Jednou se všichni vrátíte...

 

Milí přátelé,

 

nabízíme vám informace o VAŠEM VLASTNÍM PŮVODU, původu nás, lidských bytostí. Jak už asi víte, byli jsme zfabrikováni PSEUDOTVŮRCI pro jejich konkrétní a zcela klíčový záměr a cíl. Pseudotvůrci, jak už víte, pracovali několik milionů let na tom, aby v nás, lidských bytostech, zbylo co nejméně z naší PRAVÉ, PŮVODNÍ PODSTATY. Zfabrikované lidské bytosti jsou KLÍČOVÝMI HRÁČI ve hře, kterou negativní stav hraje s celým Stvořením.

KAŽDÝ Z NÁS JE přímou součástí, aktérem a do větší či menší míry OTROKEM negativního stavu, s konkrétním úkolem a cílem. Ve své současné podobě a formě POCHÁZÍ VĚTŠINA LIDSKÝCH BYTOSTÍ NA ZEMI Z NEGATIVNÍHO STAVU a NENÍ náhoda, že jsme MY VŠICHNI (VČETNĚ BYTOSTÍ INKARNOVANÝCH Z NEBESKÝCH SVĚTŮ) přišli právě na TUTO planetu Zemi, zde do zóny vymístění, PROŽÍT svou další inkarnaci. Naším úkolem je své jedinečné poslání, se kterým jsme do tohoto pekelného světa NAPROSTO VĚDOMĚ, DOBROVOLNĚ A ZCELA ZÁMĚRNĚ PŘIŠLI, ROZLIŠIT, POZNAT jeho PŮVOD A PODOBU.

 

Všichni zde přišli se svým SNEM: ZJISTIT A PROŽÍVAT NA VLASTNÍ KŮŽI PRAVOU POVAHU NEGATIVNÍHO STAVU, ZJISTIT, CO VOLIT A CO NEVOLIT PRO TO, ABY SE KAŽDÝ VYMANIL Z NEGATIVNÍHO STAVU A POZNAL PRAVOU PODSTATU VEŠKERÉHO BYTÍ DŘÍVE, než BUDE NEGATIVNÍ STAV ZDE NA ZEMI (a teprve NÁSLEDNĚ V CELÉ ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ, JAKOŽTO V CELÉM STVOŘENÍ), NAVĚKY UKONČEN. 

Ukončen BUDE. Jakmile dojde NEGATIVNÍ STAV SVÉ PLNOSTI, JAKMILE BUDOU VYJEVENY NAPROSTO VŠECHNY NÁSLEDKY, VÝSLEDKY A DŮSLEDKY JEHO EXISTENCE, pak BUDE UKONČEN. TĚSNĚ PŘEDTÍM TOTIŽ DOJDE K ZODPOVĚZENÍ TÉ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ A NEJZÁVAŽNĚJŠÍ OTÁZKY, JAKÁ KDY BYLA VE STVOŘENÍ POLOŽENA.

 

A byli to PSEUDOTVŮRCI, kteří položili NEJDŮLEŽITĚJŠÍ otázku, jaká kdy byla ve STVOŘENÍ POLOŽENA.

 

Co by se stalo, kdyby se vznik života mohl vysvětlit jen fyzikálními zákony a přírodními procesy...aniž by se do něj zahrnovaly jakékoli duchovní zákonitosti...

Co by se stalo, kdyby se duchovnost odvozovala z přírody, a ne příroda z duchovnosti...

Jaký by byl život bez spolupráce s Prvotním Stvořitelem Všeho a Všech a s úplným popřením duchovních principů Lásky, Dobra, Moudrosti, Pravdy a Inteligence, život s porušováním Jeho zákonů a s odmítnutím veškeré duchovnosti?

 

Předcházející podzáložky (Pseudotvůrci, Proč Nejvyšší dovolil negativnímu stavu zůstat v dominantním módu, Pojetí Antikrista a další) poskytují PODROBNÉ KLÍČOVÉ informace k tomuto naprosto klíčovému tématu o pravém původu a vzniku veškerenstva a jeho bytostí, včetně lidských. Poskytují podrobné informace o pseudotvůrcích, příčině a okolnostech vzniku negativního stavu, jeho původu, jeho významu i jeho dočasného trvání.

Dále odkazujeme čtenáře na podzáložku Pravda je již vyjevena ("Lidská duchovnost") a záložku "Proč jsou problémy...", které vyjevují podrobnosti o veškerém STVOŘENÍ včetně jeho PŮVODU, VAŠÍ VLASTNÍ PODSTATĚ, o PŮVODU VEŠKERÉHO ZLA a například také O TOM, JAK JSTE SE PRÁVĚ VY DOSTALI DO SOUČASNÉHO POSTAVENÍ V NEGATIVNÍM STAVU A JAKOU V NĚM MÁTE ROLI.

Ke stažení nabízíme klíčovou světelnou literaturu v záložce Světelné čteníčko, kde se jedná především o knihy: Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Základy lidské duchovnosti, Kdo jsi a proč jsi zde?, Poselství z nitra, Hlavní ideje Nového zjevení, Čtvero pojetí duchovní struktury stvoření, Ovládací programy sil temna.

Veškerá tato literatura poskytuje životně důležité informace pro každého člověka, který se rozpomíná na PRAVÝ důvod své pozemské inkarnace, pracuje na svém duchovním růstu a vykročil na cestu Domů.

 

V této podzáložce, kterou máte právě otevřenou, přátelé, nabízíme stručné shrnutí těch nejzákladnějších informací o tom, kdo jsou pseudotvůrci a jak se jim podařilo zfabrikovat nás, lidské bytosti, pro jejich záměry. Tyto informace nezacházejí do detailů, víceméně stručně popisují klíčové události, které jsou podrobně popsány ve výše uvedených částech tohoto webu a ve světelné literatuře.

 

PSEUDOTVŮRCI - základní fakta

 

PSEUDOTVŮRCI byli původně NEJVYŠŠÍ duchovní bytosti. Byli to samotní ANDĚLÉ (duch) V NEBI, NEJBLÍŽE STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO a VŠECH ve STVOŘENÍ. TYTO BYTOSTI BYLY STVOŘENY JAKO PRVNÍ BYTOSTI VE VESMÍRU PŘÍMÝM NADĚLENÍM PRVOTNÍHO STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH. Byli stvořeni PŘÍMO Z JEHO RYZÍ PODSTATY A JEHO JEDNOTLIVÝCH RYZÍCH ELEMENTŮ, Z NEJČISTŠÍ A NEJVYYŠŠÍ ESENCE, LÁSKY, DOBRA, PRAVDY a INTELIGENCE.

Všechny tyto NEJVYŠŠÍ DUCHOVNÍ BYTOSTI byly NEJČISTŠÍM a NEJDOKONALEJŠÍM zosobněním PRAVÉ LÁSKY PRVOTNÍHO STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH. Byly to nejčistší bytosti, ryzí zhmotněná láska (pocházeli přece čistě od Stvořitele Prvotního Všeho a Všech) se schopnostmi a vlastnostmi, kterými oplývá Stvořitel Prvotní Všeho a Všech. NEJVYŠŠÍ stvořil množstí těchto bytostí a určitá část z nich se svobodně rozhodla nastoupit cestu OPAČNOU, cestu OD NEJVYŠŠÍHO. Učinili to primárně položením výše uvedené otázky, jak by vypadal život bez principů a respektování zákonů Stvořitele Prvotního Všeho a Všech.

