tak vám v tom zabráníme. Je to na vašem rozhodnutí, jak si zvolíte, a podle toho si pak také sklidíte. Mnoho z vás jste si přečetli leták a pozastavili se nad jeho obsahem, ale hned jste ho odložili a žijete dál postaru. Máte ale jedinečnou možnost si ještě v tomto lidském těle zvýšit vibrace natolik, že přejdete do jiné dimenze. Ve Vesmíru jsou lidé, kteří již čekají, až vás přijmou mezi sebe. Je to mnohokrát jasnější, když si uvědomíte, že celý Vesmír se nestvořil sám od sebe a také nějakému účelu slouží. Vy, lidé na planetě Shan, jste si zničili svoji planetu natolik, že už vaše matička Země dále odmítá vás nésti a chce se od vás očistit. Pokud vás ještě stále nese, tak jen díky lásce a meditacím a velké lásce, kterou jí posíláme my, Vesmírní lidé také. Jakýkoliv pokus při evakuaci o její zastavení bude z vaší strany zbytečný. Již dnes jsme schopni eliminovat váš jaderný potenciál. Kdykoliv se snažíte nahlédnout do Vesmíru, jste schopni vidět pouze zlomek z toho, co se ve skutečnosti vše děje. Je to Vesmír plný života, který vám máme právo zabránit poznat, pokud se snažíte nějakým způsobem o jeho narušení.

 

Toto sdělení vám předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

638. Povídání se Stvořitelem o toleranci

Přijala Julie T., 12.5.1999, 12:00-13:00 hodin, místo: Praha

                                                                                                                      

 

         „Ahoj Lásko,

 

Zdraví tě tvůj milovaný Otec - Stvořitel. Chtěl bych si s tebou dnes povídat o TOLERANCI. S příchodem Lásky přichází totiž zároveň i tolerance a té je v tuto chvíli na Zemi velmi potřeba. Každý člověk, každá bytost je takový zázrak sám o sobě, proto bychom měli k ostatním také tak přistupovat, jako k zázraku. V každém z vás jsem Já, v každém z vás je váš Bůh, když říkám v každém, tak myslím v každém. I v tom nejkrutějším, nejbezcitnějším člověku jsem Já, on si mne pouze neuvědomuje. I on je součástí mého plánu, mé veliké kosmické hry. Proto, prosím vás, buďte tolerantní, to však neznamená naivní, ale respektujte osobnosti druhých lidí. Neodsuzujte hned prvního, který vám zrovna není po chuti, třeba se na celou věc jen dívá z jiného úhlu a vy to zjistíte až později, že vlastně vaše myšlenky a názory vyjadřovaly to samé, byly pouze podané jinou formou.

Prosím, buďte tolerantní, lidé často neví, co činí, ještě nenašli sami sebe, neuvědomili si svou pravou podstatu, nebo ji dokonce sami v sobě ztratili. Tápou, jsou zmatení. Vy je však svým příkladem – Láskou a tolerancí můžete třeba znovu přivést na světelnou cestu a třeba taky ne. Ale prosím, NESUĎTE, ale naopak MILUJTE bezpodmínečně a bez výjimek. To opravdu ale neznamená, aby jste se stali „naivními jelimánky“, kterým všichni budou ubližovat, oni se budou jen usmívat a přitom je to bude bolet. To ne. Své okolí přijímejte realisticky, avšak mějte stále na paměti, že Já jsem v každém z vás. Ještě horší než ubližování ostatním je nechat dobrovolně ubližovat sami sobě, (aby jste si toto ospravedlnili, vymysleli jste si, že cesta ke Mne vede jen skrze utrpení – není to pravda. Cesta ke Mně vede skrze uvědomění si sebe sama, tedy Mne, a někteří mohou dosáhnout uvědomění v těch nejbolestnějších a nejtěžších chvílích. Utrpení je však pouze jeden z nekonečna prostředků uvědomění si sebe sama, které si můžete sami vybrat, tak proč si nevybrat jiné… Pokud ale žijete v Lásce, prožíváte a prociťujete Lásku stále a v každém okamžiku, potom vám už nikdy, nikdo a nic NEUBLÍŽÍ.

 

Ale jste lidé, jste lidé hledající a postupně znovu nacházející, proto žijete zde, aby jste se zpět „probudili“ a prociťovali Lásku v každém okamžiku. Vím, ne stále se vám to ještě daří, - i ti z vás, kdo Lásku již znají, mají chvilky, kdy zapomínají a mají pocit, že ji ztrácí. Lásku ztratit nemůžete, můžete jen na ní zapomenout… V těchto chvílích je důležité, abyste uměli říci NE svému okolí a nenechali se stáhnout zpět do dramatu této společnosti, které staví na závisti a odsuzování. Proto znovu prosím, buďte TOLERANTNÍ, jak ke svým nejbližším, rodině, lidem ve vašich skupinkách, ale hlavně k lidem mimo ně, kteří se vám mohou jevit jako egoističtí materialisté, honící se přes mrtvoly pouze za penězi, ale hlavně vězte, že i oni mají uvnitř sebe nádherné něžné světýlko, které zračí, že i oni jsou součástí mého tvoření a vy jim můžete velmi pomoci toto světýlko znovu spatřit. Vždyť nejtěžší je vždy první krok a oni vaši Lásku a podporu potřebují víc než lidé, kteří již pevně kráčí po světelné cestě, po cestě k uvědomění. A pokud na tyto lidi nemáte zrovna náladu, nemáte na ně sílu, tak je nechte být a jděte jinam, máte volbu, ale nerozčilujte se a NESUĎTE je, nýbrž tolerujte jejich volbu.

 

Pokud se všichni budete navzájem tolerovat, okamžitě zaniknou jakékoliv války, jakékoliv náboženské spory, politické rozepře atd. a konečně bude moci Láska, mír a harmonie rozkvétat na planetě Zemi.

Láska je radost. Láska je tolerance. Milujte a nesuďte.

Miluji vás všechny,

váš Otec - Stvořitel"

 

664. Sdělení o Turínském plátně a Znojemské rotundě (183)

Přijal Ivo A. Benda, 13.6.1999, 20:40–21:03 hodin, místo: Zlín                                                                                                                            

      

  „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, sám Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, mám radost, jak se zajímáš o tyto vaše dějiny, ano, máš otázku, jak a kdy vzniklo turínské plátno s otiskem Ježíšovy tváře. Tento otisk byl proveden asi o půl roku později, až se Ježíš zotavil ze strádání. Ježíš nebyl nikdy na kříži, byl ukřižován jiný člověk – trestanec (tehdy se běžně zabíjeli lidé na kříži – pozn. zpracovatele). Ježíš úmyslně fyzicky vytvořil otisk na více plátnech přebalením přes svoji tvář, odevzdal plátna Jidáši, a ten plátna předal dále. (To je důkaz, neboť pokud by otisk provedl po ukřižování, kdy byl týrán, nemohla by jeho tvář být tak krásná a bez známek utrpení – pozn. zpracovatele). Jidáš nebyl zrádce v pravém slova smyslu, byl jen aktérem hry předem domluvené. Ano, toto je jeho pravá podoba, na vašem obrázku je jen nepatrná odlišnost (barva očí nebyla hnědá, ale modrá) (viz barevná příloha této knihy – pozn. zpracovatele). Existují ostatní otisky, ale vám nejsou známy.

........

Ano, milý Ivo, toto ti s láskou dávám já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

683. Doba 99

Přijal: Vladan S., 23.3.1999, 13:25-13:51 hodin, místo: Jeseník

                                                                                                                    

 „Milovaní lidé, nejen planety Země, toliko zkoušené drahé Matičky. Nejednoduchá doba je, a proto se k vám obracím s tímto poselstvím. Není důležité se zlobit, ale mít rád a Lásku takto i dávat dál. Prosím, nedělejte ukvapené závěry. Mnoho lidí se připravuje na velké věci. Různí lidé jsou inkarnováni zde na Zemi, aby vám pomohli. Jsou zde však ale i jiní, kteří nejsou s to řídit se Vesmírnými zákony, a proto vyciťujte, s kým se bavit, s kým prožívat různé chvíle, komu předávat různé informace, aby toho nezneužil, komu věřit a komu ne. Vy cítíte, jste lidé, živé bytosti, jen si to více uvědomujte.

 

Nejste roboti. Nenechejte si toto vtloukat do hlavy. Máte právo se bránit. A já vám nyní, chcete-li, poradím jak. Vyciťujte a … když vás někdo bude obtěžovat svým necitlivým myšlením, když vám někdo bude vnucovat svůj názor - koncentrujte se do svého duchovního srdce uprostřed hrudi - tam jste vy, celí se mnou, s celým Vesmírem. Zde jste v bezpečí, můžete tomu dotyčnému odpustit, posílat lásku a také zde za něj můžete poprosit.... Pamatujte, že každý útok je voláním o pomoc. Proto vysílejte lásku - a útoky jsou ty tam - ale to také záleží na duchovní úrovni. Pokud člověk již vyzařuje tolik moře lásky - ani moc se již nemusí snažit koncentrovat se do duchovního srdce a posílat lásku. Mnoho lidí hledá Stvořitele všude možně kolem a ani je nenapadne, že oni jsou jím skrze duchovní srdce uvnitř sebe sama.

 

Pravda je pro mnohé velmi bolestná a těžká. Skrze lásku a otevřené srdce se dostanete mnohem dále. Život není jenom honění se za penězi, život není takový, jaký někteří propagují a podstrkují vám, lidem.

 

Ale nejsou jen špatní lidé, jsou i dobří, kteří rádi pomohou a pomáhají (a to jak na Zemi, tak v celém Vesmíru – pozn. zpracovatele). Nemusíte se bát. Strach je jen vymyšlením něčeho, aby jste mohli být lépe ovládáni. Uvědomte si to, prosím. Buďte sami sebou. Nemusíte se ničeho bát. Kdo dodržuje Vesmírné zákony - ten je podporován Mnou, celým Vesmírem. Kdo říká pravdu, se ničeho nemusí bát. Kdo ukazuje cestu lásky druhým, ten se také nemusí ničeho bát. Bojí se vždy jen ti, kteří jsou pod vlivem....

Vždy mějte otevřené srdce a oči, aby jste mohli prokouknout ty, kteří chtějí jen na lidech určitým způsobem vydělat. Je důležité se dívat na vše s nadhledem. Jen si vzpomeňte - vše kdo co vyzáří, to se mu vrátí. Kolik lásky dáš, tolik se ti jí vrátí a to mnohem vícekrát - ale i naopak. Vrátí se mu vše a ještě více. A u obou případů to nemusí být hned.

 

Děj se vůle Boží - nechceme, aby se někomu něco dělo špatného. My chceme jen, aby si lidé uvědomili, že to, co dělají, není v souladu se Zákony Vesmíru. Bolestné dny pro některé jsou proto, aby si vzpomenuli a uvědomili své já, své duchovní srdce, a ne, aby se zabývali nátlaky někoho jiného. Pro některé tato doba je hořká také proto, že přestože byli námi varováni, přesto někteří dělali a někteří ještě dělají dodnes mnoho proti Vesmírným zákonům. Je to jen selekce, ne násilí. Je to milost planetě Zemi a ne násilí. Je to milost lidem jdoucím pravdou Lásky, ne násilí. Lidé milí, máte možnost se kdykoliv stát láskyplnými. Dávám vám možnost a vy si ji někteří necháváte ujít. Proč? Proč se nezeptáte svého Duchovního srdce, kde sídlí nejvyšší Já. Tato doba je výběrem zrn od plevele. Staňte se, prosím, všichni tímto zrnem, zrnem lásky, dokud je ještě čas. Nacházíte se v době citu a ne rozumu. Věk Vodnáře je věk vysokých (jemnohmotných) vibrací. Hrubohmotní lidé těžko v těchto vibracích přežívají, pokud nezmění svou duchovní hodnotu. A právě obrácením se ke Stvořiteli s prosbou o pomoc lze přežít. Však i to je svobodná vůle. Tento rok vám, lidé, ukáže, kdo doopravdy jaký je, kdo jak je dobrý a naopak.

 

Katastrofy a jiné těžkosti si lidé dělají svým myšlením. Někteří odsuzují za toto Stvořitele - Stvořitel je Všeláska - jen se jim vrací to, co vyzářili. Dal jsem vám svobodnou vůli a vy jste ji takto využili. Však musíte počítat také s důsledky tohoto konání. Příčinou je svobodná vůle. Důsledek je to, co tato svobodná vůle vytvoří. Ale už dost. Proto mnoho lidí z planety Země, ale i mnoho přátel z Vesmíru prosí za planetu Zemi a lidi na ní. Prosí za Lásku, vše dobré a čisté. A já jim v tomto vyhovím, protože jsem Všeláska.

 

Buď si lidé uvědomí své Já, půjdou cestou Lásky, nebo půjdou jinam na jinou planetu podobného vývoje, kde budou pokračovat v hledání pravdy. To není násilné, je to jen jediný předpoklad pro lepší žití, žití v Lásce na planetě Zemi. Co se již natropilo na matičce Zemi, to stačí, to už stačí. Je na vás, na lidech, aby jste změnili, co se ještě změnit dá.

