Přátelé,

pojďme se nyní rozpomenout, že "obyčejná" MYŠLENKA je tak mocná energie, že dokáže TVOŘIT. Je to energie, která působí na všechno, bez ohledu na vzdálenost nebo čas či prostor, bez ohledu na její negativní či pozitivní náboj, bez ohledu na chtění nebo nechtění někoho nebo něčeho ji zachytit a zpracovat.

V okamžiku, kdy vytvoříte myšlenku, přátelé, stáváte se MOCNÝM TVŮRCEM. Produkujete obrovskou sílu, která působí na všechno a na všechny. Působíte na sebe samé a působíte na všechny ostatní. Žádná Vaše myšlenka není "nevinná" sprška energie, kterou si pouštíte, kdykoli a jakkoli se Vám zachce.

Jste ODPOVĚDNI za vznik a následně za působení, tedy za DŮSLEDEK KAŽDÉ VAŠÍ MYŠLENKY.

Každá myšlenka je v okamžiku vzniku zachycena bytostmi živými i "neživými", ví o ní ve stejném okamžiku každá část Vesmíru, není před nikým skryta. Je tady i všude jinde zároveň a má konkrétní ÚČINEK podle jejího náboje, její kvality a intenzity. Má účinek na úrovni hmotné i nehmotné. V "konečné" a zároveň "úvodní" fázi (tvoření) se stává součástí celého nekonečného Vesmíru. Nekonečný Vesmír je tedy plný svých součástek, tedy myšlenek každé bytosti, tedy i těch Vašich. Tyto myšlenky pak způsobují přesně to, co dokáží. Ovlivňují tak život nejen VÁŠ VLASTNÍ, ale také životy Vašich bližních, život přírody, rostlin, živočichů, ale také život, jež nazýváme "neživý". Myšlenky ovlivňují život VYSOKÉ DUCHOVNÍ BYTOSTI - naší planety Země -  a především také VEŠKERÝ ŽIVOT v samotném VESMÍRU. A někteří lidé si stále myslí, že myšlenky jsou "JEN JEJICH". Někteří si dokonce myslí, že myšlenky jsou neškodné, že jsou vlastně ničím, nanejvýš že se mohou stát "něčím" až tehdy, jakmile se vyjádří slovy...

Pozitivně nabité myšlenky působí POZITIVNĚ na vše, s čím přijdou do styku - tedy NA VŠECHNO. Dokáží posílit, pohladit, usmířit, potěšit, poděkovat, uzdravit, podpořit, omluvit se, odpustit, zachránit. Dokáží VŠECHNO. Dokáží OŽIVIT.

Obrázek: Oba zamilovaní - muž i žena vyzařují navzájem sobě láskyplné jemné vibrace (bílá zář), jejich energetická těla, tedy čakerní systém je vzájemně propojen a proudí mezi nimi proudy lásky od Stvořitele skrze jejich otevřené čakry - centra a také je mohutně vyzařována do jejich blízkého okolí, kde ovlivňuje POZITIVNĚ vše kolem, tj. zde přírodu i malé dítě obdivující květinu. Také oba zamilovaní ovlivňují celou půdu, všechny minerálie, kameny i celou planetu Zemi, která je živou, cítící, nádhernou bytostí mnohem vyšší duchovní úrovně, než dosáhli lidé na ní žijící. (zdroj: pratele-nebe.cz)

Láskyplné myšlenky způsobují zázraky.

Až tomu uvěříte, pak tyto zázraky také prožijete.

 

Negativně nabité myšlenky oslabují, ubližují, osamocují, ubíjejí, trýzní, zavrhují, způsobují nemoci, soudí, pomlouvají, závidí...ZABÍJEJÍ. Dokáží VŠECHNO, CO NESOUVISÍ S PRAVDOU, LÁSKOU A PRAVOSTÍ. A dokáží jedno navíc - ZABÍT.