 

Protože tito andělé byli ve své PODSTATĚ součástí Nejvyššího, samotným Jeho DUCHEM (jeho samotnou Podstatou), je zjevné, že disponovali znalostmi nebývalých rozměrů, schopnostmi rozsáhlého významu, velkolepým věděním, moudrostí. Disponovali hlubokými duchovními, duševními a přírodními znalostmi a inteligencí (vědecké znalosti genetického inženýrství pak použili při aktivaci negativního stavu, budování rozličných druhů zel a falešností). Tyto nejvyšší bytosti (DUCH) tedy nebyly zpočátku zlými bytostmi, které nyní nazýváme Pseudotvůrci.

Vše začalo u několika málo těchto Andělů (Anděl Vnitřního Nebe = DUCH), kteří začali přemýšlet, jak narušit jediný možný stav bytí - stav nejčistší a nejvyšší lásky, moudrosti, krásy a pravdy. Začali toužit po moci, po nadvládě, po všem, co doposud nepoznali. Pozbyli veškerou pokoru a zatoužili stát se VYŠŠÍMI NEŽ NEJVYŠŠÍ.

V této euforii nepoznaného začali tito "ještě" Andělé vytvářet "šílený" plán (který do té doby nebyl ve Stvoření nikdy vyřčen): OVLÁDNOUT CELÉ STVOŘENÍ A PODMANIT SI JEJ.  Završení jejich velkolepého plánu bylo pojmenováno jako SVRHNUTÍ PRVOTNÍHO STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH a PŘEVZETÍ ABSOLUTNÍ MOCI.

Tito Andělé (budoucí Pseudotvůrci - již je takto nazývejme, abychom je odlišili od Andělů nesešlých z cestí) si byli silně vědomi svých jedinečných a NEOMEZENÝCH schopností - schopností Stvořitele Nejvyššího, jenž je stvořil k obrazu svému. Uvědomovali si, že dokáží stvořit živé bytosti, planety, sluneční systémy, galaxie... Uměli cestovat v čase... Byli ještě stále NEJVYŠŠÍM.

V této fázi vlastní euforie a velkolepých plánů potřebovaly tyto andělské bytosti někoho, kdo jim jejich plány zaměřené na OPAK všeho, co existuje, zrealizuje. Nezapomínejme, že oni sami to učinit nemohli, neboť to byly čisté, nejvyšší bytosti z Nebe, nic pozitivního, pravého, nemůže dát vznik ničemu negativnímu. Nemohly to učinit ani první, původní lidské bytosti, stvořené (přesněji řečeno "nadělené") přímo Nejvyšším. Ty sestávaly z Jeho pozitivních elementů a neobsahovaly v sobě nic z negativích principů. Ani první lidé (androgynní) tak nemohli negativní stav aktivovat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Připomeňme slova Pána Ježíše Krista (Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, 6. kapitola)

Aby se mohl řádně aktivovat negativní stav, je NUTNO mít úplnou znalost všech zákonů, schopných produkovat život. Jde tu o to, že první lidé, stvoření přímo Nejvyšším, nemohli zcela aktivovat negativní stav sami od sebe, protože byli stvořeni plně z elementů pozitivního stavu. Vše, co přichází přímo od Nejvyššího, nemůže vytvářet nic záporného. Z toho důvodu se lidem poskytne plná znalost, jak produkovat život. Následně jej začnou vytvářet. Ten život teď není odvozen přímo z Nejvyššího, nýbrž jen nepřímo – prostřednictvím těchto lidí....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Androgynní bytosti (první lidé, původní člověčenstvo stvořené Nejvyšším) žijící na fyzické úrovni v nejzevnějším přírodním NEBI byly osloveny těmito andělskými bytostmi (resp. jejich plány na aktivaci negativního stavu). Byla jim nabídnuta možnost spolupráce na tomto bizardním plánu. Androgynní bytosti však přímou spolupráci odmítaly. V tuto chvíli budoucí Pseudotvůrci pochopili zásadní pravdu - pokud jim původní, androgynní lidé nápomocni nebudou, nebude jim dobrovolně nápomocen nikdo, kdo je stvořen čistě Nejvyšším. Nic než kosmický zákon stejné-stejné.

Oslovené androgynní bytosti tedy nechtěly dobrovolně vytvářet a zakoušet zla a nepravdy a nechtěly porušovat kosmické zákony. Androgynní lidé neměli žádnou náklonnost pro aktivaci negativního stavu, byli přece taktéž stvořeni z čisté lásky Prvotního Stvořitele Všeho a Všech v Nebi přírodním - fyzickém, nejvýše v zevním vesmíru (zahrada Eden).

Andělské bytosti s velkolepým plánem na aktivaci negativního stavu pobývající v Nebi (budoucí pseudotvůrci), tak nebyly stále s to tvořit samy cokoli negativního, odporujícího zákonům Nejvyšším. Proto potřebovaly začít jinak. Museli začít tvořit něco nebo někoho, kdo "se o vše budoucí zlo postará", kdo toho schopen bude

Budoucí pseudotvůrci potřebovali nejprve vytvořit bytosti, které by v měly jakékoli nepravé aspekty ve své vlastní podstatě, které by byly utvořeny s možností, že se zcela dobrovolně se zlem ztotožní a budou chtít žít podle nových - negativních "pravidel hry".

Bylo klíčové, aby tyto nově stvořené bytosti chtěly samy zla a nepravdy ve svých životech aplikovat. Tato podmínka DOBROVOLNOSTI BYLA NUTNOU PODMÍNKOU, neboť budoucí pseudotvůrciI ze své podstaty (NEJVYŠŠÍ LÁSKA, PRAVDA A DOBRO) nemohli NIKOHO PŘINUTIT KE ZLU A ANI NEMOHLI NIKOHO ZLÉHO V PRAVÉM SLOVA SMYSLU STVOŘIT. Měli tak jedinou možnost, jak realizovat svůj velkolepý plán.

Utvořit nové, další bytosti, které nebudou PŘÍMÝM NADĚLENÍM NEJVYŠŠÍHO, které tedy NEBUDOU STVOŘENY Z JEHO ELEMENTŮ PRAVDY, LÁSKY A POZITIVITY. Které budou utvořeny z pravého opaku, tedy z NELÁSKY, z nepravd a opaků všeho, co doposud existovalo.

(Budoucí) pseudotvůrci věděli, že takovéto bytosti nikde ve vesmíru neexistují,  nikdy neexistovaly a nikdy existovat - pokud se jedná o pravé tvoření Nejvyššího - NEBUDOU. Prvotní Stvořitel Všeho a Všech JE POUZE LÁSKA, POZITIVITA, což neumožňovalo stvoření ničeho negativního.

Začali tedy sami a nejprve POTAJÍ pseudotvořit nové bytosti. Bytosti, které by plně posloužily plánům pseudotvůrců. Bytosti, které by dokázaly (budou pro to mít alespoň jeden důvod) vyzářit ve svém životě jakoukoli energii negativity. Pseudotvůrci použili veškeré své vědění o tvoření bytostí s genetickým a fyzickým fondem (vědomosti PRVOTNÍHO STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH).