 

Vesmírné zákony jsou zákony přírody, svobody, lásky ke všem a ke všemu. Vyjádření lásky je vyjádření svého já, svého nejvyššího já a to já je Stvořitel uprostřed vaší hrudi. Lidé zapomněli na svého Stvořitele. A proto jsou nyní probouzeni. A to není pro některé lehké. A to pro ty, kteří nejsou otevřeni lásce. Naopak ti, kteří jdou cestou lásky, ty já chválím - jdou správně a v cestě jim nic nestojí, a to proto, že jdou v lásce, v tom je ta jednoduchost, jednoduchost žití, být sám sebou. Spoléhejte více na cit a sami na sebe, než na ostatní, nemusí se vám to v této době vyplatit.“

 

obr.: Pro přečtení textu k obrázku doporučujeme obrázek přetáhnout na plochu Vašeho počítače a otevřít z plochy

 

 

939. Znovu o ukřižování Krista (234)

Přijal Ivo A. Benda, 18.2.2000, 15:53-16:10 hodin, místo: vlak Pardubice-Česká Třebová

                                                                                

„Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, jsem rád, že jsi se se mnou spojil, a že se stále snažíš takto pracovat pro Stvořitele našeho milovaného. Máš na mě otázku na tu paní H., která ti volala včera večer. Ano, otázka ukřižování Krista je dvojsmyslná. Jednak, že se fyzicky nestala, stala se ale v myšlence mnoha lidí. Neboť když Temno usilovalo o jeho smrt, dostalo Krista před zraky tehdejších lidí do „úzkých“, a přestože byl Kristus před tímto aktem vyměněn za trestance, přesto v očích tehdejších lidí byl ukřižován. Tato operace výměny byla provedena proto, že Kristus nemusel trpět za někoho druhého, neboť karmické zákony platí pro každého člověka, a každý si svoji karmu nese za sebe a na sebe, nikoliv na druhé či za druhé lidi, kteří si toto přejí. Pro současnou církev je toto velké sousto, a proto z tohoto budou mít jen problémy. Je tam ale mnoho překrouceného, takže toto není jediný jejich problém. Vše je tvorba Stvořitele našeho milovaného, to znamená, že stále působí přesně Jeho Kosmické zákony (zákony energií), které jsou neměnné. Proto, milý Ivo, máš tyto informace a takto s nimi můžeš naložit, jak uznáš za vhodné.

 

Dále ti chci sdělit, že se těšíme na naše setkání v Uničově, ano, dále se můžeš takto snažit a uvidíme, jaký to bude mít účinek.

 

Tyto další události, které se blíží, jsou již na spadnutí, tj. očišťování planety Země a dále další kontakty s námi, Vesmírnými lidmi. Nyní tedy máš radost z dosavadních výsledků, a proto tedy se těším na další spolupráci.

 

Toto sdělení ti s láskou předal Aštar, velitel velké vesmírné flotily.“

„A nyní se připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, milý Ivo, také já tě srdečně zdravím, spolu se mnou také mnoho bratří a sester z lodí vesmírných. Dále se zvyšuje informovanost lidí o nás, a dále se lidé mění k lepšímu zde, ve střední Evropě. Ano, v současné době jste se přehoupli přes zimní vrchol hrubých vibrací, a začíná sezónní růst vibrací s vrcholem v létě každý rok. Toto je dále určováno našimi informacemi a láskou, kterou vysíláme planetě Zemi.

 

Toto ti, milý Ivo, s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám, drazí přátelé vesmírní, za odpovědi a tato krásná sdělení pro lidi planety Země. S láskou Ivo.

 

940. O životě Krista – doplňující informace

Přijala Helena K., 18.2.2000, místo: Česká Lípa

                                                                               

„Milá Helenko, to jsem já, Orton, duchovní ručitel Galaxie, můžeš se ptát.“

 

Milý Ortone, děkuji, že s tebou mohu hovořit, protože se budu hodně ptát. Prosím tě, Ortone, když jsi žil na Zemi jako Ježíš Kristus, byl jsi ženatý?

 

„Helenko, ano byl, Ivo ti to říkal a je to pravda, a já ti to potvrzuji. Žil jsem v Japonsku a měl jsem hodně dětí, 5 dcer a 3 syny a byl jsem šťastný. Žil jsem jako každý obyčejný člověk.“

 

Byl jsi jako Ježíš ukřižovaný (fyzicky)?

 

Nebyl jsem ukřižovaný. Na kříži byl jiný muž. Já jsem odešel do Japonska a tam jsem žil.“

 

......

 

Do kolika roků jsi pak žil?

 

Žil jsem 78 let a pak jsem odešel k Otci - Prvotnímu Stvořiteli všeho a všech.“

 

Učedníci o tobě věděli, že jsi v Japonsku?

 

„Ne, nevěděli to, protože se o to nezajímali. Já jsem odešel do Nebe, a pak se vrátil do Japonska.“

....

 

Milá Helenko, chci ti poděkovat za to, jak pracuješ pro lidi. Jsem rád, že si všechno takto ověřujete a ty se zdokonaluješ v kontaktech. Pokračuj tak dále a hodně čti duchovní knihy, medituj, to teď hodně potřebujete všichni.

 

Helenko, už budeme končit, zase se zítra spoj se mnou a budeme si takto povídat, ale dneska už je hodně hodin, měla bys jít spát. Já se s tebou loučím,

s Láskou Orton, duchovní ručitel Galaxie. Vyřiď pozdrav Ivovi.“

 

Děkuji ti, Ortonku, za povídání a já se budu snažit zdokonalovat ve všech věcech. Loučím se s Láskou, sestra Helena z planety Země.

 

941. O životě Ježíše Krista – doplňující informace

Přijala Helena K., 20.2.2000, místo: Česká Lípa 

                                                                                

„Milá Helenko, jsem tady já, Orton, duchovní ručitel Galaxie a tvoje MDB.“

(MDB je multidimenzionální bytost. Každý člověk má jedenáct těchto MDB (člověk je jednou MDB z dvanácti těchto svých bratrů a sester). MDB každého člověka tvoří jeho pravou, skutečnou, nebeskou rodinu. Každá MDB člověka se nachází v jedné z dvanácti fyzických dimenzí fyzického (nejzevnějšího) vesmíru a jejich bytí probíhá ve stejném okamžiku - pozn. webu).

 

Milý Ortonku, můžeme pokračovat v otázkách, které mám připravené. Jak jsi živil rodinu, když jsi byl zde na Zemi jako Ježíš Kristus?

 

„Helenko, to byla úplně jiná doba na Zemi a také v Japonsku to bylo jiné.“

 

Chodil jsi do práce?

 

„Helenko, do práce jsem nechodil jak to je teď, pracoval jsem doma, vyráběl jsem různé výrobky ze dřeva a prodával nebo vyměňoval za jiné nám potřebné zboží. Také jsme si sami pěstovali zeleninu, ovoce a různé plodiny k obživě. Neměli jsme ani takové nároky, jako jsou ve vaší době. Žilo se skromně a hodnotně. Byl jsem vyučen tesařem. Měl jsem tu práci rád. Když někdo dělá práci s láskou, tak ji má rád a najde k ní vztah a daří se mu v ní.“

 

Prosím tě, co po tobě zůstalo v Japonsku? (Otázka od Iva)

 

Helenko, láska k lidem a přírodě i věcem a život podle zákonů Božích, příklad, jak by měli lidé žít v lásce a podle zákonů Nejvyšších. To jsem také předal mým dětem a ty to předávají dále...

Učil jsem lidi léčit silou myšlení, energií, pozitivním myšlením. Miloval jsem všechny lidi bez rozdílu a předával jsem jim vše, co jsem dostal od Otce - Stvořitele prvotního všeho a všech, mnou milovaného. Hlavně lásku a s tím i všechny pozitivní věci spojeny, však to už sama víš, předávala jsi mé učení. Když jsem se oženil, věnoval jsem se hodně rodině, manželce, dětem. Především před mým pobytem v Japonsku jsem se plně věnoval lidem. To byla služba na plný úvazek...

Naučil jsem se spoustu hodnotných věcí od lidí, kterým jsem sloužil. Služba druhým vždycky obohatí život sloužícímu. Přišel jsem na Zem oslavit jméno Otce - Prvotního Stvořitele všeho a všech mnou milovaného.“

 

Ortone, byl jsi také v Americe?

 

„Ano Helenko, byl jsem v Americe, jen krátce, to byl také můj úkol. Byl jsem na těch konkrétních místech, kde jsem mohl naplnit své světelné poslání, jež jsem si před svou inkarnací vybral a zvolil. Před mým zrozením na planetu Zem jsem si společně se Stvořitelem Prvotním všeho a všech pečlivě (a díky prozřetelnosti Boží) vybral tato místa mého pozemského působení. A tak jsem si splnil své světelné poslání...

......

 

Děkuji ti moc, Ortonku, za všechno, já se budu snažit takto všechno splnit a vyřídit. Loučím se s láskou a posílám pozdravy všem ostatním bratrům a sestrám, kteří jsou s tebou. Sestra Helena z planety Země z České Lípy.

 

 

2668. Z Nebe pro Zemi

Přijal Martin P., 21:00-21:30 hodin, 18.10.2005, Plzeňsko

 

 

„Milé děti, co otročíte dnes v těchto dnech na této planetě, Já věru velkou radost nemám z tohoto stavu… Kam až necháte dojít svůj stav, kam až se necháte odvléci? Já, váš milující Otec Stvořitel, ptám se vás. Sesílám vám proudy lásky a impulsů z Nebes, co na vás padají jako třpytící se déšť. Ptám se vás, kde je dno vaše, kdy probudíte se ze spánku, ze svých iluzí? Já seslal jsem vám schéma z Nebes (obrázek zpracoval pan I. A. Benda, uvádíme jej pod tímto sdělením - pozn. webu), pro vás tak jednoduchý a přehledný, abyste viděli, jaká scéna zde na planetě Zemi panuje, abyste si uvědomili svůj stav v této komické scéně. Bude-li to nutné, sešlu vám další a další…, ale lidé milí, moje děti, vy sami musíte přijmout informace z Nebe a rozhodnout se, zda vám budou ku prospěchu, a to Já vám radím, nechť se to stane. Povím vám k tomu jednoduše na vysvětlenou, Já vidím lidstvo jak hrabe se do podzemí, kope tunel stále hlouběji a hlouběji, vidina zlatého dna táhne je dolů do Temnoty. Tento tunel, co většina si volí hrabat, je však slepý, slepá ulička to je, čím hlouběji se člověk nachází, tím méně je vidět Světlo za sebou. Ale nejen tito lidé tu jste, také moji Andělé, co sem se zrodili tu jsou, oni tunel do podzemí nehrabou. Oni rozdávají a rozsévají semena lásky, tyto máte vy nechat vyklíčit a z nich vyroste velký strom. Po něm máte stoupati k výšinám Nebeským, tam na vás čekám Já, váš milující Otec Stvořitel. Na mnoha větvích mnoho pomocníků jest, co vám pomocnou ruku dávají, všichni mají společný cíl, pomoci a stoupat výš po tomto stromu života. Proto zanechte tohoto bezcenného propadu do Temnot a vydejte se vzhůru ke Mně, Já vás čekám stále, již dlouho…..

 

Nyní, přátelé, pokračuji tímto, že není již mnoho co dodati k vašemu stavu pozemskému. Milí lidé, my vás již mnoho desítek let varujeme před úpadkem společnosti, stále vám říkáme, jaké důsledky mají negativní volby, lidé vězte, my vám k tomuto dodati chceme tyto věci konkrétní, co nemusí být každému zcela jasny. V poslední době dochází k takovému propadu k Temnotám, že se budou dít zásadní události globálního charakteru, co jste si zvolili a ve většině volíte, proto vysvětlíme vám ještě podrobněji:

 

My vás varujeme již déle, že do temných děr otročit se lidstvo směřuje, vy byste mohli však namítnout, že tyto věci nezdají se být reálné…  Sundejte si růžové brýle a pochopte, že Síly temna mají velmi rafinovaný cíl, oni nemohou uvrhnout vás do temných děr HNED, to by mohli lidé - lidské loutky poznat, že něco nekalého se tu děje, a tak vám ukrajují pomalu, ale jistě, vaši energii pro své bezbožné cíle! Sekundu po sekundě volného času ubírají, opasky stále utahují, strom po stromu likvidují, litr po litru vody otravují, takto rafinovaně vás oklešťují o VAŠI energii – s VAŠÍM dovolením! Pokud by snad loutka poznala, že něco není v pořádku, jistěže mohou povolit, a pak zase přitlačí na pilu o to víc!

 

Milí lidé, my vás proto žádáme, OTEVŘETE SVÁ SRDCE, my do něj lásku a informaci posíláme, abyste mohli zjistit, o jakou hru se tady jedná. Toto je jediný klíč k vaší svobodě, ke kvalitnímu životu – jedině LÁSKA ve vašem otevřeném srdci. My vás neustále milujeme a toužíme po tom, abyste se vysvobodili z ovládání temnými silami a abyste byli opět šťastni.

 

S láskou vám toto předali vaši vesmírní bratři a sestry, co nad vámi se stále vznášejí.“

 

Děkuji vám všem za krásné a důležité informace, rád je předám dále.

Klíčový obrázek zpracovaný panem I. A. Bendou (www.vesmirni-lide.cz)

 

 

2669. Sdělení

Přijal Martin P., 23.00 hodin, 24.12.2005, místo: Plzeň

 

„Naše lodi jsou strategicky rozmístěny, vaše svátky vánoční nyní utišily bolest vaší matky Země, my jsme rádi, že alespoň tento bohulibý den tu máte. Víte, je to krásné se dívat, když alespoň jeden den je relativně klid, hrubé vibrace se nepatrně snížily v důsledku bližšího souznění lidí ke svým bližním. Mé srdce si přeje, aby tento den byl delším a pro vás se stal symbolem pozitivního života.

Můj příteli, my jsme rádi, že vás tu máme na Zemi za pomocníky, emocí je mnoho, co bych chtěl vyjádřit, budiž vám sesláno z Nebe od nás mnoho díků a lásky. V současnosti probíhají další události na Zemi i ve Vesmíru. Vaše matka Země je strhaná, ani dnešek není příliš harmonický, ale díky i za toto, kdy si vaše Matka alespoň trochu vydechne. Již víte, že následkem negativních energií se již Země začíná očišťovat, toto je pro ni radostná událost, radujte se proto s ní a jistěže ji můžete při tomto procesu pomáhat. Upřímný dík všem, kteří nosí stále lásku ve svém srdci. Z naší stanice pro vás, váš bratr Aštar.