Obrázek: Na obrázku je znázorněno působení negativních energií, například hněvu, výčitek a hádky dvou lidí. Jedná se o primitivní přetahování o energie. Je patrné, jak se barvy v energetických polích muže a ženy změnily na tmavé, představující nízké vibrace, které zasahují nejen je, ale i blízké okolí, tj. působí disharmonicky na dítě i rostliny, zvířata, ostatní přírodu a další lidi v okolí a také na planetu Zemi (důkaz např. ovlivňování počasí - klimatické změny, přírodní katastrofy), která vše CÍTÍ, PROŽÍVÁ a zákonitě na to REAGUJE. Zároveň tyto negativní emoce způsobují silné BLOKY v MYSLÍCH LIDÍ, uvnitř jejich energetického systému, dochází k uzavírání čaker působením negativních energií z hádky a lidé tak nejsou schopni vyciťovat PRAVDU a LÁSKU od Stvořitele. Naopak se na tyto nízké NEGATIVNÍ VIBRACE připoutávají nízké duše, negativní (zlí) duchové a další negativní entity (blíže viz. např. Astrální parazité), které vibrují na stejně nízkých vibracích, živí se těmito energiemi a našeptávají různé lži, nepravdy, zla i nelásku těmto lidem tak, aby v nich udrželi tento stav, nebo jej umocnili. Negativní entity totiž potřebují tyto nízké energie ke svému životu. Ve stejný okamžik však pomáhají lidem přátelé z Nebe a Stvořitel Prvotní Všeho a Všech, kteří láskou a niternou radou radí těmto lidem, jak se dostat ze stavu, ve kterém se nacházejí, opět do harmonického, klidného a láskyplného stavu. Toto je také duchovní zkouškou lásky a dobra pro každou bytost. (obrázek: pratele-nebe.cz)

Vaše myšlenky, pokud jsou negativní (a nyní musíme mluvit o těchto, neboť převládají a svou sílou způsobují více a více zla na Zemi), působí negativně na všechno ve Vesmíru. Dokážete si představit, jakou sílu mají silně negativní myšlenky poZemšťanů a jak silně působí na vše živé i neživé ve Vesmíru? Myslíte, že pro pozitivní vesmírné bytosti a celé civilizace jsou příjemné a žádoucí vibrace a následky našich negativních myšlenek, slov a činů

 

Pro život každého z nás je tedy klíčové rozpomenout se, že každá myšlenka je TVŮRČÍ.

Proč to nevíte, ptáte se? Proč se to neučí ve škole, toto základní učivo? Proč jsou myšlenky dětí ovládány, cíleně zaváděny jiným, konkrétním směrem, zaměřeným na všechny, JEN NE VNÍMÁNÍ VLASTNÍCH MYŠLENEK A TVOŘENÍ PROSTŘEDNICTVÍM NICH? Proč jsou myšlenky zaměňovány a falešně "převtělovány" na vědomosti, hotové poznatky, vědu, logické myšlení, paměť, zisk, finanční gramotnost, úspěch, vítězství, slávu, moc a na všechny ostatní výdobytky negativního stavu? Proč je myšlení všech MASOVĚ ovládáno, aby tvořilo to, co zničí planetu Zemi a všechny její obyvatele? 

Proč děti neví, že sem na Zemi nepřišly proto, aby se učily? Proč jim nikdo nepoví, že všechno už ví, že jsou tady proto, aby se rozpomenuly? Proč od okamžiku svého fyzického zrození jen zapomínají, kým jsou a věří, že nevědí vůbec nic, že vše se musí naučit? Proč jsou přesvědčovány, že reálné je jen to, na co si můžou sáhnout, nebo to, co vidí, slyší, chutnají? Proč považují jablko nebo banán za obyčejné věci, jídlo, které obsahuje nějaké látky, kterým říkáme vitamíny a jsou tedy zdravé - tato VĚC? Proč se neučí, jak se na Zemi tyto zázračné dary pro uchování zdraví lidských bytostí dostaly? Proč se děti učí, že samotný jejich život je PODMÍNĚN? Podmíněn tím, jestli na něj budou mít dost peněz, aby měli vůbec co jíst, kde bydlet a co MÍT? Proč rodiče i učitelé dětem denně dokazují, že LÁSKA k nim je PODMÍNĚNÁ, tím, jestli se budou chovat "dobře" a budou plnit to, co po nich rodiče a učitelé očekávají? Proč musí děti plnit OČEKÁVÁNÍ DRUHÝCH? Proč děti nevědí, ŽE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ, CO V ŽIVOTĚ MAJÍ a díky čemu mohou přežít, JSOU JEJICH POCITY, které jim právě všichni tito "vzdělaní a moudří" brání naplno prožívat a projevovat? Proč děti nevědí, CO VŠE je živá bytost, jak SKUTEČNĚ ŽIVOT FUNGUJE?