A byli to právě původní androgynní lidé (známí pod označením izolovaných bytostí - Adam a Eva) - s povolením NEJVYŠŠÍHO - kteří poskytli svůj původní, čistý "materiál" pro toto dílo. To bylo vše, s čím byli androgynní lidé pseudotvůrcům ochotni a v podstatě i schopni pomoci.

A tak začali pseudotvůrci pozvolna a rafinovaně prznit a měnit původní čisté lidské bytosti k dosažení svých cílů. TVOŘILI VŠAK STÁLE Z POZITIVNÍHO MATERIÁLU (původních androgynních bytostí (označení Adam a Eva)). JINÝ NEMĚLI K DISPOZICI.

PRVOTNÍ STVOŘITEL VŠEHO A VŠECH samozřejmě vše sledoval, vždyť svobodná vůle všech se děla...

Zákon svobodné vůle a volby je kosmickým zákonem, který nemůže být NIKDY porušen. Nejvyšší povolil vše, co se dělo, neboť to byla svobodná volba jeho stvoření. Aktivace negativního stavu, ke které pomalu docházelo, byla umožněna jen proto, aby dosáhla svého cíle: POUČENÍ VEŠKERÉHO STVOŘENÍ. CELÝ NEKONEČNÝ VESMÍR se v tuto chvíli STÁVÁ SOUČÁSTÍ, ÚČASTNÍKEM TOHO, CO SE STANE S VEŠKERENSTVEM, BUDOU-LI PORUŠENY KOSMICKÉ ZÁKONY, KTERÉ JEDINÉ MOHOU UTVÁŘET A UDRŽOVAT NEKONEČNÝ ŽIVOT.

V této fázi, kdy se pseudotvůrci rozhodli fabrikovat (pseudotvořit) nové lidské bytosti, však Nejvyšší nemohl nechat tyto aktivity provádět v Nebi, ostatně to ani nebylo možné. V pozitivním prostředí jednoduše NEPŘEŽIJE nic negativního. POZITIVITA NEMŮŽE KOEXISTOVAT S NIČÍM NEGATIVNÍM. V NEBI, V PRAVÉM STVOŘENÍ TO JEDNODUŠE NEJDE. JE TO ZCELA LOGICKÉ, VE SMYSLU VŠECH ZÁKONŮ, včetně fyzikálních, které známe z našeho zevního světa.   

Aby tedy mohli pseudotvůrci "pracovat" na svém plánu, Stvořitel učinil jménem univerzálního NEJVYŠŠÍHO zákona VŠECH VESMÍRŮ - jménem SVÉHO VLASTNÍHO BYTÍ A BYTÍ VŠECH, KTERÉ KDY STVOŘIL V LÁSCE, DOBRU A PRAVDĚ potřebné kroky k tomu, aby to vše mohlo pokračovat. Tito Andělé - tolik toužící po ZLU A VŠEM, co odporovalo jejich vlastní podstatě - museli OPUSTIT NEJVNITŘNĚJŠÍ NEBE, ze kterého vzešli. Nebylo možné, aby své NEGATIVNÍ AKTIVITY, které se NESLUČOVALY S PRAVÝM STVOŘENÍM, S NEBESKÝMI ENERGIEMI POZITIVITY A LÁSKY, s NEJVYŠŠÍMI - UNIVERZÁLNÍMI ZÁKONY mohli vykonávat v NEBI.

Stvořitel Nejvyšší se s nimi rozloučil a vyhostil je z PRAVÉHO NEBE. Nezapomínejme, že VŠECHNY TYTO KROKY JSOU PROJEVEM SVOBODNÉ VŮLE A VOLBY, KTEROU ČINILI NAPROSTO VŠICHNI VE STVOŘENÍ. V tomto okamžiku se z těchto původních andělských bytostí stali PADLÍ ANDĚLÉ. SVÉ PLÁNY MUSELI ZAČÍT REALIZOVAT TAM, KDE TO BYLO - VZHLEDEM KE KVALITĚ (negativitě) JEJICH ČINNOSTÍ - vůbec REÁLNÉ. PROPADLI SE DO ZÓNY VYMÍSTĚNÍ – do PEKEL (rozlohou velmi omezená část Vesmíru), kde jim Stvořitel Prvotní Všeho a Všech umožnil pokračovat a realizovat jejich strašlivý plán. Povolil jim (respektování zákona SVOBODNÉ VŮLE) pokračovat v hledání odpovědi na jimi položenou otázku, kterou v podstatě začalo "existovat" PEKLO, resp. zóna vymístění ve Vesmíru. Stvořitel Pseudotvůrcům umožnil na omezený čas pokračovat ve své činnosti, aby veškeré důsledky "budoucích činů" Pseudotvůrců mohly sloužit pro poučení celého Vesmíru, co volit a co nevolit, co je VĚČNÉ, zda LÁSKA - či ZLO, co je NEJSILNĚJŠÍ A JEDINÉ MOŽNÉ, pokud se bavíme o ŽIVOTĚ, všem, co ŽIJE.

Pseudotvůrci uvítali tento krok Stvořitele Prvotního Všeho a Všech (své vyhoštění z Nebe), neboť si byli plně vědomi, že pokud budou setrvávat v Nebi, nebudou moci svůj plán dále realizovat. Bylo by to NEMOŽNÉ. Tedy ihned po propadu z NEBE do ZÓNY VYMÍSTĚNÍ (PEKEL) začali tito padlí andělé - pseudotvůrci NAPLNO, BEZ OMEZENÍ, BEZ OSTYCHU A SKRÝVÁNÍ realizovat svůj velkolepý plán.

 

Připomeňme znovu, jaká KLÍČOVÁ A NAPROSTO NEOPAKOVATELNÁ OTÁZKA BYLA POLOŽENA PŘI AKTIVACI NEGATIVNÍHO STAVU (prvotní myšlence, kterou DUCH položil ve Stvoření).

JE TO NEJZÁVAŽNĚJŠÍ OTÁZKA, JAKÁ KDY BYLA, JE A BUDE VE STVOŘENÍ POLOŽENA.

NEGATIVNÍ STAV BUDE TRVAT TAK DLOUHO, AŽ BUDE TATO OTÁZKA PLNĚ ZODPOVĚZENA.

JAKMILE NEGATIVNÍ STAV DOJDE SVÉ PLNOSTI, JAKMILE BUDOU POSKYTNUTY celému STVOŘENÍ VEŠKERÉ A NAPROSTO VŠECHNY ODPOVĚDI NA TUTO KLÍČOVOU OTÁZKU, NEGATIVNÍ STAV BUDE UKONČEN.

NEBUDE JIŽ ŽÁDNÝ DŮVOD PRO JEHO DALŠÍ EXISTENCI. JIŽ NIKDY POTÉ NEBUDE ŽÁDNÝ DŮVOD PRO JEHO EXISTENCI.

TADY JE:

„Jak by VYPADAL ŽIVOT,

kdyby byl odvozován NE z duchovních principů a NE od Nejvyššího,

NÝBRŽ ZE STUPNĚ PŘÍRODNÍHO,

z nejvíce zevního postavení Stvoření,

NIKOLIV z nejniternější pozice Stvoření, jak tomu vždy bylo?