„Můj příteli i já tě srdečně zdravím, jsem tu s tebou celou dobu a čekám, až mě zavoláš. Chtěl bych ti říci, že jsme na vás hrdi. Máte před sebou již obzor Nebe, kam patříte. Není to lehké ani pro nás, tato závěrečná situace planety Země. Lidstvo je ve svých volbách a chování opravdu zvláštní, tyto dny jsou pro vás svátkem, avšak vidíš co tomu předcházelo, že to zas tak klidné není, (předvánoční „řádění“ lidí – pozn. příjemce) ale díky za každé zlepšení vibrací. Stále vás tu máme pod ochranou a tak to bude i nadále. Jsme velice rádi, že se můžeme setkávat při nočních návštěvách a spolu se tak radovat z dosažených výsledků. Toto kritické období zimy bude velmi rozhodující pro celou společnost a tak buďte stále milující. I my vás velmi milujeme.

Přijměte můj dík a mé srdečné pozdravy celé mé flotily. Ptaah.

 

 

2670. Sdělení

Přijal Martin P., 20:00-20:25 hodin, 2.11.2005, Plzeňsko

 

„Co nejsrdečněji tě zdravíme, tvoji Andělé z lodí vesmírných.

Jsme nesmírně rádi, že se nadále takto snažíte pracovat a na nás se s láskou obracíte touto komunikací. Rádi ti předáme nové informace o dění vesmírném i pozemském. Dnes jsme se sešli, mnoho bytostí moudrých, velitelů a duchovních vůdců pod vedením Pána Ježíše Krista a projednáváme tuto vaši situaci vzniklou na vaší planetě s hlavním tématem vašeho exodu. Tento proces má mnoho aspektů a dějů, které je potřeba harmonicky sladit a tak na tomto stále pracujeme. Víš, že již mnohdy byla situace kritická a cítil jsi ji, tedy pláč této vaší a naší drahé Země. My korigujeme stále dění zde, vaši práci, ale nejen zde, i v ostatních státech a částech Země je nutno vše připravit a sjednotit. Toto jsou hlavní body před touto gigantickou operací, pro jejich dokončení je a bylo nutno již mnohokrát pomoci této vaší Zemi tolik zkoušené. Dnes se děje již mnoho událostí ve světě, z kterých nemáme velkou radost a tak vězte, že toto naši práci urychluje. Vy již dobře cítíte, že zásadní věci se dějí na Zemi, ale i ve Vesmíru, a tak ti to můžeme potvrdit, že již mnohokrát byla Země na pokraji svých sil a to tímto řáděním lidí v nevědomosti, kteří ani netuší, jakou budoucnost si tvoří, některé podobné jsi již viděl a setkal se s nimi, tak víš, o čem hovoříme. Stále, naši milí přátelé, pracujte tak, jak to cítíte, my také stále pracujeme pro Stvořitele. Ať už se zde stane to či ono, vězte, že o vás, dobré duše, bude postaráno, tak, jak jste si zvolili žít, tedy v lásce a míru. Moc se na vás těšíme a přejeme si, abyste vydrželi tak, jako doteď.“

 

Děkuji přátelé za hezká slova, rád je předám dále.

Sdělení VESMÍRNÝCH PŘÁTEL k obilným kruhům z roku 2001

 

1701. Největší piktogram – 6 spirál (340)

Přijal Ivo A. Benda, 27.11.2002, 21:00-21:40 hodin, místo: Česká Lípa

 

                                                                 

Sdělení 1701 je přijato k největšímu piktogramu v obilí o průměru přes 260 m, který byl pořízen Vesmírnými přáteli – Ptaahovou flotilou 12.8.2001. Celý piktogram je sestaven pouze ze 409 dotýkajících se plných kruhů tvořících 6 spirál – ramen ze středu, jejichž konce se dotýkají poloviny sousedního ramene. Bylo to vyvrcholení všech dosavadních piktogramů na planetě Zemi, které pozorovatelé označili za nejimpozantnější útvar, jaký se kdy objevil. Ležel na úbočí kopce ve Wiltshire v Anglii. Některé z kruhů mají průměr až 24 metrů (jako velký dům) a celá formace se rozprostírá na ploše 60 000 m čtverečních. Na Zemi se nepodařilo uspokojivě vysvětlit, jak by se něco podobného dalo stihnout lidským přístupem za jedinou letní noc (je krátká). Navíc elektrostatické a magnetické měření ukázalo, že elektrostatické napětí v soustředných kruzích dosahuje hodnotu až 80 voltů. (Popis z původního zdroje – pozn. zpracovatele.)

 

Pro pochopení předané informace je potřeba mít znalosti Duchovního učení (viz www.vesmirni-lide.cz a zde zvláště NOVÉ ZJEVENÍ) a minimální základy numerologie. Pro příjemce je navíc nezbytná kvalitní niterná komunikace v lásce a pokoře. Tedy celkově je potřeba být v pokročilejší pozici Duchovní cesty.

 

(Nebojte se, přátelé, znalosti základů numerologie nejsou nutné pro to, abyste porozuměli logickým součtům, které jsou ostatně v tomto sdělení rozepsány. Plně postačí pročíst sdělení, které zahrnuje již také numerologické operace. Pro pochopení si nemusíte ověřovat, zda jsou propočty prováděny podle nějakých numerologických pravidel. Pokud to potřebujete, pak samozřejmě budete muset do tajů numerologie nahlédnout. Znalosti duchovního učení, duchovní cesty člověka a potřeba niterné komunikace  jsou však předpoklady pro plné pochopení souvislostí vzkazu našich vesmírných přátel., pozn. webu).

 

Přijal Pavel K.:

 

„Datum vzniku 12.8.2001: Numerologický součet čísel je: 1 + 2 + 8 + 2 + 1 = 14 a to je: 1 + 4 = 5 = 5. DIMENZE – PŘEVIBROVÁNÍ – informace k důležité události Země a lidí – převibrování ze 3. do 5. dimenze.“

 

Přijal Ivo A. Benda:

 

6 ramen po 13 článcích: 6 x 13 = 78 ; 78 + 1 (střed) = 79 = 7 + 9 = 16 = 1 + 6 = 7 = DUCHOVNÍ PLNOST. Spirála znázorňuje DUCHOVNÍ CESTU POZEMSKÉHO ČLOVĚKA, v závěru ROTACE a UMOCNĚNÍ ENERGIE – PŘEVIBROVÁNÍ. Střed = výchozí bod – 3. dimenze, obvod = 5. dimenze. Napojení jakoby zpět značí v 5. dimenzi schopnost maximálně využít minulých prožitků (včetně z minulých životů), kruhy = ETAPY SE ŽIVOTY, boční kroužky značí odhazování negativních energií z genů při zvládnutých duchovních zkouškách, ale také možnosti volby jít SLEPOU CESTOU neúspěchu a chyb (jakoby plýtvání energie). Rozměry kruhů mají info o INTENZITĚ – pracnosti – duchovní práce: 2. půlka spirál se již ZMENŠUJE, neboť je více vysvobozená z pasti negativního stavu a spojení s jinou spirálou značí též schopnost VYUŽÍVAT INFO – prožitky svých MDB (multidimenzionálních bytostí – já), tím se SNIŽUJE odpor 2. strany, a tedy pracnost v původním chápání. Tehdy se stále více využívá darů Ducha. 6 spirál značí VZESTUP ČLOVĚKA (= 6) a také VZESTUP 6 MDB s ženským - femininním principem (láska a dobro) a mužským – maskulinním principem (pravda, moudrost), tj. celkem 12 MDB ve 12 dimenzích tohoto hmotného Vesmíru.

 

Kruhy spirál značí ETAPY V DUCHOVNÍ CESTĚ: Kruhy jsou RŮZNÉ, ne stejné, zato střed a 6 spirál a jejich propojení je JEDNOZNAČNÉ. Těch, které se NEDOTÝKAJÍ středu (Stvořitel) a další spirály (Jednota), je 11!  1+1 je zvýrazněná 2 – PRŮNIK pozitivního a negativního stavu! Největší kruh na spirále značí BOD ZVRATU – OBRATU, tj. když dochází k OBNOVENÍ pevného spojení do JEDNOTY. Zvětšování kruhu = zvětšování oddělenosti, a opakem je zmenšování oddělenosti a je zde SYMETRIE. Výchozí dokonalá úroveň je PŘEKONÁNA vyšší dokonalou úrovní – VNĚJŠÍ KRUH, a stále do NEKONEČNA – PRINCIP POSLOUPNOSTI TVOŘENÍ. Na konci etapy je POSLEDNÍ SOUD – sebesoud – POCHOPENÍ = zapojení konců spirál a značí to také, že MDB jsou na sobě ZÁVISLÁ.

 

Dále piktogram značí popis Stvoření: Ve středu VNITŘNÍ NEBE emanující přes STŘEDNÍ NEBE (spirály) do VNĚJŠÍHO NEBE. Tam je nejzazší úroveň – ZOBRAZUJÍCÍ, proto to zvláštní – zpětnovazební zapojení konců spirál do středu následující spirály. To, že je sestaven JEN Z KRUHŮ značí, že v každé části celého Stvoření je STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH (kruh), kruhy se DOTÝKAJÍ – vše je se vším spojeno, tvoří CELEK – JEDNOTU. Ve středu je 6 vrcholů – začátky spirál – MERKABA. Celkem 409 kruhů: 4 + 9 = 13 = 1 +12 = Stvořitel Prvotní + 12 dimenzí tohoto hmotného Vesmíru. 12 je základním strukturním číslem Stvoření, např. 12 x 4 dimenzí má celé Stvoření (12 – vnitřní, 24 střední, 12 vnější).

 

Je tam ZÁKLADNÍ PRVEK TVOŘENÍ: Nejprve ODDĚLENÍ od Stvořitele (najednou), CESTA ODDĚLENOSTI (včetně oddělení energií po stranách), a pak v nejzevnější úrovni SPOJENÍ DO JEDNOTY (postupný proces).

 

Spirála vyjadřuje ROTACI: VŠE JE V POHYBU, VE ZMĚNĚ. Znamená to také JEDINOU SPIRÁLU, kdy každé stvoření POZNÁVÁ SAMA SEBE, tj. STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH, a to skrze SVÉ PROŽITKY a to poznání je NEKONEČNÉ – POHYB SPIRÁLY STÁLE DOKOLA. Pokud bereme těch 6 KROKŮ, značí, že se nejvíce poznává přes ČLOVĚKA (6)! ZDE V NEJZAZŠÍ ZEVNĚJŠNOSTI JE NEJZAJÍMAVĚJŠÍ TVORBA = ODPOVĚDI NA POLOŽENÉ OTÁZKY!“

 

 

1702. Sdělení od Aštara a Ptaaha (341)

Přijal Ivo A. Benda, 10.12.2002, 13:40-14:06 hodin,  místo: Česká Lípa

                                                               

 

„Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, jsem opět rád, že jsi se se mnou takto spojil a že ti mohu předat další informace.

 

Ano, máš otázku na umístění piktogramu spirála v Anglii (obr. 775, obrázek zpracovatele I. A. Bendy). Jeho umístění na úbočí kopce ve Wiltshire v Anglii je ODPOVÍDAJÍCÍ MÍSTU, kde byla položena tato otázka bytostí civilizace Adam a Eva na Pravé planetě Zemi a v Pravém Stvoření. Ano, tento piktogram je SOUČÁSTÍ odpovědi na otázku (nejzávažnější otázku, jaký kdy byla ve Stvoření položena - pozn. webu): JAK by vypadal život BEZ spolupráce se Stvořitelem Prvotním všeho a všech a BEZ dodržení jeho ZÁKONŮ LÁSKY. Tato odpověď je zahrnuta i v tomto piktogramu, i když plně bude zodpovězena až v PLNOSTI NEGATIVNÍHO STAVU.

(O těchto zmíněných souvislostech je nutné se dozvědět především z knihy Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Základy lidské duchovnosti, dále také Kdo jsi a proč jsi zde?, či Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření. Tyto knihy nabízíme na tomto webu v dalších záložkách, v rámci jednotlivých klíčových témat a také v rámci "Světelného čteníčka" - pozn. webu).

 

Ano, dále ti chci sdělit, že mám velikou radost ze setkání v Kladně (45 lidí) a v Českých Budějovicích (110 lidí), která opět otevřela řadě lidem oči i srdce, a která jsou zase dalším impulsem do práce světelné mnohých z nich. Ano, takto tedy mají další přesné informace o své pozici zde na této planetě Zemi a mohou se dále snažit v pomoci bližním svých v návratu domů, do Pravého Stvoření. Opět se ukazuje, že řada lidí je již pokročilejší, neboť si studují naše informace a pracují s láskou pro Stvořitele prvotního všeho a všech.

 

Dále ti chci sdělit, že také další tiskoviny zaslané do Národní knihovny v Praze obohatí tento knihovní fond a budou ku pomoci každému člověku, který se chce dozvědět pravdu a který má zájem na sobě pracovat. Ano, takto se můžeš i nadále snažit, milý Ivo. Také již 1300 tebou zaslaných petic proti čipové totalitě má velký ohlas a lidé se opět zamýšlí nad svojí pozicí zde na této planetě v dnešní době. Seznamují se s rafinovaností druhé strany, jak pomocí svých loutek připravujé svůj ďábelský plán k ovládání všech lidí na planetě Zemi na 99,99%. Ano, i ve vaší zemi státní firma České radiokomunikace dobudovala větší část rozsáhlé světlovodné sítě s kapacitou přenosu 10 GB, kudy má jít v počáteční fázi většina informací k ovládání lidí. EU však připravuje rozsáhlý satelitní systém s ještě větší kapacitou zpracovaných dat, avšak odolný některým očistným procesům planety Země (zemětřesení, záplavy atd.). Ano, toto vše lidé platí ze svých mnohonásobných daní (50%) a čelní představitelé vašeho státu o tomto takto rozhodují. Ano, vše je ve volbě každého jednotlivce, jak se rozhodne a co bude dělat v nadcházejících dnech, měsících a letech.