JAK TO, ŽE SE DĚTI OD NIKOHO NEDOZVÍ (nikdo jim neusnadní rozpomenutí na to), ŽE JEJICH PODSTATA JE DUCHOVNÍ, TEDY NEHMOTNÁ, A ŽE JEJICH FYZICKÉ TĚLO NENÍ TÍM, ČÍM JSOU? PROČ POZEMSKÉ DĚTI NEVEDEME K ROZPOMÍNÁNÍ NA TO, JAKÉ JE JEJICH POZEMSKÉ POSLÁNÍ? PROČ NA ZEMI OPRAVDU PŘIŠLY A ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ?

PROČ NEVĚDÍ, ŽE STVOŘITEL NEJVYŠŠÍ JIM V KAŽDÉM OKAMŽIKU ŽIVOTA POMÁHÁ a RADÍ, STEJNĚ TAK, JAKO ANDĚLÉ A PŘÁTELÉ Z VESMÍRU?

VAŠE DĚTI TADY PŘIŠLY PROTO, ABY JE NĚKDO PROBUDIL ZE ZAPOMNĚNÍ, KTERÉ DOBROVOLNĚ PŘED SVOU INKARNACÍ KAŽDÁ DUŠE PŘIJALA.

A NAJEDNOU NENÍ TÉMĚŘ NIKDO, NIKDO, KDO BY JIM TO PŘIPOMNĚL.

JAKOU PODIVNOU HRU SVĚT sám se sebou HRAJE.

 

Proč se děti nikde nedozví, že HMOTNÁ REALITA, kterou prožívají a ve které žijí, není jediná ani skutečná realita? (Pomineme-li další klam v podobě reality virtuální, která je jasným důkazem, že myšlenka tvoří. V tomto případě tvoří z materiálu negativního stavu, a to dílo další nepravé, falešné, na oblestění těch, pro které už i hmotná realita přestala býti zábavnou...Jak je libo...vymyslíme pokrok - virtuální - budeme tomu opět říkat falešně: "realita").

Obr.: Fakta, čísla, pojmy, logické myšlení... bombardování mozků a myšlenek, jen aby děti neměly možnost uslyšet své PRAVÉ JÁ, ROZPOMENOUT se na pravdu...Jen aby nezaslechly svou DUŠI... Pak by přestaly být poslušné loutky, které prostě MUSÍ umět to a ono. Prostě to, co se po nich žádá. Bez ohledu na jejich potřeby a vnitřní přesvědčení, které je vždy pravdivé. Jen aby si nevědomily své neomezené možnosti a to, že nejsou na nikom a na ničem závislé... Čím více zapomenou, čím více je ostatní utvrdí v tom, že mají dělat, co se po nich žádá a očekává, tím těžší budou mít cestu zpátky Domů. Jaká špinavá práce se negativnímu stavu daří, v čele s pozemskými vůdci (určujícícími CO SE BUDE UČIT A CO NE a V ČEM PŘESNĚ SE BUDE LHÁT) a téměř NIKDO s tím nemíní nic dělat. ÚČINEK KAŽDÉ PROPAGANDY JE ZÁVISLÝ NA POČTU LIDÍ, KTEŘÍ JÍ PODLEHNOU. A této, zdá se, opět podlehli téměř všichni. Bez ohledu na to, že se to týká jejich dětí...

Zločin páchaný na dětech v podobě výchovy ke hmotě, úspěchu, moci a oddělenosti se pro celý svět stane klíčovým v konečném zúčtování negativního a pozitivního stavu na Zemi. Negativní stav si pilně vydržuje a šlechtí tyto nové a nové generace loutkolidí, které budou stát v rozhodující chvíli po jeho boku. Všichni tito lidé půjdou s ještěry z pekel ruku v ruce až do poslední chvíle, neboť neznají nikoho jiného a nic jiného, než jejich (pekelný) hmotný svět.

NIC NEŽ SVOBODNÁ VOLBA KAŽDÉHO JEDINCE.

PROČ?

 

Protože NĚKDO nechtěl, nechce a nebude nikdy chtít, ať se na to rozpomenete. Ani vy, ani žádná další generace...

Jaké obrovské hříchy páchá lidstvo na sobě samém...

Máte pravdu, přátelé, není to otázka hříchu, je to otázka VOLEB. VOLEB lidí, kteří vše chtějí zakusit. Chtějí zakusit sílu negativního stavu, a tak mu přisluhují. Vypadá to, že většina vydrží až do konce....