 

 

Pseudotůrci se dali do práce

 

Na své plány tedy pseudotvůrci dostali od Stvořitele zónu VYMÍSTĚNÍ, pekelné světy, kde mohli začít konat veškerá svá zla a podávat veškerá svědectví o tom, co JE NEGATIVNÍ STAV. Museli zde začít od "nuly", neboť do té doby neexistovalo v celém Vesmíru žádné zlo, žádná negativita v žádné formě. V celém Vesmíru neexistovala žádná zkušenost s tvořením negativních bytostí, nikdo nikdy tuto činnost nekonal. A tak Pseudotvůrci zahájili manipulace s genetickým fondem a fyzickým materiálem androgynních (obojpohlavních) lidí, kteří byli prvními fyzickými bytostmi stvořenými přímým nadělením Nejvyššího, dle jediných možných - duchovních prinicipů.

Ještě jednou si připomeňme, že PRVNÍ bytosti, stvořené přímo Nejvyšším, nemohly nikdy samy od sebe aktivovat negativní stav. Byly stvořeny plně a pouze z ELEMENTŮ POZITIVNÍHO STAVU. Nic, co pochází přímo od Nejvyššího, NEMŮŽE VYTVOŘIT NIC NEGATIVNÍHO.

 

A tak začalo rušné období genetických manipulací, na něž Pseudotvůrci použili příhodný genetický materiál androgynních lidí a krok po kroku pseudotvořili své první výtvory - pseudofabrikáty. Postupně vytvářeli nový typ člověčenstva, došlo k oddělení principů feminity (ženská podstata osobnosti) a maskulinity (mužská podstata). (Připomeňme, že androgynní forma fyzických lidí stvořených Nejyšším přímým nadělením obsahovala stejně oba tyto principy v plném projevu současně).

Z genetických manipulací a duchovních principů povstalo NOVÉ PLEMENO LIDÍ - jejich bytí rozštěpené na mužskou a ženskou fyzickou formu.

(Nezapomeňme, že bez duchovních principů by nemohlo být nic stvořeno, nemohlo by "to" být oživeno, tedy vše se dělo s vědomím a souhlasem Stvořitele Prvotního Všeho a Všech, neboť On sám dal všem svým bytostem svobodnou volbu svého jednání). Došlo k nahrazení PŘÍMÉHO prožívání absolutní jednoty všech principů a duchovních faktorů NEPŘÍMÝM, skrze vnímání vnějších projevů přijatých ve formě rozdílných fyzických těl.

Pseudotvůrci "zvládli" i další nelehký úkol - rození nových bytostí jiným způsobem než přímým nadělením Nejvyššího. Po dlouhých pokusech a manipulacích jak na fyzické, tak na duchovní úrovni NAHRADILI přímé nadělování lidí Prvotním Stvořitelem Všeho a Všech NEBEZPEČNÝM ZVÍŘECÍM ROZENÍM z lůna matky. Takové zrození bylo plně převzato z říše živočišné, zvířecí, a Pseudotvůrci velice dobře prozkoumali veškeré souvislosti, aby zajistili stejné živočisné postupy při přivádění lidí na svět. Rození nových bytostí se tak poprvé začalo dít nikoliv podle principů DUCHOVNÍCH, ale čistě dle prinicipů VĚDECKÝCH (GENETICKÝCH) a TAKÉ FYZICKÝCH, VNĚJŠÍCH.

Tímto činem začal v plné síle a významu DUCHOVNÍ ÚPADEK LIDSTVA - BYTOSTÍ PŮVODNÍCH, ANDĚLSKÝCH. Lidé takto stvoření neměli mít jakékoli pochybnosti o svém původu. Tímto aktem pozorovali, že život již nenaděluje NEJVYŠŠÍ a není odovozen z nejniternějších principů Prvotního Stvořitele Všeho a Všech, ale že život vyvstává Z PŘÍRODNÍCH ZÁKONITOSTÍ, Z PŘÍRODNÍCH - ZVÍŘECÍCH A ZEVNÍCH principů. 

Tyto nově pseudostvořené bytosti byly na počátku své existence stále ještě plné lásky a byly si vědomy NEJVYŠŠÍHO V NICH. Bylo však jen otázkou času, kdy některá z nich přijme zcela dobrovolně nástrahy negativního stavu za nutnou součást svého bytí a aplikuje některou z nepravd, negativních myšlenek nebo činů ve svém životě. Pseudotvůrci trpělivě čekali na tento okamžik. A stalo se tak. Nové bytosti aktivovaly naplno negativní stav a spirála duchovního úpadku pokračuje dodnes.  

Geniální plán Pseudotvůrců tedy nabral na síle. Pseudotvůrci pracovali velmi usilovně, neúnavně a nepřetržitě miliony let. Aby také ne, když jim v cíli SVÍTILA (přesněji řečeno TEMNĚLA ABSOLUTNÍ TMOU) odměna nejvyšší - PŘEVZETÍ MOCI NAD VŠÍM, CO KDY EXISTOVALO, EXISTUJE A EXISTOVAT BUDE.

Mohou se "pochlubit" svými pseudovýtvory. Zfabrikování negativní přírodní - rostlinné a živočišné říše zvládli během 3 miliard let pseudovývoje. Posledních 125 milionů let jim zabral pseudovývoj plazů, ptáků a savců, 7 milionů let se zaměřovali na lidský druh - od pralidí k dnešním "homo sapiens", resp. člověk plně ovládaný ovládacími programy negativního stavu, resp. ČLOVĚK OČIPOVANÝ - již schází jen NEPATRNÝ KRŮČEK!!!

Během celé této dlouhé epochy připravovali nejvhodnější podmínky pro své negativní plány s rafinovanými nástrahami. Prostřednictvím svých nově stvořených bytostí - pseudobytostí s odděleným pohlavím dokázali aktivovat první negativní myšlenky a následně činy samotných těchto bytostí. Právě tato nově pseudostvořená "kvalita" - oddělení, separace, ROZDÍLNOST, ODLIŠNOSTI, STUD zákonitě (dle zákonů nepravých, tedy pseudozákonů, které jsou v rozporu s Nejvyššími kosmickými - zákony Stvoření) vedou k upřednostňování, nadřazování, povyšování jednoho před druhým. Rozdělení androgynních bytostí na dva jedince - muže a ženu zaručilo Pseudotvůrcům jistý výsledek.

První negativní počin nově zrozených bytostí - negativní prožívání odlišností a rozdílných schopností a následné jednání z těchto odlišností vyplývající totiž přišel velice záhy - a rozjel duchovní úpadek lidstva všech dalších generací, topících se ve všech starých i nově vznikajících ovládacích programech a lžích Pseudotvůrců. Duchovní stav každé následné epochy, jenž nastupovaly po aktivaci negativního stavu, byl vždy o stupeň nižší!!!

Od doby aktivace negativního stavu můžeme hovořit o dvanácti epochách, které se vyznačovaly specifickou kvalitou, životním stylem, jakož i stupněm vědění v oblasti genetického inženýrství. Každá takováto epocha trvala přibližně dva miliony let. Jejich trvání bylo závislé na konkrétní kvalitě, které bylo třeba dostát, kvalitě, kterou bylo potřeba projevit, aby dozrál a završil se další krok úpadku, předem nastavený a promyšlený.