 

My, Vesmírní Přátelé jsme vás s láskou v srdci již mnohokrát upozornili na Síly temna, které vás ve velkém ovládají. Jedině LÁSKOU a VYCIŤOVÁNÍM se můžete vysvobodit pryč z pasti negativního stavu DOMŮ, do PRAVÉHO STVOŘENÍ.

 

Toto sdělení ti, milý Ivo, s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

„A nyní se, milý Ivo, připojuji já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, to, co nyní u vás probíhá, má velmi dramatický průběh z hlediska utajení a kamufláže, jakou provádí druhá (temná) strana.

 

Ano, skutečně na lidi připravují čipový totalitní systém, který jim má zabezpečit jejich ovládání na 99,99 % a pomocí takto ovládaných loutek pak vypěstovat novou rasu lidí s vyššími schopnostmi - tak, aby měli zabezpečenu svou stávající pozici, ze které plánují dobýt Stvořitele Prvotního všeho a všech. Ale to se jim nepodaří, neboť Stvořitel je JEDINÝM A VŠEMOCNÝM TVŮRCEM veškerého Stvoření, jsa Absolutní ve své Absolutnosti veškerého jsoucna a bytí. Vše toto  tak současně probíhá také jen s Jeho svolením.

 

Ano, vydrž milý Ivo v této cestě světelné, já ti posílám společně s bratry a sestrami proudy lásky z lodí našich vesmírných. S láskou v srdci ti toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám, drazí Přátelé, i Tobě, Stvořiteli Prvotní všeho a všech. S láskou Ivo.

Časopis CHIP 12/2002:

 

„České radiokomunikace dokončily síť optických kabelů propojujících severní oblasti České republiky. Téměř 600 kilometrová trať je napojena na stávající část páteřní sítě ČR (Praha – Brno) a v Ostravě, Hradci Králové a v Ústí na Labem. Umožňuje přenášet digitální signály rychlostí až 10 Gb/s ; technologickým řešením je SDH společnosti Lucent Technologies. Prvním zákazníkem se stal TransGasNet.“

 

Lucent Technologies figuruje jako jeden z hlavních aktérů v PROJEKTU L.U.C.I.D.! - pozn. zpracovatele (I. A. Bendy, www.vesmirni-lide.cz).

 

O projektu LUCID nabízíme bližší informace v záložce "Za oponou" a také ve Světelném čteníčku - OVLÁDACÍ PROGRAMY SIL TEMNA - pozn. webu.

 

Buďte bdělí, přátelé,

závěrečný večírek SIL TEMNA JE SOUČASNOSTÍ a blíží se ke svému konci.

 

Nedovolte, aby Váš zítřejší den byl stejně zoufalý a lhostejný, jako ten dnešní.

INFORMUJTE OSTATNÍ, PŘEDÁVEJTE DÁLE SVĚTELNÉ INFORMACE!

1002. Jak pracují ve Vesmíru s časem

Přijala Helena K., 28.3.2000, 22:15-22:27 hodin, místo: Česká Lípa

                                                                               

„Hlásím se ti já, Hljara z Plejád, můžeš hovořit Helenko.“

 

Milá Hljarko, jsem ráda, že se můžeme spolu bavit. Chci se tě zeptat, jestli máte ve Vesmíru hodiny, nebo podle čeho poznáváte čas, například když se chcete s někým sejít v určitou dobu, jak to u vás funguje?

 

„Milá Helenko, čas jako vy na planetě Zemi nemáme (měření času – pozn. zpracovatele), ŘÍDÍME SE MYŠLENKOU. HODINY NEMÁME, ale přesto chodíme všude přesně. Když se chceme s někým sejít, tak se nemusíme domlouvat, vyšleme myšlenku, myšlenkový impuls, my si nic dopředu NEPLÁNUJEME, ŽIJEME V ČASE TEĎ, už jsi o tom četla v knize „Hovory s Bohem“. Píše se o tom i v dalších doporučených knihách. Je to výhoda oproti vám v tom, že nemůžeme nikde a nikdy přijít pozdě, nebo se honit a spěchat, aby nám neujel autobus.“

 

Děkuji ti Hljarko za vysvětlení, teď si to umím lépe představit. Já se s tebou už loučím, jsem dneska příjemně unavená z toho, co jsme dělali pro lidi, s láskou se loučím, sestra Helena z planety Země.

 

„Já se také loučím s láskou a děkuji za práci pro lidi, mám tě moc ráda, za to, jak takto pracuješ a s radostí roznášíš letáky do schránky, i pro nás to je zábavné. Ahoj Helenko naše milá, všichni tě zdravíme a posíláme lásku a přejeme dobrou noc, sestra Hljara z Plejád.“

 

1010. Zajímavé odpovědi na otázky

Přijala Helena K., 7.4.2000, 8:45-10:30 hodin, místo: Česká Lípa

                                                                                 

Otázky klade Ivo a Helenka.

 

(1)

Milý Firkone, jak pomáháte zacelovat ozónovou díru na severní polokouli?

 

„Helenko, pomáháme, ale už není čas takto stále postupovat. Lidé vaší krásné planety Země námi milované stále ničí více a více ozon. My to děláme jen proto, aby jste mohli plnit své úkoly a poslání, ale donekonečna to dělat nemůžeme. Je to pro nás vydávání hodně energie a světla. Zacelujeme ozónovou díru na severní polokouli, tam je to nejhorší. Ozon celkově je poškozovaný stále tím, co lidé vyrábějí, různé spreje a výrobky, které ničí ozon. Je to stále všechno v pohybu. Naším úkolem je vám pomáhat ve všem, co se tady děje, jinak by už dávno vaše planeta Země byla zničena. My tyto úkoly plníme z radosti, neboť jsme se rozhodli ze svobodné vůle vám s láskou pomáhat. Někdy to je pro nás moc nebezpečné, ale poučné, prožíváme s vámi tvorbu našeho Stvořitele námi všemi tolik milovaného.“

 

(2)

Miluška D. napsala Ivovi, aby zrušil peníze a dával knihy „Rozhovory“ zdarma lidem. Bylo by to pro lidi planety Země správné řešení? Co by to pro ně znamenalo?

 

„Helenko, vy jste se s Ivem správně rozhodli a máte bohatou zkušenost, že bez peněz v této době nelze vůbec nic udělat. Lidé na planetě Zemi si nedovedou představit život bez peněz, a pro mnohé by to znamenalo i smrt, ano, tak to skutečně je. Tak, jako vy vidíte v duchovním světle smysl a všechno, tak oni zase v penězích a majetku. Proto Stvořitel zatím peníze nezruší, ale nechá lidi, aby si k tomu přišli sami. To znamená, že jednoho dne nebude nic, ani peníze, ani hmotný majetek, jinak to udělat nejde. To je také důvod, proč přijde očista Země a katastrofa. Stvořitel by mohl učinit mnoho jiných postupů k záchraně na vaší planetě Zemi, ale lidé si to potřebují PROŽÍT NA VLASTNÍ KŮŽI, aby jim to přineslo užitek, a rozhodli se ze své svobodné vůle, že to už nikdy činit nechtějí a nebudou. Všechno zlé je k něčemu dobré, to už Helenko víš, ty to často používáš, a je to přesná definice. Všechno dopadne, jak má, je to tvorba Stvořitele - vaše - a to zase často říká Ivo, a tak to víte přesně, jak to tady funguje. Milušce D. Posílejte lásku. Jsou to také vaše testy (zkoušky).“

 

....

 

(4)

Včera jsem byla v práci v šicí dílně, neměla jsem z toho dobrý pocit a zjistila jsem, že tam pracovat nemohu a nechci, je to, Firkone, správné rozhodnutí?

 

„Milá Helenko, je to perfektní rozhodnutí, protože jsi zjistila, kde patříš. Nám se tam také nelíbilo, byl to pro nás také velký zážitek. Představ si, kolik rámusu nám lidé posílají do Vesmíru a kosmu, my se s tím pak vypořádáváme. Dobře, že jsi si tuto zkušenost vyzkoušela na vlastní kůži, aspoň se už nebudeš vracet a také jsi lépe pochopila lidi, jak na tom jsou, když pracují v takové dílně nebo dokonce v továrnách.

 

Lidé si ani neuvědomují, že to je v jejich prospěch, vždyť tam ztratili zdraví. Oni vidí jen peníze, a z čeho budou žít. Místo aby se nad situací zamysleli a našli jiná řešení, která existují a jsou, ale to by museli pro to mnohem více udělat a obětovat něco ze sebe. Pro ně je pohodlnější chodit do továrny a nestarat se o jiné věci, ale proto tady lidé nejsou. Mají tady různá poslání a duchovní růst. Položte si otázku, jak používá váš stát peníze, k jakému prospěchu? Co pro to dělají lidé, aby sjednali nápravu toho, co se jim nelíbí, každý jednotlivec, protože se to vztahuje na každého jednotlivce, takže se nemůže nikdo z toho vymlouvat, že nemá moc to změnit. Každý jednotlivý člověk, jednotlivý člověk pro tuto situaci, jaká je nyní ve vašem státě, může udělat všechno, co je v jeho silách. Když si člověk řekne už předem, že nemůže nic změnit ani pro to udělat, tak vám říkám, že také nic neudělá. Vy to už víte, jak to je. Mnoho lidí je nespokojeno, hovoří o tom, ale stále jen hovoří a jsou to jen slova, ale skutky jsou ty tam. Ještě jednou to zdůrazním:

Každý jednotlivý člověk má moc změnit situaci ve vašem státě. Každý.

Jste BOŽÍ DĚTI a máte Stvořitele ve svých SRDCÍCH.

 

VYTVOŘTE KRÁSNÝ, LÁSKYPLNÝ STÁT A BUDETE VŠICHNI ŠŤASTNI.

 

Nebo si myslíte, že jste vytvořili to, po čem skutečně toužíte? Vytvořte si sami, co chcete a po čem toužíte, nečekejte, že to za vás udělá někdo jiný, to se nikdy nedočkáte, začněte každý sám u sebe. Proto jste tady, aby jste tvořili, co sami chcete ze své svobodné vůle.

 

NENECHTE SE NIKÝM OVLÁDAT.

 

Děkuji ti, milý Firkone, za užitečné povídání, mám z toho velkou radost, posílám tobě i ostatním Vesmírným přátelům proudy lásky, sestra Helena a bratr Ivo z planety Země.

 

„Já také děkuji Helenko tobě a Ivovi, jsem rád, že jsem mohl vzkázat lidem planety Země tato slova od nás, vesmírných přátel, kteří vás všechny lidi planety Země milují a mají rádi, posíláme vám všem proudy lásky, za všechny bratr Firkon z Vesmírné flotily z Plejád.“

Hledáte nový svět... Přestaňte jej hledat. Začněte jej TVOŘIT.

(Váš STVOŘITEL - Bůh)

 

 

1011. O pohybu a točících se dětech

Výtah z knihy „Kryon“ II. díl., místo: USA

 

Pohyb“.

 

Další činnost, která je důležitá pro vaše porozumění, je pohyb.

 

Když se zvířata (pozemská) narodí, mají instinkt a intuici. Vědí o svých předcích. Novorozeňata vědí, kde se skrýt. Vědí, kde je potrava, všichni bez zdánlivého učení a vzpomínek. (Některá z těchto zvířat mají charakteristické rysy nebo znaky magnetické navigace a přímé spolupráce magnetické části biologické s magnetickým polem Země na molekulární úrovni).

 

Drazí, věnujte prosím pozornost tomuto: Pozorujte děti!

       

Duch vám přeje pozorování vašich vlastních dětí. Když se narodí, mají určitou intuici, kterou si přinesly z dřívější duchovní zkušenosti. Kultura kolem nich ještě není rozvinuta do takové úrovně, aby jim ukázala něco jiného. Jedna z prvních věcí, které si děti přejí dělat, když už jsou schopné pohybu, je točení se dokola. Není to náhoda. Pozorujte je.

Proč to dělají? ...... protože intuitivně vědí, že jim to slouží k vyvážení polarizace jejich orgánů. Když jsou už schopné pohybu, vstát a běžet, co dělají? Roztáhnou ruce a točí se dokola! (Sledujte kterým směrem).

 

Pokud se točíte doleva a jste na severní polokouli Země (nad rovníkem), je to jemné vyrovnávání vaší polarizace. Udržujete si tím zdraví a vyrovnanost.

Pokud se točíte doprava a jste nad rovníkem, je v tomto procesu použito více energie, což slouží k léčení.

 

Pro ty, kteří žijí nebo se pohybují pod rovníkem (na jižní polokouli Země), je to opačné.

Funkčnost tohoto je z důvodu polarity Země, kdy na severní polokouli je plusová a na jižní polokouli mínusová.“

 

Předávala vesmírná bytost Sil světla Krajon.

 

Pozn. zpracovatele: Kniha není přeložena do českého jazyka a má v anglické verzi vysokou pravdivost (cca 100 %) a aktuálnost na dnešní dobu.

 

1014. Sdělení (242)

Přijal Ivo A. Benda, 12.4.2000, 21:35-21:48 hodin, místo: Česká Lípa

                                                                                

 

„Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, ptáš se, zda mají zvířata sny. Ano, mají, jsou to sny jednoduché a jsou tam také některé prožitky z astrální sféry. Tyto jim slouží ke kontrole vlastních prožitků, je to jakási protiváha tohoto pozemského života.

 

Ano, dále se ptáš, milý Ivo, zda pan Havel dostal tvůj dopis. Zatím ne, ale už se chystají mu ho dát, a tak uvidíme, jak vše proběhne.

 

Ano, dále se ptáš, jaká je nyní situace zde na Zemi i ve Vesmíru. Na Zemi prakticky končí rozřazování lidí do vibračních prostorů a ve Vesmíru se tisíce lodí stále připravují na evakuaci všeho, co by bylo možno evakuovat, pokud k tomuto dá náš milovaný Stvořitel pokyn. Země je stále více sužována pozemskými lidmi, a tak se vše ubírá k očistným procesům. Ano, ty výzvy, kterou jsi psal ráno, byla od nás, a je dobře, že se dostane mezi lidi ve všech formách. Je to velmi závažná situace, lidé by si měli uvědomit, co činí a jak se změnit. Proto se takto dále můžeš snažit, milý Ivo, a uvidíš, co z toho všeho bude. Jsem rád, že se stále mnozí lidé snaží na sobě pracovat, a že mají touhu být lepšími. Naše pomoc v těchto těžších obdobích bude předána těm lidem, kteří ji přijmou, a kteří budou schopni rozlišovat srdcem a citem Síly světla a Síly temna.