 

NĚKDO nechtěl, nechce a nebude chtít, ať se rozpomenete na PRAVDU. Ani vy, ani žádná další generace... Pro negativní stranu, která dočasně ovládá a řídí tento svět na planetě Zemi v zóně vymístění, je ODHALENÍ PRAVDY NEPŘÍPUSTNÉ.

Pak by jste se totiž rozpomněli na to, že DISPONUJETE MOCNÝM NÁSTROJEM TVOŘENÍ. A začali jej UŽÍVAT - tak, jak ve skutečnosti MÁTE.

ZAČALI BYSTE DĚLAT to, CO DĚLAT MÁTE. A TO NIKDO V TOMTO NEGATIVNÍM SVĚTĚ NEDOVOLÍ.

A nebylo by třeba VLÁD A MOCNÝCH, kteří ovládají ostatní svými myšlenkami, slovy a činy...

Jak jednoduché je pro ještěry z pekel a jejich sluhy - mocné tohoto světa - ovládat životy a myšlenky poZemšťanů, myšlenky davu. A když se k tomu přidají i mnohem mocnější nástroje ovládání myšlenek, než ty naše pozemské (blíže viz. HAARP, Pseudotvůrci), pak ZTRÁCÍTE MOC NAD SVÝMI VLASTNÍMI MYŠLENKAMI.

A VŠEM, ZDÁ SE, TO PROZATÍM STÁLE NEVADÍ...

Myšlenka utváří REALITU. Utváří život. Vesmír a jeho vyspělé duchovní bytosti znají každou Vaši myšlenku. Dotýkají se jich. Každá Vaše myšlenka ovlivňuje nejen Vás, Vaše okolí, domov, Zemi, ale právě také všechno v samotném Vesmíru.

 

Myšlenka je energie, která TVOŘÍ.

Myšlenka je energie, která LÉČÍ.

Myšlenka je energie, která NIČÍ a ZABÍJÍ.

Myšlenka je energie, která TVOŘÍ všechny okolnosti ŽIVOTA.

Obr.: Tohle dokáže myšlenka s vodou... Co pak dokáže s lidmi...?

 

Nejvyšší duchovní bytosti tvoří "pouze" myšlenkou. Pouhou myšlenkou si utvoří VŠE, co chtějí. Nižší duchovní bytosti, tedy i my, lidé, potřebujeme všechny tři nástroje, abychom utvořili alespoň něco hmotného, abychom vůbec něco utvořili, k něčemu se dostali... Pravda je taková, že i my dokážeme mnohem více. Jen kdybychom se rozpomněli. A uvěřili...

Každý z nás jsme byli v okamžiku stvoření naším milovaným Stvořitelem Prvotním Všeho a Všech obdarováni třemi MOCNÝMI nástroji tvoření.

MYŠLENKA

SLOVO

ČIN

Toto jsou MOCNÉ NÁSTROJE TVOŘENÍ.

A Vy je používáte KAŽDÝ DEN.

Tvoříte si tak každičký okamžik Vašeho života.

VŠECHNO "JEDE" PODLE VAŠEHO PLÁNU, přátelé...

Toto jsou nástroje, kterými TVOŘÍTE. Tvoříte si jimi celý svůj život, všechny okolnosti svého života. Máte k dispozici nejmocnější nástroje života, a to za jediným účelem.

Projevit své bytí SVOBODNOU VOLBOU. Svobodným tvořením VŠECH OKOLNOSTÍ VAŠEHO VLASTNÍHO ŽIVOTA.

Velkorysý dar Stvořitelův, nemyslíte, přátelé?

 

Pojďme se podívat, jak tyto nástroje tvoření opravdu tvoří. Myšlenky, slova a jejich produkty (v podobě přístrojů tyto energie vysílající), vibrace tónů, hudby, tedy opět produktů, forem lidských pocitů a myšlenek a slov nejsou zdaleka tak bezvýznamné, jak si někteří stále myslí...

Myšlenka je tak mocný nástroj, že ovlivňuje vše - HMOTU i pravou podstatu veškerého bytí - NEHMOTU. Je tedy stejně účinné, působíme-li LÁSKOU na VODU nebo například na KÁMEN či na ČLOVĚKA nebo KVĚTINKU, neboť v každém případě tímto všem a všemu poskytujeme láskyplné, POZITIVNÍ vibrace, které v každém případě POMÁHAJÍ. LÉČÍ. CHRÁNÍ. POVZBUZUJÍ. ZVYŠUJÍ VIBRACE, POMÁHAJÍ VŠEM A VŠEMU PLNIT SI SVÉ SVĚTELNÉ POSLÁNÍ A STOUPAT NA JEJICH DUCHOVNÍ CESTĚ VÝŠE.