Všechny epochy končily plnou ztrátou duchovního uvědomění a záměnou pravých duchovních principů za neduchovní nepravdy, zkaženosti a zapomnění v PODSTATU VLASTNÍHO BYTÍ. Bezbožnost se stala cílem zásahu do uvědomění každé nové generace lidí. Připomeňme si, že prvním dvanácti epochám předcházela epocha androgynních lidí, kteří na tento svět přišli z přímého nadělení Nejvyšším. Samotná první epocha z dvanácti následujících je ta, ve které bylo právě toto PŘÍMÉ NADĚLENÍ BYTOSTÍ nahrazeno vědeckým biklonováním a rozením lidských bytostí zvířecím způsobem (tedy Duchovní princip nahrazen přírodním, živočišným). Další informace k tomuto tématu poskytuje kniha "Základy lidské duchovnosti"). Tato první epocha trvala v pojetí fyzického (našeho) vnímání času NEJDÉLE - přibližně dvacet pět milionů let.

Na konci dvanácté epochy vykazovali Pseudotvůrci nejpronikavější genetické experimentování. 

Výsledkem těchto pokusů byla produkce rozličných životních forem a druhů, převážně negativního rázu (tvořili nebezpečí pro ostatní živočišné druhy nebo pro samotné lidi, zmizela Aboslutní láska v živočišné i rostlinné říši, kdy vše živé žilo v naprosté harmonii a lásce, kdy neexistoval důvod, proč by některý živočišný druh zabíjel, ničil nebo dokonce pojídal druh další). Tyto nové živočišné formy objevující se v určitá časová období na naší planetě Zemi byly našimi vědci považovány za výkvět evoluce a byly označovány různými termíny (dinosauři). Že by vědci do dnešního dne nebyli s to zjistit, že vše bylo jinak?

V této době postupného naplňování snah a cílů Pseudotvůrců docházelo na naší planetě k rozmanitým vědeckým pokusům. Jeden z nich například skončil pečlivě naplánovanou katastrofou, která splnila svůj hlavní účel - spustila doby ledové a jiné fenomény, které rozštěpily kůru naší planety a rozdělily jednu pevninu na několik kontinentů. 

Tento proces poté vyústil nejintenzivněji během dvanácté epochy vyhlazením většiny živočišných a rostlinných druhů, které již byly dílem Pseudotvůrců.

Samotná dvanáctá epocha skončila Velkou potopou, která nastartovala epochu další, zcela ojedinělou, s novou generací lidstva doposud neexistujícím. Tato nová epocha v podstatě počala historii jeskynního člověka a moderních dějin lidstva jak jej "známe" a které se objevuje na naší planetě Zemi až do současnosti (posledních sedm milionů let).

 

VEŠKERÉ INFORMACE O PSEUDOTVŮRCÍCH, JEJICH PŮVODU, ČINNOSTI A BUDOUCÍM SMĚROVÁNÍ JEJICH AKTIVIT NABÍZIME V ZÁLOŽCE PSEUDOTVŮRCI, POJETÍ ANTIKRISTA, záložce PRAVDA JE JIŽ VYJEVENA a v dalších jednotlivých záložkách této kapitoly Pravý život.

V rámci jednotlivých kapitol této záložky se dozvíte, jak byl ZFABRIKOVÁN JESKYNNÍ ČLOVĚK, CO TOMU PŘEDCHÁZELO A PROČ A VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE O PSEUDOTVŮRCÍCH, JEJICH PLÁNECH A MOŽNOSTECH, KTERÉ SE TÝKAJÍ KAŽDÉHO ČLOVĚKA NA ZEMI - jejich PSEUDODÍLA!

 

Přátelé, možná stále přemýšlíte o tom, proč se Andělům vlastně zachtělo učinit něco tak "šíleného". Možná si říkáte, jak je mohlo napadnout, že by "to vyšlo", když věděli, kým jsou a odkud pocházejí. Disponovali veškerým věděním, schopnostmi, vlastnostmi a dovednostmi, které jim umožnily uskutečnit vše, na co by jen pomysleli. Je zřejmé, že se muselo něco stát, musela nastat změna v pojetí sebe sama. Museli se zcela dobrovolně a svobodně zříci SOUDNOSTI, LÁSKY, POKORY. Toto bylo možné. Je to součást svobodné vůle všeho živého stvořeného Nejvyšším. A tak si Pseudotvůrci zavřeli své otevřené srdce a otevřeli tak cestu své "nepoznané" (resp. neprožité) touze po absolutní moci a nadvládě.

Přátelé, zažili jste někdy pocit (Pseudotvůrci vytvořený a umožněný vnímat), kdy jste chtěli zakusit něco, co ve skutečnosti vůbec nechcete, aby bylo vaše vlastní? Na okamžik zkusit nějakou jistotu "ztratit", na okamžik ji "přestat vnímat"? Možná, že nevíte, o jaký pocit se jedná...Nevadí... V každém případě je to pocit negativní, nízké a nebezpečné hrubé vibrace vykazující, neboť je právě z dílny Pseudotvůrců. Možná, že takovýto pocit cítili Pseudotvůrci...Toužili se postavit PROTI ABSOLUTNÍ JISTOTĚ A PRAVDĚ. Jenže ne jen na okamžik, jako někteří z nás, s blaženým pocitem absolutní jistoty, že se stejně vrátí do oné jistoty klidu a míru, ve kterou mají bezmeznou víru. Pseudotvůrci museli zažívat tak hlubokou euforii vlastní nesmrtelnosti, že snad přestali chtít vrátit se k tomu jedinému pravému, co EXISTUJE - LÁSCE. Zatoužili vytvořit zcela jiný směr, zcela jinou "realitu". PŘEVRÁCENOU. A protože se k dnešnímu dni stále nedobrali uspokojivého výsledku, totiž jestli tato převrácená realita opravdu může VLÁDNOUT, TVOŘIT A ŽÍT VĚČNĚ, dodnes pokračuje jejich snažení a doslova lítý boj o každé dílčí vítězství, které jim falešně "dokazuje", že jsou na správné cestě. Cesta, kterou si Pseudotvůrci zvolili a po které celé epochy věků kráčí, je však cestou k vlastnímu zániku. A BLÍŽÍ SE K tomuto CÍLI.

Mnohé z původních, pravých, naprosto dokonalých schopností a vědomostí (včetně schopnosti cestovat v čase - blíže k tomuto v podzáložce Pojetí Antikrista) byly v průběhu dějin Pseudotvůrcům odebrány Nejvyšším. Svoboda volby se týká všech ve Stvoření. Pseudotvůrci zneužili svých neomezených schopností a pozbyli to nejdůležitější, co potřebují všechny živé bytosti žijící v míru, lásce a radosti - pokoru, úctu, lásku. Ztratili sebe samé. Zastínili svou pravou podstatu. Zapomněli na ni. Je to snadné, přátelé, to víme sami. Je snadné "zapomenout" nebo nechtít si uvědomovat sebe samé proto, abychom se zalíbili druhým, nebo abychom získali některé výhody, které aktuálně považujeme za nezbytné pro vlastní spokojenost, pro vlastní užitek. Pseudotvůrci rozpoutali lítý boj proti všem členům pozitivního stavu v Nebi a proti samotnému Stvořiteli Prvotnímu Všeho a Všech. Nabyli přesvědčení, že mohou samotný ŽIVOT utvořit a udržet opakem toho, z čeho vznikl, tedy z negativní energie postrádající zcela LÁSKU, RADOST, POKORU, VĚDOMÍ, JEDNOTU, ROVNOST, NEZIŠTNOST, NEPODMÍNĚNOST... ABSOLUTNÍ SVOBODU.