 

Toto ti milý Ivo s láskou předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já ti posílám proudy lásky, milý Ivo, a uvidíš, co způsobí tento dopis, který jsi napsal vašemu prezidentovi. Vše takto probíhá podle plánu Stvořitele našeho milovaného a takto i tento krok.

 

Tvá myšlenka o tom, že by měli novináři být tak láskyplní, že by byli schopni kontaktu s námi, je zajímavá, touto podmínkou by se změnily všechny noviny, časopisy a média vůbec. Tím by lidé nedostávali pouze negativní zprávy z 80%, ale začaly by pozitivně působit jejich informace na všechny lidi zemí českých. Pokud by jste toto prosadili, udělali by jste velký krok kupředu směrem ke Kosmické konfederaci planet. A dále, milý Ivo, zde v lodích máme velkou touhu se s tebou setkat osobně, a to brzy, neboť tento čas je k tomuto zralý. Ano, máš radost z tohoto všeho, a tak budeš ještě dále více se radovat z této vaší společné práce pro Stvořitele našeho milovaného.

 

Toto ti s láskou předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

1026. Odběry vzorků půdy u České Lípy (246)

Přijal Ivo A. Benda, 20.4.2000, 6:24-6:41 hodin, místo: Česká Lípa

                                                                             

            „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ptáš se na to pole, na kterém jste včera viděli ty rozbrázděné prohlubně. Ano, správně jste poznali, jsou to místa, na kterých byly před týdnem lodě Ptaahovy flotily a odebraly tam několik metráků půdy do hloubky 1,5 metru a pak toto bylo mírně zasypáno. Tyto odběry se provádí pravidelně na mnoha místech planety Země a jsou analyzovány hlavně na znečištění chemické (včetně radioaktivity z pozemských činností – atomové zkoušky a atomové elektrárny). Vaše půda je již hodně zamořena vším možným a takto se sleduje, jak toto zamoření pokračuje. Ten hluk, který jste minulou středu 12.4.2000 slyšeli, to byl hluk z těchto automatů, které prováděly odběr. Stroje jsou bez posádky a jsou diskovitého tvaru o průměru 4 až 6 metrů. Mají uvnitř schránky na cca 2 m3 vzorků půdy. Správně jste si včera všimli, že v rozryté půdě nejsou stopy lidských bot anebo otisky nářadí lidí, jsou tam otisky polokruhovité, které jsou zbytky po očištění kypřících nástrojů automatu. Odběr trval celkem 3 hodiny, proběhl v noci ze středy na čtvrtek 12.-13.4.2000.

 

Takže toto jsem ti chtěl sdělit, milý Ivo, na tvoji otázku a to je k tomuto vše. Jsem rád, že jste toto objevili, a že se také lidé dozví tyto skutečnosti.

 

S láskou ti toto sdělení předal Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, milý Ivo, správně jste poznali místa odběru vzorků půdy z planety Země, kde jsou takové podmínky, které vypovídají o stavu zamoření a znečištění radioaktivními a chemickými látkami, a také hrubými vibracemi. Toto místo je jen 300 m od nejbližších vašich obytných domů a tyto jsou také zdrojem hrubých vibrací, které zamořují půdu v okolí. Nyní je stav kritický a těsně před očistnými procesy, neboť toto je tak znečištěno, že planeta Země již nemůže takto dál pokračovat. Jsem moc rád, že se i toto dozví lidé a budou si moci doplnit obrázek o tomto svém počínání.

 

Toto ti s láskou předal Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí přátelé za toto vysvětlení pro lidi. Fotografická dokumentace včetně schématu je na internetu www.universe-people.cz (barevné obrázky 180-208).  S láskou Ivo.

 

 

1027. Velký pátek          

Přijal Ivo A. Benda, 21.4.2000, 20:25-20:58 hodin, místo: Česká Lípa

                                                                               

            „Milý Ivo,

 

Upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Ano, máš otázku na dnešní Velký pátek. Je to tak, jak cítíš, ukřižování Ježíše Krista je ovládací program Sil temna zavedený a udržovaný církví. Výsledkem je, že za celý rok církev neřekne nic jiného, než o ukřižování a utrpení. O tom, co Ježíš Kristus kázal, neřekne nic, sám jsi to slyšel (právě hovořil kardinál Vlk v rozhlase jen o tomto – pozn. zpracovatele). Máš další důkaz působení Sil temna na davy lidí a hlavně platí, že lidé, kteří toto poslouchají a zaměřují se na tato lživá slova, zavádí si další negativní hrubovibrační energie do svých těl. Ty jsi nikdy k tomuto neměl důvěru a cítil jsi, že je to nesmysl, a že to bylo poněkud jinak. Proto jsi dnes také nedržel půst, nejsi ovládaná loutka. Ty cítíš, že Temnotě již mnoho času nezbývá, a tak dále stupňuje křečovité ovládání těch lidí, kteří se nechají takto ovládat.

 

Ti lidé, kteří vyzařují lásku, jsou neovladatelní, a mají svoji kvalitu života. Proto takto žijete v lásce i vy oba s Helenkou, neboť tak máte další krásné možnosti si vzájemně obohacovat život. Ano, nyní jsou zde lidé, kteří se rozhodli pro lásku a dobro, v klidu a pohodě a stále více cítí vysoké vibrace ve svých tělech. Za jejich nezištnou lásku jsou sami milováni, mají se rádi, a tak se neustále snaží žít opravdovým, láskyplným životem. Toto je tak důležité, že se dále mají možnost takto snažit a směrovat se do vyšších světů Stvořitele našeho milovaného. Neboť tam stále více lásky jest, tam mnoho Světla září a blíže u Stvořitele našeho milovaného tyto duše se nachází.

 

Toto jsem ti chtěl sdělit já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel vesmírné flotily z Plejád. Ano, milý Ivo, dnešní den je lidstvo opět klamáno o ukřižování, ale i toto je zkouška Stvořitele našeho milovaného, jak lidé obstojí, zda se budou řídit srdcem nebo rozumem, anebo tím, co slyší z většiny médií. Lidé jsou již z těchto ovládacích programů otupělí a mají je často tak zabudované do svých těl, že si prostě neumí představit něco jiného. Proto tedy ti lidé, kteří se řídili srdcem, mají jiný názor na tuto „událost“ a jsou přesvědčeni o pozitivnějších věcech, o jiné pravdě. Ježíš Kristus vám dával informace o lásce v životě lidském, o dodržování zákonů Božích, a to je rozhodující. Neboť tímto způsobem lze postoupit do vyšších světů, podobných, jako je také svět na planetě Erra, odkud pocházím. Lidé se tedy opět dělí tak, jak už bylo řečeno, na ty, kteří se nechávají ovládat (a nepostoupí výše) a na ty, kteří jsou neovladatelní (a mohou tak postoupit do vyšších světů). Máš tedy takto možnost poznat, jak se lidé chovají a jednají v tomto Tmou ovládaném prostředí. Chtěli bychom, aby co nejvíce lidí procítilo pravdu a poznalo, jak se správně chovat a jednat v souladu s Kosmickými zákony Stvořitele našeho milovaného.

 

Za všechny členy mé flotily ti toto posílám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

„A nyní se přidávám já, Orton, duchovní ručitel Galaxie. Ano, nyní tedy máš tento den jako test, jak se lidé zachovají a co si představí pod pojmem Ježíš Kristus. Zda utrpení a mučení, anebo šíření Světla a Pravdy o lásce mezi lidmi, správném způsobu života v souladu s Božími zákony, neboť jen respektováním PRAVDY se mohou tyto duše inkarnované v lidských tělech vysvobodit a posunout výše, do vyšších světů, zpět ke Stvořiteli našemu milovanému.

Dále ti chci, milý Ivo, sdělit, že nyní se již lidstvo z velké části dělí do skupin dalšího směru inkarnací, tak, jak máš uvedeno v tabulce Dělení duší (sdělení 927. – pozn. zpracovatele, kniha "Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru" - pozn. webu). Ano, toto je takto dáno tvorbou našeho Stvořitele milovaného, a tedy všechny příležitosti k posunu poznání se všem lidem na planetě Zemi stále nabízejí, a to tak, že nikdo nebude moci říci, že nevěděl. Každé duši dávám příležitost k postupu a poznání Vesmírných zákonů Stvořitele našeho milovaného, a toto je takto rozhodující, jak se bytost lidská rozhodne, a jak naloží s těmito informacemi světelnými. Toto tedy jsem ti chtěl dnes sdělit, milý Ivo, a toto je zatím vše.

 

Lásku posílám všem lidem a přeji jim, aby

CO NEJVÍCE ROZVINULI LÁSKU VE SVÝCH SRDCÍCH.

Toto jsem s láskou předal já, Orton, duchovní ručitel Galaxie.“

Děkuji vám, drazí přátelé, za tato sdělení pro všechny lidi planety Země. Posílám vám proudy lásky, Ivo.

 

 

1028. Velký pátek a láska

Přijala Helena K., 21.4.2000, 22:00-23:05 hodin, místo: Česká Lípa

                                                                              

„Milá Helenko, jsem tu já, Sol-tec, velitel pomenší flotily z planety Ajacit.“

 

Milý Sol-tecu, je Velký pátek významný i pro nás kontaktéry?

 

„Ano Helenko, je významný i pro vás kontaktéry. Tím, že tento den existuje, jste se dozvěděli pravdu, protože jste ji díky tomuto Velkému pátku hledali a nalezli, a to je VELKÝ VÝZNAMNÝ DEN. Přece se u vás říká, všechno „špatné je pro něco dobré“, a to je svatá pravda. Záleží na každém jednotlivci, co si z toho vybere pro sebe. Jestliže někdo hledá upřímně a s láskou pravdu, tak ji vždycky najde, i když to někdy trvá delší dobu (to proto, že jste, lidé, málo trpěliví a všechno byste chtěli hned). Viděla jsi dneska v ČT1 pohádku JABLOŇOVÁ PANNA. Byla to pěkná pohádka a tam to bylo znázorněno, jak to skutečně funguje i v této době, kdo má v srdci pravou, čistou lásku, tak přemůže zlo a zvítězí. To platí v každé době stále, jen pravá, čistá láska zvítězí, síly zla ustoupí lásce. Milí lidé, naši bratři a sestry planety Země, hledejte ve svých srdcích pravou čistou lásku, hlídejte si ji, je to vaše moc nad zlem. Mnozí z vás jste ji už poznali a víte, jak je mocná, a pak jste o ni přestali pečovat, a znovu jste ji ztratili. Láska je ve vašich srdcích, je křehká a jemná, citlivá, pěstujte ji ve svých srdcích a pečujte o ni. Láska je to, co celý život hledáte. Tuto pravou čistou lásku vám dal váš bratr Ježíš Kristus. Přinesl vám na planetu Zemi tento vzácný dar pro každého. Ježíš Kristus je láska.

 

Přepsáno z knihy Mormon na pokyn Sol-teca: Moroni 7.kp. 45-47 verš:

 

„A pravá láska je shovívavá, dobrotivá, bez závisti, není nadutá, nevyhledává své, nerozčiluje se, nezná zlých myšlenek, netěší se ze zlomyslnosti, nýbrž z pravdy, snáší všechny věci, věří vše, všeho se naděje a všechno vytrpí.

 

Nemáte-li tedy pravé lásky, milovaní bratři a sestry moji, pak nejste ničím, neboť LÁSKA NIKDY NEPŘESTÁVÁ. Proto lpěte pevně na pravé lásce, která je největší z věcí, neboť všechny věci pominou, avšak pravá láska jest čistou láskou Kristovou a trvá věčně.“

 

Milý Sol-tecu, děkuji za krásné poselství pro lidi planety Země. Posílám ti proudy lásky a ještě jednou moc děkuji, líbí se mi to, sestra Helena z planety Země.

 

„Milá Helenko, i já děkuji za toto spojení a posílám lásku a přeji dobrou noc a sladké sny. Bratr Sol-tec, velitel pomenší flotily z planety Ajacit.“

 

1029. Další místo odběru půdy a zprávy o ničení planety Země lidmi

Přijal Ivo A. Benda, 24.4.2000, 7:00-7:39 hodin, místo: Česká Lípa

 

            „Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil. Mám pro tebe další zprávy. Ptáš se na tuto vysokou teplotu, která vás postihla na jaře. Je to anomálie počasí způsobená opět negativními myšlenkami lidí, stejně jako jiné anomálie, mohou člověku dát zpětnou vazbu, že něco není v pořádku. Část lidí tomu rozumí, větší část zatím ne. Proto je tak důležité stále informovat lidi.

 

Dále ti chci sdělit, že pan Havel již zjistil, že tento dopis (dopis, který psal a poslal pan Benda prezidentu V. Havlovi a který je spolu s dalšími dopisy zaslanými dalším politikům i umělcům dalšími světelnými lidmi součástí sdělení těchto "Rozhovorů" - pozn. webu) je již na internetu a tak stále více cítí, že něco dělá špatně. Ano, v politice je mnohem více ovládacích programů Sil temna nežli svobodného jednání a rozhodování. Chybí tam láska a cit. Politikové s tímto zatím nepracovali, a to je hlavní prostor ke zlepšení stavu. Ale jejich vlastní duchovní stav je odrazem jejich svobodné vůle, chování a jednání. S tím souvisí jistěže i neschopnost navázání jakéhokoliv kontaktu s námi, Vesmírnými lidmi. Proto, milý Ivo, se dále můžeš takto snažit a pomoci těmto lidem v jejich duchovním růstu. Mají na toto mnozí předpoklady, jen je využít.