PROČ PRÁVĚ VODA?

 

Napadlo Vás někdy, přátelé, jak je možné, že voda je vlastně voda? Že je tekutá, průhledná, soudržná... Že existuje něco tak zajímavého, jako je voda? CÍTILI jste někdy, přátelé, že VODA ŽIJE?

Pro vnímavé jedince to může být jeden z nejzajímavějších okamžiků poznání, kdy procítíte, že voda není jen něco živého či neživého, co "díky někomu nebo snad něčemu "naštěstí" existuje, jinak bychom nemohli žít..."

Voda je velmi silné, přírodní, paměťové úložiště (datový nosič). Znamená to, že co vodě pošleme, co jí předáme, svěříme, to si zachová, to si zapamatuje a bude střežit. Bude si informace pamatovat do doby, než změní své skupenství a vypaří se.

Vědci během svých výzkumů v některých jeskyních a pyramidách zjistili, že voda "si nese" informaci z minulosti, stovky i tisíce let zpětně. Díky chladnému prostředí se voda v těchto místech nevypařuje tak intenzivně. Navíc se v tamním prostředí mísí vody z jiných zdrojů, a tak voda nabitá informacemi jakoby "nakopíruje" tyto údaje pro své přítoky a předává je přitékající nové vodě.

To, jak energie - v tomto případě pozitivní nebo negativní náboj energie myšlenky ovlivňuje VODU, tak přesně tímto způsobem ovlivňují myšlenky KAŽDOU BUŇKU LIDSKÉHO TĚLA. Lidské tělo se přece skládá z převážné většiny z vody. (Zmínku o stavbě a složení fyzického těla naštěstí v učebnicích základních škol ještě najdeme). Vibrace veškerých myšlenek tak významným způsobem ovlivňují nejen lidské tělo, ale veškerou přírodu, zvířátka, rostliny, které jsou plné života, jsou plné vody. Také bytosti neživé přírody - kameny, minerály, stopové prvky obsahují vodu, tedy jsou v PLNÉ KOMUNIKACI s energií STVOŘITELE a tedy i s NÁMI.

Přátelé, jste to VY, kteří můžete dát život. Můžete svými pozitivními vibracemi, které vyzařujete (myšlením, slovy) například zachránit rostlinku, které se moc nedaří vzejít. Můžete oživit oslabeného člověka, strom nebo zvířátko. Můžete očistit vodu od negativních vibrací a pomoci jí tak plnit si její poslání. MŮŽETE ROVNĚŽ VYLÉČIT SAMI SEBE. MŮŽETE ZNIČIT negativní vibrace ve svém vlastním těle a zaměnit je za POZITIVNÍ. MÁTE MOC, přátelé. MÁTE MOC NAD SVÝM VLASTNÍM ŽIVOTEM a tím také nad životem veškerým. Stačí se rozpomenout. A PAK UŽ JEN UVĚŘIT SVÝM SCHOPNOSTEM A MOŽNOSTEM.

Můžete LÉČIT. Pokud se naučíte (resp. rozpomenete se) pracovat s vesmírnou energií, která je VE VÁS a kolem Vás, pak OBJEVÍTE SAMI SEBE. Pak dokážete VŠECHNO, co budete chtít. NAUČÍTE SE LÉČIT, TIŠIT BOLEST, KOUZLIT ÚSMĚVY. Dokážete POMÁHAT SOBĚ I SVÝM BLIŽNÍM ve všech formách. MŮŽETE TO BÝT PRÁVĚ VY, přátelé.

Co pro Vás, přátelé, znamená toto rozpomenutí se na sílu a MOC veškerých vibrací, které zcela zcestně nepovažujeme za podstatné, pokud o nich vůbec kdy přemýšlíme...?

Jsme každý den tak ovládáni, že nás ani nenapadne rozpomenout se, že EXISTUJE NĚCO MNOHEM DŮLEŽITĚJŠÍHO PRO NÁŠ SAMOTNÝ ŽIVOT, než to, co považujeme za "důležité" (často nesmyslná zaměstnání podporující negativní stav (například v bankovnictví, politice, realitách, pojišťovnictví) bohatství, majetek, hmotné statky, moc, peníze, úspěch, kariéra, oblíbenost, hrdost, sláva).