NEGATIVNÍ STAV S PSEUDOTVŮRCI V ČELE NEUSTÁLE POKRAČUJE V REALIZACI SVÉHO VELKOLEPÉHO PLÁNU.

POTŘEBUJÍ JEN JEDNO. VÍTĚZSTVÍ.

TOLIK MILIONŮ LET JIŽ NEMOHOU ZAHODIT.

NECHTĚJÍ SE VZDÁT VŠEHO, CO TOMUTO SVÉMU SNU OBĚTOVALI.

TEDY NAPROSTO VŠE. VČETNĚ SEBE SAMÝCH.

DO SÁZKY O SVÉ VÍTĚZSTVÍ VSADILI NAPROSTO VŠE: SVOU VLASTNÍ, PRAVOU, PŮVODNÍ, VĚČNOU PODSTATU.

 

VEŠKERÉ INFORMACE O PSEUDOTVŮRCÍCH, JEJICH PŮVODU, ČINNOSTI A BUDOUCÍM SMĚROVÁNÍ JEJICH AKTIVIT VČETNĚ OKOLNOSTÍ A DŮVODŮ UKONČENÍ JEJICH EXISTENCE NABÍZIME V ZÁLOŽCE PSEUDOTVŮRCI, POJETÍ ANTIKRISTA, PRAVDA JE JIŽ VYJEVENA a v dalších jednotlivých záložkách této kapitoly Pravý život.

V rámci jednotlivých kapitol této záložky se dozvíte, jak byl ZFABRIKOVÁN JESKYNNÍ ČLOVĚK, CO TOMU PŘEDCHÁZELO A PROČ A VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE O PSEUDOTVŮRCÍCH, JEJICH PLÁNECH A MOŽNOSTECH, KTERÉ SE TÝKAJÍ KAŽDÉHO ČLOVĚKA NA ZEMI - jejich PSEUDODÍLA!

Vítězství pseudotvůrců NENÍ MOŽNÉ. NEGATIVNÍ STAV TOUŽÍ PO NĚČEM, CO NENÍ V SOULADU SE ZÁKONEM NEJVYŠŠÍM, se zákony samotného Stvoření. NEGATIVNÍ STAV NEMŮŽE EXISTOVAT VĚČNĚ. JIŽ JEHO SAMOTNÁ NEGATIVNÍ PODSTATA JE PŘEDURČENA K VLASTNÍMU ZÁNIKU. NEGATIVNÍ STAV, COKOLI, CO NEPOCHÁZÍ Z NEJVYŠŠÍ ENERGIE - tedy Lásky - ZNIČÍ VŽDY SÁM SEBE.

JAKMILE DOJDE NEGATIVNÍ STAV SVÉ ÚPLNOSTI, POCHOPÍ A POZNÁ, NESMYSLNOST SVÉ SNAHY NAHRADIT POZITIVNÍ STAV JAKO ZDROJE NEKONEČNÉHO ŽIVOTA.

NEGATIVNÍ STAV SI ŽIVOT SÁM ZNIČÍ. TAKOVÁ JE JEHO PODSTATA. NEGATIVNÍ.

AŽ K TOMU DOJDE, NEGATIVNÍ STAV POCHOPÍ A POZNÁ, ŽE NEMOHL NIKDY ZVÍTĚZIT.

VŠE ZAČNE PROPUŠTĚNÍM PSEUDOTVŮRCŮ PRVOTNÍM STVOŘITELEM VŠEHO A VŠECH...

 

Podrobné a naprosto klíčové informace o psedotvůrcích, o jejich odchodu ze Země (po aktivaci negativního stavu) a jejich uvěznění (místo je známo pouze Stvořiteli Prvotnímu Všeho a Všech) vás čekají, přátelé, v předchozích kapitolách této záložky (Pseudotvrůci, Pojetí Antikrista (konec pseudotvůrců a jejich negativního stavu), Poslední soud a další)!

Zde již připomínáme pouze styčné body, informace o tom, co je náležitě rozvedeno ve výše uvedených zdrojích.

 

(vyňato z knihy Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, sedmá kapitola, Pojetí Antikrista (také předchozí kapitolky této záložky webu) - kličové informace pro všechny lidské bytosti!):

 

.....  PLNÉ POUČENÍ O PRAVÉ POVAZE NEGATIVNÍHO STAVU JE NEMOŽNÉ, DOKUD VŠICHNI TVOROVÉ, I LIDŠTÍ, ZFABRIKOVANÍ PSEUDOTVŮRCI, SI NEZVOLÍ PSEUDOTVŮRCE DOBROVOLNĚ, ZE SVOBODNÉ VŮLE. Takový výběr není možno učinit, dokud jsou uvězněni a nikdo, nebo jen nepatrný počet ví, že pseudotvůrci vůbec existují. Co je třeba si uvědomit, je to, jak již bylo před tím uvedeno, že negativní stav nemůže být vyřazen, dokud nedojde k jeho dočasnému, úplnému vítězství na vaší planetě. Jenom tehdy bude možno získat plné poznání jeho pravé povahy a tyto poznatky pak bude možno PROVŽDY ULOŽIT v povšechnosti veškerenstva pro věčné poučení a zobrazení toho, co NIKDY NEVOLIT.

.....

Druhý příchod pseudotvůrců umožňuje negativnímu stavu dostat se do pozice jeho ÚPLNÉHO ODHALENÍ v procesu jeho vítězství na planetě Nula. Takže musí skončit na planetě Nula. Druhý příchod Pána Ježíše Krista umožňuje úplnou eliminaci a naprosté zrušení negativního stavu, proto také musí skončit na planetě Nula. Není jiné cesty.

 

(2)

Není možné úplné odhalení negativního stavu, ani plná znalost jeho pravé povahy, aniž by se poznal a zažil na vlastní zkušenosti jeho zdroj. Od začátku druhého historického údobí na vaší planetě, jež začalo objevením se jeskynních lidí (lidských tvorů), bylo lidstvo souženo mučivou nejistotou v otázce, PROČ negativní stav existuje, jaký má účel a jak povstal. Četné pokusy odpovědět na tyto otázky nedotkly se ani povrchu pravdy o těchto záležitostech. Trvalo to až do chvíle napsání knihy „Základy lidské duchovnosti“, kdy se začaly dostávat odpovědi na zmíněné otázky.

(Knihu "Základy lidské duchovnosti" nabízíme v předcházející podzáložce s názvem "Pravda je již vyjevena". Knihu nabízíme ke stažení také ve Světelném čteníčku, pozn. webu).

 

Avšak nelze dát na tyto otázky plné, vyčerpávající a naprosto uspokojující odpovědi, dokud nedojde k přímé účasti pravého zdroje negativního stavu v tom, co rozpoutal v tomto časovém cyklu. Vzhledem k tomu, že planeta Nula byla určena k této konkrétní, celé a vyčerpávající odpovědi, musí se tomu zdroji, pseudotvůrcům, dovolit, aby se vrátili, aby tak každý mohl na vlastní oči vidět a poučit se, proč a jak se vše přihodilo. Odpověď z jiného pramene, dokonce i přímo od Pána Ježíše Krista, by byla neuspokojivá, protože On/Ona ani kdokoliv jiný není původcem či zdrojem negativního stavu. Potvrzovat platnost se musí a je možno jen ze samotného pravého pramene. Toto je duchovně - vědecký princip jakéhokoliv předpokladu.