 

Dále ti chci sdělit, milý Ivo, že to druhé místo odběrů půdy u Božíkova a Bohatic mezi Zákupy a Mimoní u železniční trati je dalším z mnoha takovýchto míst, které jsi objevil a včera zmapoval. Je třeba, aby si lidé planety Země uvědomili závažnost a odpovědnost ve svém počínání při ničení planety Země, že toto jim zůstává jako karma k řešení do příštích životů, a vše budou v budoucnu napravovat, každý tolik, kolik poničil svým nevědomým chováním. Jedná se o všechny tři druhy poškození půdy – tj. chemické znečištění, radioaktivní znečištění a hrubé vibrace – negativními myšlenkami. Proto se tedy můžeš dále takto snažit, milý Ivo, a šířit informace i o tomto, aby lidé pochopili tento zákon – ZÁKON KARMY – ZÁKON SETBY A SKLIZNĚ, který zde v tomto hmotném Vesmíru takto působí. I volbou politiků, kteří zde takto vše vedou, se lidé podílí na tomto ničení planety Země. Každým druhem negativních myšlenek a jednání se pozemský člověk podílí na tomto. Proto tedy je nutná blížící se očista planety Země, která toto dále již nemůže snášet, aby mohla opět zazářit v radosti a štěstí v novém očištěném šatu, neboť všechno má svůj čas a každá (negativní, nepravá) událost jednou skončí.

 

Toto jsem ti s láskou předal já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Ano, také já tě zdravím milý Ivo a posílám lásku. Ano, včera jsme tě pozorovali při té dokumentaci míst v terénu mezi Zákupy a Mimoní. Jsou to další místa, kterých je na planetě Zemi tisíce, ze kterých takto odebíráme vzorky půdy k analýze a zjišťujeme přírůstky znečištění hrubými vibracemi, chemií a radioaktivitou od posledního termínu odběru. Tyto odběry a analýzy máme na práci také neustále, neboť stále se zvyšuje znečištění a zamoření vaší planety Země, a tak zdárně spějete k očistným procesům všeho druhu – záplavy, vichřice, zemětřesení, nemoci, lokální války. Při tomto jsou vibračně očištěna území (proudící voda má mnoho očišťovacích funkcí – energií, o kterých vaše věda nemá ani potuchy), a také jsou ukončeny inkarnace (životy) některých hrubovibračních lidí, kteří sami vyzařují hrubé vibrace, ale také svými činy způsobují řetězy negativních akcí, které mají za následek ničení planety Země (velké materiální požadavky, volba politiků, kteří sami rozhodují o ničení planety Země, sami jako vojáci vstupují do armád zabíjet lidi, a vůbec veškeré negativní činnosti, jež jsou v rozporu s Kosmickými zákony). Lidé by si měli již konečně uvědomit své chybné počínání, kterým si připravují zkázu, utrpení a vybírají si svobodně stovky a tisíce ne zrovna příjemných životů (viz 927. Dělení duší).

 

Toto my, Vesmírní lidé, známe velmi dobře, a proto vás takto varujeme, neboť každý jednotlivec si vybírá přesně ty budoucí prožitky, které korespondují s dosavadním způsobem jeho života (nikoliv života jeho bližních). ZÁKON SETBY A SKLIZNĚ je nepřenositelný, tedy důsledky počínání si každý jednotlivec prožívá v dalších SVÝCH ŽIVOTECH, neprožívá si důsledky chování a jednání druhých lidí. Energie se totiž zapisuje do těl původce energií, a dále do kauzálního počítače – hvězdy, ve vašem případě je to vaše Slunce. Každý člověk má svůj postup a svoji bilanci energií (protikladných a souhlasných činů) zapsánu v sobě a ve Slunci. Toto je takto důležité a odpovídá to i důležité okolnosti, že totiž každý dospělý člověk odpovídá sám za sebe, neodpovídá za chování a jednání jiných dospělých lidí.

 

Toto jsem ti milý Ivo s láskou předal já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji vám drazí a milí přátelé za tyto důležité informace, já rád je předám lidem planety Země. S láskou Ivo.

 

1035. Rozhovor s Asket

Přijala Helena K., 29.4.2000, 23:00-23:50 hodin, místo: Česká Lípa

                                                                                

Otázky kladou Helenka a Ivo.

 

„Ahoj Helenko, tady je Asket, velitelka pomenší flotily z Ajacit.“

 

(1)

Prosím tě Asket, všimnul si někdo kromě nás těch odebraných vzorků půdy?

 

„Milá Helenko, zatím si toho kromě vás nikdo nevšiml. Lidé tomu nevěnují pozornost. Myslí si mnozí, že to udělali zemědělci, že tam něco zkouší, část lidí si toho vůbec nevšimla. Víš, jak jsou lidé zamyšlení sami do sebe, mají hodně zbytečných (pro ně důležitých) starostí.“

 

(2)

K čemu vám slouží výsledky analýz?

 

„Výsledky analýz nám slouží k tomu, abychom zjistili, jak je vaše planeta Země znečištěna a v čem bychom jí mohli pomoci podle našich možností. Zjišťujeme podle výsledku, jak dlouho to planeta Země vydrží, než začne očista. Očista a evakuace je ta poslední možnost, jinak budeme dělat a zkoušet možnosti, které připadají do úvahy. Máme několik variant možností, a tak děláme, co Stvořitel dovolí. Budeme takto pracovat do posledních chvil. Vaše planeta je ovšem na tom špatně, snažíme se udělat to, co je teď pro planetu nejlepší.

 

(3)

Vadí vám také tito noční hluční lidé (opilci), kteří zde na sídlišti právě ruší?

 

„Ano Helenko, vadí nám také lidé, kteří takto chodí po nocích a ruší vás i nás v našich záchranných akcích, a my s nimi máme větší práci. Velmi nám tímto chováním znesnadňují pomoc vaší planetě Zemi. Tito hluční lidé také narušují přírodu a v ní zvířata. Zvířata všeobecně jsou citlivá na tento rámus, který někteří lidé dělají.“

 

(4)

Jsou ještě jiná místa v okrese Česká Lípa?

 

„Ano, v celém okrese Česká Lípa jsme tyto vzorky nabrali a ještě budeme pokračovat, protože to je důležité, abychom takto pracovali pro vaši planetu Zemi. Připravujeme tím i planetu Zemi na očistu, která podle výsledků analýz bude skutečně nutná, i když je až na posledním místě v řešení momentální situace.“

.....

 

Máme vás rádi, s láskou se loučí za všechny vesmírné přátele, kteří se s vámi setkají, když o to budete mít zájem, Asket, velitelka pomenší flotily z Ajacit.“

Děkuji vám všem, milí vesmírní přátelé, a posílám vám proudy lásky, sestra Helena z planety Země.

 

1038. Sdělení

Přijal Jaroslav S., 28.4.2000, 9:30-9:46 hodin, místo: Kroměřížsko

                                                                            

Stvořiteli mnou milovaný, prosím o spojení s přáteli z Vesmíru.

 

„Ano Jarku, hlásím se ti já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily. Ano, ptáš se, jak jsi se včera spojil. Bylo to dobré, je na čase trochu více si důvěřovat a stále vysílat lásku lidem a planetě Zemi. K tomu, na to, co se ptal Standa, můžeš pro něj přijmout sdělení, jehož začátek jsi přijal již v kuchyni.

 

            Milý Stando,

 

je krásné sledovat tě, jak odvádíš práci pro Stvořitele našeho námi a vámi tolik milovaného. Je to obrovské množství světla, které se šíří po zemích českých. Mnoha lidem již otevřelo oči, a proto, chceš-li, klidně bez váhání se můžeš pustit do komunikace s námi. Máš pro to všechny předpoklady. K přeletům našich lodí ti povím jen, že jsi jich viděl hodně. Dosti bratří a sester se sletělo k této překrásné planetě Zemi a provedlo několik zajímavých přeletů. To ovšem nebyl jediný účel jejich příletu. Mají zde pochopitelně poslání. Tyto přelety jsou ti také odměnou za tuto práci a impulsem k zamyšlení, neboť komunikovat s námi není až zas tak obtížné a mnoho lidí toto již poznalo a těší se ze vzájemných úspěchů a radosti z této činnosti a práce. Každý přispívá jistým dílem, které se postupně skládají do překrásné mozaiky dějů, neboť prokázali odolnost vůči nástrahám a ovládacím programům Sil temna. Ano, je to tak, schyluje se k událostem, o kterých jsme již psali a je také pravdou to, že nezareaguje-li váš prezident, tak už nikdo. Nebude totiž už na co čekat. Padesát let již uplynulo a myslíme, že toho již bylo dost. Není možné stále na něco čekat, jak se u vás humorně říká. Je však nutné být stále pevný a věřit si. Každým dnem vám posíláme lásku, která ve vašich tělech rozproudí krásné energie, které tak rádi cítíme. Ano, i my máme toto rádi.

 

Ano Jarku, to, jak teď cítíš na pravé straně tváře a nyní na noze, tak to jsem já, Aštar, přišel jsem tě navštívit a nyní si předáváme energie. Ty jsou velmi důležité pro váš vývoj, dodávají sílu a léčí. Ano, proto také nejste nemocní, neboť se snažíte vyvarovávat hrubovibračním zdrojům. To je přesně to, co ti už říkal náš bratr Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. A nyní předávám slovo Ptaahovi.“

 

„Ahoj Jarku, jsem rád, že máš touhu se se mnou spojit. Daří se nám dobře a toužebně očekáváme váš přechod do páté dimenze. Do dimenze a světů, kde je více lásky, světla, porozumění. Už vás vidím, jak se krásně proháníte hustým lesem, kde do korun stromů prosvítá Slunce Amon. Takže není to tak, jak vám Temno motá hlavu s těmi řeckými bohy. Bůh Slunce, vody, ohně apod. Tím, že použili pravé jméno vaší hvězdy, nádherné bytosti, tak tím vytvořili důmyslný program, který jsi prohlédl. Jen tak dál, vydržte a sviťte. Buďte s láskou ....

 

Ano, Jarku, věřit si je důležité, ten přelet můžeme provést, když chvíli počkáš a budeš trpělivý, tak uvidíš, máme pro tebe malé překvapení.“

 

Děkuji vám i tobě Stvořiteli za toto sdělení.

 

 

1039. Sdělení od matky Země

Přijal Petr S., 12.4.2000, 18:03-18:05 hodin, místo: Mělnicko

                                                                           

„Synu, tady tvá matka Země tě zdraví, pozoruji tě, co děláš, miluji vás, a prosím vás, neválčete, nehádejte se, ale milujte se a mír uzavřete, jedině tak budete šťastní, to vám, milí lidé, říkám já, vaše matka Země.“

 

1043. Rozhovor s Hljarou o spartakiádách

Přijala Helena K., 5.5.2000, 9:10-9:24 hodin, místo: Česká Lípa

                                                                          

Otázky klade Ivo.

 

„Milá Helenko, tady je Firkon z Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Líbily se vám spartakiády na Strahovském stadionu?

 

„Helenko, moc se nám líbily, byl to pro nás krásný zážitek a všichni vesmírní přátelé jsme to sledovali. To jste se ještě uměli a dokázali mezi sebou domluvit a dohodnout se v jednotě. Dokázali jste společně vytvořit (i s bratry a sestrami ze Slovenska) pro všechny lidi na planetě Zemi i pro nás, vesmírné přátele, nádherný zážitek a radost v našich i vašich srdcích. Na spartakiády se všichni lidé i my těšili a rádi na to vzpomínají. V té době měli lidé k sobě blíž, a teď, když se ohlédnete zpět a do současnosti, tak zjistíte, jak jste si čím dál více cizí, a jdete s vývojem zpět místo kupředu. Spartakiáda byla dobrá v tom, že jste dokázali společně s radostí vytvořit pro všechny tu nádhernou atmosféru a krásu, užitek ze společné práce, která stála za to a mnozí teď na tyto chvíle s radostí vzpomínáte, a teď vám zbyly tyto krásné vzpomínky. Je to smutné i pro nás, vesmírné přátele, protože spartakiády měly smysl, aby lidé měli radost a k sobě blíž, lidé mají radost, když mohou potěšit druhé a vidí, že jejich práce a hodiny nacvičování měly velký význam pro celou planetu Zemi a Vesmír. Ty Helenko sama víš, kolik jste si užili radosti ze společného nacvičování, kde jste se blíž poznali mezi sebou, a to je důležité, aby se lidé spolu radovali a těšili a vytvořili něco tak krásného, jako byly spartakiády. Lidé opustili a nechali si vzít to, z čeho měli upřímnou a velkou radost a potěšení, a tak je teď situace taková, jaká je. Lidé, zamyslete se na tím, co vám teď zbylo pro radost a štěstí, můžete se ještě upřímně radovat a těšit v tak velké jednotě, jakou byla spartakiáda? Rádi bychom vám pomohli, jsme vaši vesmírní přátelé, láskyplní bratři a sestry, a jsme tu pro vás.“

 

Děkuji ti milá Hljarko, s láskou Helena z planety Země.

 

Helenko, já také děkuji, sestra Hljara z Plejád.“

 

1063. Rozhovor s Aštarem a Ester o manželství a partnerství mezi mužem a ženou

Přijala: Helena K., 28.5.2000.  11:20-12:20 hodin, místo: Česká Lípa

                                              .

Ptá se Helenka.

 

„Hlásím se ti já, Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily a moje žena Ester.“

 

(1)

Jak má milovat muž svou ženu?

 

„Milá Helenko, jsem moc rád, že ses dnes obrátila na mě a na mou ženu, pro tak důležité otázky, protože to je základ, ze kterého se odvíjí vše ostatní.

 

Základem je mít trvalý a pevný láskyplný vztah mezi mužem a ženou. Především to je pravá, čistá láska, o které jsi už psala a víš z předešlého sdělení, trpělivost, tolerance, oddanost jeden druhému. Milovat svou ženu pro mě a mnoho dalších vesmírných přátel znamená být oddán jeden druhému, současně mít stejné duchovní myšlenky a růst, společně pracovat na duchovním vývoji, znamená to také být spolu co nejvíce a nejčastěji, umět se spolu radovat, ale také prožívat méně radostné chvíle. Právě v těžkých chvílích jsme spolu a tyto věci řešíme společně s láskou, to je velmi důležité.