 

Návrat pseudotvůrců je tedy nezbytnou podmínkou pro eliminaci negativního stavu, jelikož je prameništěm odpovědí na všechny otázky tak životně důležité pro multiversální poučení. Jen pseudotvůrci mají ty nejobsažnější odpovědi. Že se pseudotvůrci musí vrátit na vaši planetu, je zřejmým faktem, vezme-li se v úvahu postavení vaší planety, které zaujímá v hierarchii duchovní struktury. Žádné jiné místo neposkytuje nutné prostředky pro takové specifické, konkrétní, zkušenostní poskytování odpovědí a poučení.

..... Fakticky tedy nikdo v negativním stavu nemá správnou představu a ponětí o pravé povaze jak pozitivního, tak i negativního stavu. Tím, že účastníci negativního stavu nemají náležité představy o těchto životně závažných věcech, nemají možnost úplně odhalit pravou podstatu negativního života. Plné odhalení je možné jenom z pozice správných představ o tom, co je ta PŘIROZENOST. Jenom pseudotvůrci mají takové představy. Proto jen oni mohou zobrazit a projevit plně pravou přirozenost negativního stavu. Toto je účelem jejich druhého příchodu.

 

Když toto vše se osvětlí, pak dojde k poslední fázi Druhého příchodu Pána Ježíše Krista. V této fázi budou moci členové negativního stavu poprvé poznat, kdo je Pán Ježíš Kristus a co je pravou přirozeností pozitivního stavu, v porovnání se stavem negativním v jeho plně vítězném rozpoložení na vaší planetě. Takové porovnávání je základem pro plnost duchovního poučení ohledně přirozenosti negativního stavu, jakožto i stavu pozitivního.

 

Jde zde o velké duchovní poznání. Členové pozitivního stavu nemohou plně poznat a prožít přirozenost pozitivního stavu, dokud nebude ODHALENA povaha negativního stavu ve své plnosti a dokud nedojde k poslední fázi Druhého příchodu Pána Ježíše Krista na vaší planetě. Toto může být dokonáno pouze tehdy, když na scénu vstoupí pseudotvůrci.

 

(4)

Aby se docílilo všeho toho, co bylo výše vylíčeno, musí být rekapitulován proces aktivace negativního stavu. Nikdo přesně neví, jak byl negativní stav ve skutečnosti konkrétně aktivován.Nové zjevení“ poskytuje o této záležitosti jenom teoretické údaje. Nemůže předložit jasné, živé zobrazení. Takové ilustrování potřebují zvláště členové negativního stavu pro své konečné spasení. Nicméně, též mnoho členů pozitivního stavu o tom nic neví. Zdroj poznání se najde jen v historických záznamech, ukrytých v univerzalitě povšechnosti, k níž byl až donedávna uzavřen přístup. Jen Pán Ježíš Kristus a pseudotvůrci vědí přesně, jak byl negativní stav aktivován. Pán Ježíš Kristus však nemůže, jsa absolutně pozitivním, zobrazovat ten proces živým příkladem na členech pozitivního stavu. Proto dojde k návratu pseudotvůrců a jim bude povoleno zobrazit ten proces od A do Z, použito vašeho rčení.

 

Co se zde bude dít, je to, že pseudotvůrci obnoví své experimentování, čímž budou moci zobrazit na živých příkladech proces aktivace negativního stavu. Tedy každý obdrží odpověď v konkrétním vyobrazení na otázku, jak byl aktivován negativní stav. Bez odpovědi na tuto otázku negativní stav by nemohl být deaktivován a zrušen. Byl by stále motivován k tomu, aby déle trval ve svém jsoucnu i bytí, a to tak dlouho, až by to „jak“ dostalo odpověď.

 

(5)

Pán Ježíš Kristus má Své osobní a intimní důvody, proč se chce s pseudotvůrci setkat tváří v tvář, což je známo jenom Jemu/Jí. Tyto důvody nemožno zjevit, pokud nedojde k tomuto setkání.

......

 

...... Ale je také tajemným faktem, že Pán Ježíš Kristus obsahuje v Sobě plnost přirozenosti zóny vymístění a planety Nula, po provedení hybridizace a dinivizace (opětné přetransformování negací fabrikátu zpět do pozitivního stavu – pozn. zpracovatele) lidského těla, získaného během přebývání na vaší planetě. Jde zde o to, aby se

 

 

PROKÁZALO PŘED TVÁŘÍ PSEUDOTVŮRCŮ A VŠECH,

 

NACHÁZEJÍCÍCH SE V NEGATIVNÍM STAVU I JINDE PO CELÉM STVOŘENÍ,

 

ŽE JE ZCELA MOŽNÉ MÍT TAKOVÝ DRUH TĚLA,

 

JEŽ BYLO PŮVODNĚ VYTVOŘENO Z IDEJÍ POUHÉHO ZLA A SAMÝCH NEPRAVD,

 

- A PŘECE BÝT ZCELA A ABSOLUTNĚ POZITIVNÍM

 

BEZ JAKÉHOKOLIV BAŽENÍ ČI TOUŽENÍ PO ZLU A NEPRAVDÁCH.

 

 

Pseudotvůrci totiž chvástavě prohlašovali, že nikdo nemůže být docela pozitivní a dobrý, když má takové tělo. Znovu je třeba připomenout, že zde spočívá to největší tajemství. Protože toto tělo povstalo z prvků vaší planety, bude to vaše planeta, kde se tento fakt obrazně prokáže před tváří pseudotvůrců. V tomto aktu je obsažena i možnost spasení pro samé pseudotvůrce – což je jiné veliké tajemství. Tímto konečným aktem bude ukončen časový cyklus, v němž došlo k odehrání se všech těchto mystérií, a dojde pak k zahájení konečné fáze Posledního soudu (viz následující kapitolu).

 

Po tomto aktu a po dokončení Posledního soudu vejde do jsoucna a bytí nový cyklus času, jenž se nazývá Nové nebe a Nová Země.

 

(z knihy Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, sedmá kapitola, Pojetí Antikrista (také předchozí kapitolky této záložky webu) - kličové informace pro všechny lidské bytosti!)

 

Veškeré dílo Pseudotvůrců zanikne tak rychle, jako mizí kruhy na hladině vody. Zůstane jen vzpomínka všech zúčastěných a pozorovatelů. Zůstane NEOPAKOVATELNÁ ZKUŠENOST, "živý" PROŽITEK VŠECH ÚČASTNÍKŮ tohoto "velkolepého" plánu.

Celý průběh dějin "vládnutí" negativního stavu bude věčně uložen v duších všech zúčastněných. Absolutně všechny zážitky každé jediné bytosti, která kdy sama žila v negativním stavu - zóně vymístění budou navěky zaznamenány a uloženy v krystalových počítačích. Tyto prožitky a zkušenosti bytostí budou sloužit pro poučení všech dalších generací Andělů.

Nově příchozí generace tak budou moci včas nahlédnout, jaké důsledky může mít každá negativní volba pro každého jedince i pro celé lidstvo v nejrůznějších částech Vesmíru.


Přátelé,

pro vaše vysobození se z těžkého ovládání negativním stavem, ke kterému se lidstvo samo svobodně dopracovalo, a také pro váš návrat Domů, do Pravého Stvoření, je klíčové především pochopení pravých příčin tohoto negativního STAVU a také PROJEVŮ a METOD, kterými vás negativní stav ZÁMĚRNĚ UDRŽUJE V NEVĚDOMOSTI A NESCHOPNOSTI SE K TÉTO PRAVDĚ DOSTAT.

Jak už víte, SÍLA a MOC NEGATIVNÍHO STAVU NIKDY NESTAČÍ ZCELA NA TO, ABY ZABRÁNILA KAŽDÉ ŽIVÉ BYTOSTI PROCITNOUT ZE SVÉ NEVĚDOMOSTI, aby se lidská bytost rozpomenula na svůj PRAVÝ PŮVOD  a na to, ŽE NEGATIVNÍ STAV JE POUHOU HROU NEVĚDOMOSTI, ZEL A PŘEVRÁCENÝCH PRAVD, jež spěje k absolutnímu a věčnému KONCI. JE K NĚMU TOTIŽ PŘEDURČENA.

NĚKTEŘÍ LIDÉ JIŽ POZNALI, ŽE SE INKARNOVALI NA ZEM PROTO, ABY PROŽÍVALI NEGATIVNÍ STAV V JEHO SÍLE A ZÁROVEŇ ABY ROZEZNALI V JEHO LŽÍCH A PODVODECH TUTO JEHO FALEŠNOST, NEPŘIROZENOST A DOČASNOST. NĚKTEŘÍ LIDÉ JIŽ PO TOMTO POZNÁNÍ NEPODPORUJÍ NEGATIVNÍ STAV V JEHO NÍZKOSTI, PRACUJÍ NA SVÉM VYSVOBOZOVÁNÍ Z NEGATIVNÍHO STAVU. POMÁHAJÍTAKÉ OSTATNÍM, PROTOŽE VÍ, CO SE BUDE DÍT DÁLE, POKUD SE ZBÝVAJÍCÍ VĚTŠINA POZEMŠŤANŮ NEROZPOMENE TAKÉ.

OSTATNÍ (PŘEVÁŽNÁ VĚTŠINA POZEMŠŤANŮ) ŽIJE DÁLE SVÉ NEGATIVNÍ ŽIVOTY OVLÁDANÉ NEGATIVNÍM STAVEM, BEZ POTŘEBY ZNÁT PRAVDU A ROZEZNAT NEPRAVOST NEGATIVNÍHO STAVU. VŠE, CO VIDÍ KOLEM SEBE, CO KAŽDÝ DEN ZAKOUŠEJÍ VE SVÉM ŽIVOTĚ, CO CÍTÍ, VIDÍ, SLYŠÍ, MYSLÍ SI A SAMI PODPORUJÍ - TO VŠE JSOU UMĚLE VYTVOŘENÉ PRODUKTY A NÁSTRAHY NEGATIVNÍHO STAVU IMPLANTOVANÉ TÉTO VĚTŠINĚ LIDÍ DO MOZKŮ A TĚL.

KAŽDÝ DOJDE PRAVÉHO POZNÁNÍ PRAVDY. TENTO VÝSLEDEK JE ZARUČEN NEJVYŠŠÍM. ZANEDLOUHO KAŽDÝ DOJDE K POZNÁNÍ TOHO, ŽE SLOUŽIL NEGATIVNÍMU STAVU, KTERÝ NIKDY NEMOHL TRVAT VĚČNĚ.

AŤ UŽ TEDY DŘÍVE, NEBO AŽ POTÉ, KAŽDÝ JEDNOU OPĚT PROŽIJE A POZNÁ, KÝM OPRAVDU JE.

 

"...Žádné znovuprobuzení ani spasení všech lidí z negativního stavu, ba ani úplná eliminace negativního stavu NEJSOU možné bez ZACHOVÁNÍ vitální a osudně závažné znalosti pravdy ohledně pravých duchovních principů. V Bibli svaté toto zachování se nazývá „ostatky“ či „zbytky“. Jenom ostatky či zbytky budou SPASENY. Takže PROCES SPASENÍ je možný JENOM z pozice těchto ostatků nebo zbytků. V té době, kdy bude negativní stav úplně odhalen, a po vyčerpání jeho užitečnosti, budou otevřeny u každého dveře k těmto zbytkům: Veškeré poznatky pravdy o pravých duchovních principech i všechna jiná tajemství o aktivaci negativního stavu vstoupí do vědomého uvědomění každého; a učiní se poslední volba ohledně vlastní pozice čili toho, kde kdo bude chtít být. Tímto posledním krokem skončí éra negativního stavu. Celý časový cyklus, v němž toto vše proběhlo, se uzavře a nový cyklus času – bez negativního stavu a bez pekel – vejde v jsoucno a bytí..."

(citace z knihy: "Nové Zjevení Pána Ježíše Krista", 6. kapitola. Nabízíme v podzáložce Pseudotvůrci a ve Světelném čteníčku).

 

 

Pro váš každodenní, současný život zde na Zemi, která je plně v moci a pod nadvládou negativního stavu (ostatně JEN pro tento ÚČEL, tedy pro zobrazení všech následků, výsledků a důsledků existence negativního stavu byla naše planeta Země sem do zóny vymístění, konkrétní speciální pozice usazena, právě zde na této planetě byla zahájena ČINNOST negativního stavu, a tedy pouze na ní musí dojít ke konečnému zúčtování a zodpovězení otázky všech otázek. Blíže k tomuto tématu v kapitole Pojetí Antikrista), je také nezbytné vědět, JAK KONKRÉTNĚ V SOUČASNOSTI PRACUJE NEGATIVNÍ STAV SKRZE LIDSKÉ BYTOSTI NA SVÉM CÍLI.

LIDSKÉ BYTOSTI - MY - JSME produkty negativního stavu a jsme zároveň jeho nástroji ke splnění jeho pekelného cíle, jež si při své aktivaci vytyčil.

ÚKOLEM lidských bytostí VŠAK VE SKUTEČNOSTI JE - I PŘES VEŠKERÁ A NAPROSTO MAXIMÁLNÍ (co bylo vůbec možné) OMEZENÍ, jež LIDSKÝM BYTOSTEM PSEUDOTVŮRCI ZARUČILI PROSTŘEDNICTVÍM FABRIKACE JEJICH TĚL A JEJICH PŮVODNÍCH, PRAVÝCH MYSLÍ - ODHALIT tento podvod, ODHALIT NEGATIVITU JAKO FALEŠNOU REALITU, ZA NÍŽ JE UKRYTA REALITA PRAVÁ. REALITA PRAVÝCH SVĚTŮ.

Žijete v negativním stavu právě teď, záměrně a dobrovolně jste se inkarnovali na Zemi právě do této konkrétní doby a není to samozřejmě žádná NÁHODA. Pro vaši záchranu ze spárů negativního stavu je nutné vědět, jaké metody a formy špinavé práce negativní stav (v čele s pseudotvůci) používá právě v této době. Jak zapadáte (nebo nezapadáte) do plánů negativního stavu. Pak můžete sami vyhodnotit své vlastní možnosti záchrany, budete-li o ni stát.

V další podzáložce (pseudotvrůci 2.) nabízíme exkurz do současných metod práce negativního stavu, který stále živí - skrze OVLÁDÁNÍ lidských bytostí a jejich naprostou nevědomou oddanost - své naděje na "úspěch" - DOBYTÍ NEBE.S láskou a touhou vrátit se Domů
Auron a Ema

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...