 

Lidé na planetě Zemi často dělají chybu, když se v těžkých chvílích uzavřou do sebe a snaží se sami řešit svou situaci, to není správné. Také se snaží ukrýt před sebou (muž a žena, manželé, partneři) své slabé stránky, to je velmi špatná reakce. Hovoříte o tom v obřadních síních při svatebním obřadu. Oddávající říká: „Buďte spolu v radosti i těžkosti, oporou jeden druhému“, to je svatá pravda, jenže mnozí vůbec nežijete podle toho, a to je velká chyba.

 

Stydíte se za své slabosti, hlavně to dělají muži. Pro muže je ponížení plakat před svou ženou, v tom jim brání jejich pýcha. Mnozí říkáte, že muži nepláčou, ale tak to není. Pláč muže není slabost, je to momentální stav, tak jste stvoření, v životě na Zemi se střídá radost, smích, pláč, naučte se s tím vypořádat a překonat tyto emoce.

 

Vždycky je nejlepším řešením podívat se problému přímo do očí a vyřešit jej. Pak vám bude zase hezky, procítíte slunce v duši a srdci. Jestli máte mezi sebou v partnerském vztahu pravou čistou lásku, tak ji používejte k řešení těchto těžkostí i prožívání radosti.

 

Toto je poselství pro ty, kteří nemají ještě jasno v těchto vztazích, anebo si to potřebují jen připomenout.“

 

„Teď se připojuji já, Ester, manželka Aštara. Souhlasím s tím, co řekl Aštar, je to pravda, a to potvrzuji shodně s dalšími vesmírnými přáteli.“

 

(2)

Jak má milovat žena svého muže?

 

„Helenko, žena má milovat svého muže stejně, jako on ji, to je důležité. Ženy by měly mít trpělivost a cit pro své muže, když se jim občas něco nepovede, nebo některé věci nezvládnou. Ano, je také důležité, aby byli spolu často a společně se duchovně vyvíjeli, a to hlavně na začátku svého vztahu. Později, když se lépe poznají a vytvoří si pevný láskyplný vztah, můžou se i na delší dobu odloučit, bez jakýchkoliv důsledků. V životě to tak je, že partneři nejsou stále jen spolu. Nejdůležitější je si na začátku vytvořit pevné pouto pravé čisté lásky, a to někdy trvá delší dobu, záleží na partnerech, jak to zvládnou. Pak i dlouhodobé odloučení jejich vztah nenaruší, samozřejmě, aby to nebylo často a dlouho. Prostě všeho s mírou, a to platí ve všem. Každé manželství, partnerství se stále vyvíjí a mění, přináší stále nové a nové změny v duchovním rozvoji. Ani jeden z partnerů by se neměl cítit v přítomnosti toho druhého znuděný. To svědčí o tom, že není něco v pořádku a mělo by se s tím co nejdříve něco udělat. Pro nás je naše manželství velkým požehnáním, jsme šťastni v našem duchovním vývoji.“

 

„K tomu se připojuji já, Aštar, neboť i pro mě to je velké požehnání v tom, co jsme spolu prožili, a stále prožíváme, je to nádherné mít tak skvělou ženu Ester, jsem šťastný a láskyplný muž.

 

Toto jsme vám předali Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily, a moje milá žena Ester, posíláme všem lidem na planetě Zemi proudy lásky a přejeme úspěšné láskyplné manželství či partnerství, v duchovním rozvoji.“

 

Děkuji vám Aštare a Ester, jsem šťastná za vaše milé a překrásné poselství planetě Zemi. S láskou sestra Helena z planety Země.

 

1096. Příprava I. vlny evakuace – planeta Epicot

Přijala Jana Z. (v kontaktu od r.1993), 1.7.2000, 10:30-12:45 hodin, místo: Praha

 

Vážený Ivo, přijala jsem poselství od Vesmírných lidí, v němž mě naši bratři a sestry prosí, abych jej předala tobě ke zveřejnění, což s obrovským díky činím.

                                                                            

Ptaah:

 

„Poskytneme ti, hvězdné dítě Jano, sdělení, které předáš kontaktéru Ivo A. Bendovi na jeho přednášce v Kolíně.

 

Pozemšťané! Je čas zvýšit svoje vibrace na takovou úroveň, abyste mohli přistoupit k životu fyzickému na překrásné, mladé, úrodné planetě Epicot, připravené pro evakuaci obyvatel vaší drahé planety Shan, matičky Země! Prožijte ve svém srdci odpuštění, odpusťte sami sobě, všem, kdo vám v životě ublížili, poproste Stvořitele našeho, aby vám pomohl přistoupit k tomuto prožitku a učiníte tak první krok ke kontaktům s bytostmi Sil světla, vesmírnými bratry a sestrami, kteří vás pak povedou v dalším životě. Všechna vaše rozhodování řídí Stvořitel. Planeta Epicot je velmi mladá, překrásná planeta, obohacená bohatými přírodními zdroji čerpání pozitivní energie – voda, rostlinstvo, lesy, zvěř. Je tam vše potřebné pro vás, obyvatele matičky Země na bázi přírodního života na vyšší duchovní úrovni, než jaké dosahujete v této době na Zemi. Budete žít v překrásném přírodním prostředí v lásce a mírumilovnosti a pokud se necháte vést Vesmírnými lidmi, budete v kterýkoliv okamžik připraveni pro evakuaci. Prožívejte každý svůj den tak, jakoby byl posledním, abyste byli pohotoví! Materiální hodnoty, které řídí váš život, nikdy nepřinesou vaší duši mír a vibrační úroveň, které musíte dosáhnout! Opusťte svůj materiální svět a probuďte lásku ve svých srdcích a žijte podle vůle Stvořitele našeho!

 

Semjase:

 

„Lidé matičky Země – Shan! V této době se probouzí ke Světlu jen v hlavním městě Praze Stvořiteli zaslíbené země Bohemia – Čechy 30 000 lidí, kteří jsou vedeni k tomuto probuzení Vesmírnými lidmi a našimi kontaktéry, pozemšťany, kteří s námi spolupracují na PROGRAMU SVĚTLA A LÁSKY. Tito lidé Sil světla jsou vedeni Stvořitelem, pro kterého obětavě pracují dnem i nocí a jejich mise přináší skvělé výsledky. Materiální svět, pro který jste dosud obětovali své životy, nikomu z vás nepřináší spokojenost v duši, ani lásku, po které toužíte! Proste o odpuštění sobě samým a ostatním a nechte své životy řídit Stvořitelem naším, budete tak spojeni s Vesmírnými lidmi Sil světla! Milujeme vás, bratři a sestry!“

 

Aštar a Karné:

 

„Lidé, probuďte se! Jsem velitelem Velké vesmírné flotily, zodpovědný za 4. sektor Vesmíru, 10 miliónů vesmírných lodí, připravených pro vaši evakuaci, NYNÍ STÁLE V POHOTOVOSTI VE KTERÉMKOLI OKAMŽIKU PŘEVÉZT OBYVATELE SHAN – MATIČKY ZEMĚ DO BEZPEČÍ. Pro vás jsme připravili mladou, krásnou a úrodnou planetu Epicot! Moje velitelství je umístěno na vesmírné stanici Šáre a mám na starost část Vesmíru Bela, Quadra, 4. sektor, pocházím z vysoké duchovní společnosti v 5. dimenzi.

 

Lidé, přestaňte svým negativním jednáním ohrožovat Zemi

a další mírumilovné bytosti ve Vesmíru, které vám vždy pomáhali,

pomáhají a budou pomáhat.

Jsme vaši vesmírní bratři a sestry a milujeme vás!

Ve svém každodenním jednání probouzejte lásku k sobě samým, ke svým bližním a ostatním lidem, zvířatům, rostlinám a všemu kolem vás, abyste se mohli spojit s vyspělými planetami. Vystoupím v TV rád a je třeba, aby pro to ve stejný čas meditovalo mnoho lidí Sil světla, je nutné, aby se připojil každý s láskou v srdci, opakujte tyto meditace, aby se vytvořila vysoká vibrační úroveň, která ochrání i vesmírné bytosti Světla, pak budu moci vystoupit ve vaší televizi se svým poselstvím. Nepřestávejte meditovat každou neděli ve stejnou dobu ve 22:00 hodin, povedeme vás a budeme tyto meditace řídit.

 

Vaší planetě hrozí globální katastrofa, kterou musíte odvrátit

a za tímto účelem jsou v neustálé pohotovosti evakuační vesmírné flotily.

1/15 až 1/5 pozemšťanů se bude podílet na utváření nové společnosti

v 5. dimenzi!

 

Lidé, vyzařujte lásku, buďte sami sebou

a nenechte se nikým a ničím ovládat!

 

Poznámka:

Toto sdělení je taktéž vhodné k šíření jako leták.

 

1097. Varování před spuštěním jaderné elektrárny Temelín v ČR

Přijala Jana Z., 7.7.2000, 12:00-12:36 hodin, místo: Praha

 

Technika automatického psaní v jazyce planety HOOVA – viz čb. obrázky na www. universe-people.cz zde výklad v českém jazyce (znovu přijat).

 

„Vzácná bytosti Světla, dítě Hvězd, mám pro tebe, Janičko, a všechny bratry a sestry prosbu o společnou meditaci věnovanou protestu proti uvedení české jaderné elektrárny v Temelíně do provozu. Je to velmi důležité!“

 

Ivo, plním tím vůli Stvořitele, a předávám toto poselství vesmírných přátel pro uveřejnění a uskutečnění společných meditací. S díky, Světlo tě provázej, Jana.

 

„Pozemšťané,

 

mluví k vám ASHTAR SHERAN, velitel Velké vesmírné flotily vesmírné stanice Šáre.

 

Negativní vibrace Sil temna OVLÁDAJÍ VAŠI SPOLEČNOST, MÉDIA A VLÁDU. JEJICH PŮSOBENÍM DOŠLO K ROZHODNUTÍ UVÉST JADERNOU ELEKTRÁRNU V TEMELÍNĚ DO PROVOZU. NEJSOU RESPEKTOVÁNY AKCE „DĚTÍ ZEMĚ“ A VŠECHNY SKUPINY (ŘÍZENÉ NÁMI Z VESMÍRU, BYTOSTMI SIL SVĚTLA, KTEŘÍ VÁS MILUJÍ A POMÁHAJÍ VÁM), KTERÉ PROTESTUJÍ V ZÁJMU ZACHOVÁNÍ ČISTÉ PŘÍRODY, PODLÉHAJÍ NESPRAVEDLIVÉMU ÚTLAKU. JE NUTNÉ JIM POMOCI!

 

VYZÝVÁM VŠECHNY PRACOVNÍKY SIL SVĚTLA, SPOJTE SE DOHROMADY. TAK, ABY SE PO CELÉ ZEMI JEDNOTLIVÉ SKUPINY NAŠICH BRATŘÍ A SESTER SCHÁZELY KE SPOLEČNÝM AKCÍM PRO ZABRÁNĚNÍ UVÉST JADERNOU ELEKTRÁRNU V TEMELÍNĚ DO PROVOZU TAK, ABY NIKDY NEOHROZILA NAŠI ZEMI... A JEJÍ OBYVATELE! TATO SETKÁNÍ K MEDITACÍM V KRUHU SE SPOJENÝMA RUKAMA BUDOU ZAHÁJENA 15.7.2000 VE 12:00 HODIN V ÚDOLÍ ŠÁRKY, KTERÉ STVOŘITEL DAROVAL BYTOSTEM SVĚTLA V PRAZE (Praha 6 – Nebušice) A BUDOU POKRAČOVAT PO CELÉ VAŠÍ KRÁSNÉ ZEMIČCE BOHEMIA

KAŽDÝ TÝDEN V SOBOTU VE 12:00

 

DOKUD TYTO MEDITACE MY, VAŠI VESMÍRNÍ PŘÁTELÉ NEODVOLÁME! SPOLEČNÝM ÚSILÍM ZABRAŇME NEŠTĚSTÍ! STVOŘITELI, OCHRAŇUJ VAŠE ŽIVOTY A JEHO SVĚTLO A LÁSKA AŤ VÁS PROVÁZÍ! MILUJEME VÁS, BRATŘI A SESTRY!

 

ASHTAR SHERAN A VESMÍRNÍ PŘÁTELÉ.

 

Poznámka:

odkazech na www.universe-people.cz jsou uvedeny tyto kontakty organizací a hnutí, které aktivně pracují pro záchranu přírody a planety Země v ČR:

Greenpeace ČR, Děti Země, Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR, Sdružení CALLA - sdružení pro záchranu prostředí

 

 

1099. O situaci na Zemi a o Ježíši Kristu

Přijal Jan O. „Kuželka“, 5.3.2000, místo: vysokohorská chata nad Tanvaldem

 

„Přejeme ti dobré ráno, milý Jeníčku, a zdravíme tě v překrásném prostředí Jizerských – malebných to vašich hor. Tvá „dovolená“ se „přehoupla“ do své druhé poloviny a jak správně tušíš a víš, rádi bychom ti odpověděli na otázky, které napadají nejenom tebe, ale řadu duší (bytostí) inkarnovaných (zrozených) v současné době na této vámi i námi milované planetě – matičce Zemi.

 

Nutno podotknout, že všechny „informace“, které ti rádi sdělíme, jsou k dispozici v Akaši – živoucí knihovně planety Země a všechny „vyspělé“ duše (ve smyslu poznání - pozn. příjemce) mají možnost si tyto údaje „přečíst“ a oživit...

 

(1)

Nejdříve tedy o situaci kolem na samotné planetě – vaší i naší matičce. Země pokračuje pozvolna (varianta razantní a globální očisty – jak známo – byla naštěstí díky láskyplným bytostem dosud vyloučena – pozn. příjemce) v předimenzování a některé oblasti v 5. dimenzi už jsou v podstatě „hotovy“. Vidíme je a jsou opravdu překrásné . . .  Je to výsledek a „práce“ nejenom samotné Země, ale i všech láskyplných bytostí inkarnovaných kdy na vaší planetě (především těch „současně žijících“), jejich přání a tužeb. Již brzy lidé pochopí, že oni sami jsou „stvořiteli“ a uvidí, jakou moc má LÁSKA...

 

Ano, podvědomě se bráníš tomu pojmu „moc“, protože byl zneužit dušemi, které mají dojem, že v současné době vládnou světu. Však poznají, že je to pouze iluze, a že „dějiny“ této planety (i celého Vesmíru) se odehrávají především v srdcích láskyplných bytostí. Je tomu tak díky přání našeho Stvořitele všeho a všech.

 

Láska má tedy v tomto (i jiných) světě obrovskou moc, i když to pro mnohé není na první pohled patrné.

 

Láskyplní lidé na této planetě však v zásadní míře ovlivňují dění jak „budoucnosti“ ve 3. dimenzi, v 5. dimenzi, v astrálním světě, tak i v celém Vesmíru.

 

Zde na Zemi se v současnosti „hraje“ velmi „vysoká“ hra“ a celý Vesmír se této hry přeje zúčastnit...!

 

(2)

A teď tedy k otázce Ježíše Krista, která tě (a nejenom tebe) velmi zajímá.

 

Každá „vyspělá“ duše, která se rozhodne pro inkarnaci „vládne“ mnoha schopnostmi, jež jsou pro mnohé skryté v zapomnění. Je však otázkou „času“ a tedy rozpomínání, kdy se před každou láskyplnou duší tyto „schopnosti“ objeví v plné míře a ona je začne používat pro dobro a lásku všeho a všech.

 

Nejinak tomu bylo i u Ježíše Krista. Bylo by bláhové se domnívat, že Ježíš (jehož jméno bylo Jan – podobně jako tvé) byl z hlediska zrození a životní „pouti“ výjimkou (jak se snaží proklamovat církev a její „ovečky“). Mnozí neustále mluví o jakési „čistotě“, která však v jejich smyslu slova neexistuje. Je to jejich „zbožné“ přání . . .  (u této věty se Stvořitel ohromě baví – pozn. příjemce).

 

Dalo by se říci, že výjimečné bylo poslání Ježíše a úkol, který si předsevzal splnit. Vše však bylo výsledkem již mnoha předchozích „životů“ této duše – a to nejenom na planetě Zemi. Tato duše poznala v „minulosti“ všechny rozmanité podoby života a bytí, a vždy dokázala s láskou „otevřít“ srdce mnoha bytostem, které se s ní setkaly...

 

Také chceme připomenout spojitost duše Ježíše Krista, duše Ortona a duše planety Země. Ačkoli se tyto bytosti nachází v různých dimenzích, mají toho tolik společného, že bych něco podobného těžko v tomto (i jiných) Vesmíru hledal . . .

 

Nemělo by význam vyjmenovávat inkarnace této krásné dušičky, neboť žila mnoho tzv. „obyčejných“ životů (i život Ježíše byl a je „obyčejný“) – právě těch, které žijete vy všichni, a i ona se vždy rozpomínala na to, co je jejím úkolem a poznávala, jak velkou roli a moc má v životě LÁSKA a DOBRO...!

...

(Nutno podotknout, že v tomto sdělení si se mnou Prvotní Stvořitel povídal skrze „uvozovky“, aby lidé cítili, jak jsou někdy slova zbytečná a obtížně vystihují podstatu – pozn. příjemce.)

 

S láskou ke Stvořiteli Honzík „Kuželka“ O.

 

1100. Varování před Temelínem (265)

Přijal Ivo A. Benda, 7.7.2000, 8:48-9:07 hodin, místo: Brno - Královo Pole

                                                                           

„Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily.

 

Jsem rád, že jsi se se mnou takto spojil, a že se hezky rekreuješ v Brně a okolí. Ano, nyní jsou další významné události, které opět ubližují planetě Zemi, a to spouštění atomové elektrárny Temelín. Ty víš, jak tyto elektrárny ničí planetu, jednak tímto štěpením jádra – zářením, jednak dávají další okruh obrátek materiálního způsobu života mnoha lidí. My zde ve Vesmíru, bratři a sestry Sil světla, vedeme tyto organizace a pomáháme jim v  tomto boji za zastavení používání atomové energie – štěpení jádra, Děti Země, Duha, v těchto zemích českých, zvaných Bohemia. Tato planeta Země již nesnese další ničení a spuštěním atomové elektrárny Temelín si lidé dávají nad hlavu „Damoklův meč“, který bude aktivní v očistných procesech Země – zemětřesení. Proto se lidé vzpamatujte, vlády, církve a většina organizací je ovládána Silami temna, které toto ničení Země podporují. Používají rafinované triky, aby obyvatelstvo oklamali, a je to opět pro každého zkouška – test, jak používá vlastní srdce a cit, a jak se zachová, zda v myšlence podporuje tyto organizace nebo nikoli. Ty víš, milý Ivo, kolik ničení planety zde probíhá a lidé, jakoby byli hluší a slepí, necítící prázdné figurky, se kterými tahají Síly temna na šachovnici své hry. Proto vás varujeme, lidé pozemští, před touto další aktivitou, neboť ani u nás se nikde na planetách štěpení jádra nepoužívá, je to velmi nebezpečné pro planetu a obyvatelstvo na ní žijící. Informujte všechny, včetně vaší vlády, aby si uvědomili, čeho se v případě spuštění Temelína v krásné krajině nejen jižních Čech dopouští. Lidé, zastavte se!

 

S láskou v srdci ti toto sdělení předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

„A nyní se přidávám já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Také já tě milý Ivo zdravím a posílám proudy lásky. Ano, situace s tímto Temelínem je vážná, tisíce civilizací Sil světla varují pozemské lidstvo před používáním energie ze štěpeného jádra, lidstvo si vytváří tímto karmu na mnoho let, mnoho svých inkarnací, kterou budou muset následně dříve či později odčinit – buď vlastním poznáním a napravováním škod takto způsobených, anebo prožitím si na vlastní kůži radioaktivní zamoření a veškeré následky z toho vyplývající. Řekli jsme již, že planeta Země se začíná očišťovat, a tam patří i zemětřesení, zvláště v této kopcovité krajině. Každý rozumně uvažující člověk si domyslí, co se stane po zemětřesení s atomovou elektrárnou. Ne nadarmo varujeme pozemské lidstvo před těmito událostmi a záleží na lidech, co si zvolí – vyberou. Ti lidé, kteří chtějí zabránit používání atomové energie, mohou každou sobotu meditovat za zastavení používání atomové energie ve 12 hodin od 15.7.2000 v údolí Šárky v Praze 6 se spojenýma rukama do doby, nežli dáme pokyn k ukončení těchto meditací.

 

S láskou, milý Ivo, všem lidem toto sdělení předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

1101. Ze života Plejáďanů

Přijala Miloslava D., 24.5.2000, místo: Benešovsko

                                                                                                     

 

„U nás to probíhá takto. Pustí-li si lidé telestěnu, tak se jim ukáže tohle jako mně, když přiletím domů. To znamená, jak pokročila práce na rekonstrukci nového vznášedla nebo nového meziplanetárního korábu. Potom, jaké pokroky mají naše děti ve škole a také, co se událo nového na planetě Eřře. Co se týče počasí, jestli je dobře vedené (Plejáďané si řídí počasí – pozn. zpracovatele) a na poslední stránce je také kultura, kde se co složilo nového, a tato stránka našeho poslechu je velice dlouhá, protože naši lidé takto se u nás vlastně baví. Tato stránka naší poslechové reakce je proto velice žádaná, protože naše kultura, ta vyjadřuje, jak se lidé mají mezi sebou rádi. Každý člen naší společnosti má přístroj, kterým si zavede, co vlastně chce poslouchat, takže každý slyší a vidí, co ho vlastně zajímá. A tohleto jsem ti poslal já, co zajímá mně. Já si rád poslechnu tohle, protože to potřebuji vědět, potom osobně vše navštívím druhý den po svém příletu a jiní lidé, například umělci, si také pouští něco jiného. Ale většinu pořadů sledují s námi. To jsem ti podal jenom takovou ukázku z toho, co vlastně sledujeme my v našich sdělovacích prostředcích. Také lidé, a to hlavně ti se ukazují při práci, jak to dělají, vy jste to měli také, ale u nás to probíhá přesně takto. Anebo také přiletí-li přátelé z jiné planety k nám se podívat, také jsou takto nám předvedeni, ale ti se jinak chovají, jak mluví o věčné lásce mezi hvězdnými systémy, ano, takto se to u nás nazývá. Protože k nám přilétají lidé i z dalekých slunečních soustav i galaxií i z jiných vesmírů, jako je vesmír DAL.

                                                                       Ptaah.“

 

„Když přiletíme domů, tak nejprve se přivítáme s rodinou, potom teprve, a to až druhý den po našem příletu domů, si obstarám já to ostatní. Snad ti to došlo, o co já se starám, a když člověk má nějakou tu planetu na starosti, tak první starost potom po rodině je hned, jestli je vše na planetě Eřře i jinde v pořádku a rozvoj dětí probíhá tak, jak je to ustanoveno. To je takové doplnění toho, co jsme sem dříve už dodali. Kdyby se stalo něco jiného, to já jsem zase v takovém spojení s našimi lidmi, že bych chvátal k tomu místu, kde by mně hned potřebovali, ale jde-li všechno takto, že jinak u nás je klid a mír, tak první cesta je k rodině, potom po nějaké té hodině usednu před telestěnu a informuji se takto, jak už jsem ti to předal.

                                                                                                          Ptaah.“

 

1104. Zemětřesení v Čechách

Martin W., 11.7.2000, 5:00-5:30 hodin, místo: Předklášteří

                                                                                                 

Ahoj!

 

Sedám k počítači přesně v 5.00 hodin s poněkud zvláštními pocity, protože co jsem teď, před pár minutami zažil, to se mi ještě nestalo.

 

Asi ve 4.54 jsem se probudil – sám od sebe, tedy myšleno bez budíku.

 

No a za pár sekund (15, 20?) to přišlo...

 

Bylo to krátké, velice krátké, ale na to, jak to bylo krátké, to bylo, myslím, celkem silné. …… Co? ZEMĚTŘESENÍ!!! Jestli bych měl upřesnit, tak odhaduji 5-7 sekund a sílu z 10 stupňové stupnice možná 3-4. Začal mě klepat – vibrovat - dokonce počítač na stole a naprosto zřetelně jsem cítil, jak „pracujou“ zdi a podlaha….

 

Pocity? Zvláštní. Jak jinak, v cihlové, už rozviklané, krabičce v druhém patře.

Hned jsem si uvědomil, co to je, ale když si to uvědomuji teď, tak jsem se ani „nějak zvlášť“ nebál.

A taky jsem si říkal, že v místech, kde toto mají často, přichází v zápětí další vlna…

No, je 5.20 a zdá se, že nic.

Už jsem jich tady několik (5-8) za těch víc jak čtvrt století zažil, ale myslím, že toto patřilo k těm silnějším.

 

Jsem zvědav, jestli něco nebudou říkat třeba ve zprávách, ti “naši pisálci”. Zkuste, hoši, třeba zachytit nějakou zprávu….jestli ji ale nestornují….

 

Mějte se moc fajn                     

                                       Martin.

 

Poznámka zpracovatele:

 

Následující den o zemětřesení informovaly v hlavní zpravodajské relaci TV PRIMA, ČT1. TV NOVA ale nesdělila nic, zato spoustu jiných negativních informací jako vždy.

 

Zemětřesení mělo epicentrum pouhých 20 km jihovýchodně od Vídně (čili ne v Alpách, jak běžně tvrdí naši „vědci z geofyzikálních ústavů“ - cítíte tu úzkost z toho názvu?) a sílu 4,8 Richterovy stupnice, ale bylo cítit kromě Rakouska v celé ČR, a samozřejmě na Slovensku (Bratislava byla jen 60 km daleko od epicentra), v Maďarsku, Srbsku. Na jižní Moravě a v jižních Čechách dosahovalo dle zpráv z tisku síly 3-4 stupně Richterovy stupnice, v tomto pásmu je také jaderná elektrárna Dukovany (v plném provozu) a připravuje se jaderná elektrárna Temelín do provozu v jižních Čechách. Dle jejich tvrzení tyto elektrárny vydrží 7 stupňů Richterovy škály, ale vyzkoušeno to nemají, a co když bude zemětřesení 7,5 stupně a výše? Tak silné epicentrum jako nyní - 4,8 Richtera u Vídně nikdy dosud nebylo, pouze z Alp v severní Itálii bylo vyšší s podobným efektem u nás před 15 lety. Jak si mohou lidé být jistí, že nedojde k neštěstí? Zvířata a zlomek citlivých lidí dokážou vycítit zemětřesení minuty až hodiny předem. A co „vědci“? Ti předvídat zemětřesení neumí (to sami běžně přiznávají), s planetou Zemí nekomunikují, neboť mají hrubé vibrace a jsou ovládáni ještěry z pekel. Taková je realita. Řada lidí jim tu jejich „vědu“ nebaští, a budou se přidávat další a další. Neboť poznají na vlastní kůži již brzy hodnotu této „vědy“ a všech těchto úřadů, které se tváří, že nikdo jiný tady na tyto informace není, nikdo nemá lepší informace, než oni! Takže my lidem s Vesmírnými lidmi nabízíme zcela jiné – pravdivé informace, kde zemětřesení je jednou z forem očisty planety Země od negativních energií!

 

Na internetové adrese www. vesmirni-lide.cz v menu obrázky je zveřejněno několik novinových článků o tomto zemětřesení z českého tisku.

Právě přidáváme další sdělení, děkujeme za pochopení, přátelé