Ten, kdo považuje HMOTU a tento hmotný svět za jedinou REALITU, která existuje, je přesvědčen o tom, že to jediná realita JE. Svobodně se rozhoduje, že bude žít v nevědomosti, plně ovládán negativním stavem se všemi nevyhnutelnými, nepříjmenými důsledky pro jeho - tento i další životy. Nerozpomene se možná vůbec v tomto fyzickém těle, že jeho PODSTATA FYZICKÁ NENÍ. Nebude považovat za důležité nic než hmotu a to, co postřehne svými fyzickými smysly. Bude si myslet, že i on je pouhá HMOTA, NIC VÍCE. Bude si dlouho myslet, že musí dobře vydělávat, mít rodinu, dům a auto, že pro nemoci jsou tady lékaři, resp. léky, že svým myšlením a jednáním nikomu nepomáhá ani neubližuje, že v životě jde o to, jak si ho pořádně užít a stihnout se co nejvíce pobavit, než se zhuntovaný zaslouženě uloží k věčnému spánku... Bude si myslet, že vlastně ON se UMÍ VE SVĚTĚ POHYBOVAT.... Více než 98% obyvatel planety Země dělá Pseudotvůrcům obrovskou radost. Loutkolidé "jedou" přesně podle jejich plánu.

Jak mocná byla například jediná myšlenka, která ovlivnila lidstvo natolik, že mylně uvěřilo své hmotné podstatě, kterou proto následně PROŽÍVÁ...

Přidala se SLOVA a nakonec...

...byla utvořena realita, byť falešná...

Obr.: "Co si MYSLÍME, že jsme" ------ "Co skutečně jsme"

 

Pokud si na sebe nahlížíte jako na hmotu, pak se za hmotu považujete. Pak na sebe jako na hmotu nazíráte. Pak pro sebe hmotou JSTE.

 

Náš Bůh nám zanechal vzkaz, přátelé...

 

TVŮJ NÁHLED UTVÁŘÍ TVŮJ NÁZOR.

TVŮJ NÁHLED UTVÁŘÍ TVŮJ NÁZOR.

TVŮJ NÁHLED UTVÁŘÍ TVŮJ NÁZOR.

Pokud toužíte po dešti a on "přijde", pak budete šťastní, že prší.

Pokud pro Vás bude déšť nechtěný zloduch a mařitel Vašich plánů, pak jej budete nenávidět (a vysílat odpovídající energie myšlenek).

Pořád je to jen déšť... jednou jako radost ze života a podruhé jako nepřítel...? Je to možné?

Pokud nahlížíte na sebe jako na oběť, pak si myslíte, že oběť skutečně jste. Pak obětí bezpochyby budete.

Pokud vidíte krásu tam, kde jiní vidí ošklivost, pak si budete jistí, že "to" je krásné. Nebude pro Vás existovat nic, než krása.

Pokud na člověka nahlížíte jako na nepřítele, pak v něm nepřítele budete mít... Bude to Váš nepřítel.

Protože lidstvo nahlíží na sebe jako na HMOTU, pak na sebe nazírá jako na HMOTU a za HMOTU SE POVAŽUJE.

A tak lidstvo už věky věří, že jediná realita je právě ta HMOTNÁ.

Když už víte, přátelé, jak MOCNÁ je každá Vaše myšlenka, JAK MOCNOU a TVOŘIVOU ENERGII MÁTE VOLNĚ K DISPOZICI ke svobodnému užívání, přestaňte tuto MOC ZNEUŽÍVAT ve svůj neprospěch i v neprospěch celé planety Země.

UTVOŘTE, přátelé, TO, CO JSTE TADY UTVOŘIT PŘIŠLI. Zbavujte se všech negativních myšlenek, které Vás - prozatím - pronásledují v každém okamžiku Vašeho života. JE TO DUCHOVNÍ ZKOUŠKA, jestli odoláte síle nepravých myšlenek, které Vám negativní strana neustále servíruje, kterými Vás oslabuje, kterými Vás ovládá.

KAŽDOU MYŠLENKU, ze které ucítíte negativní náboj, SE POKUSTE ZPRACOVAT DO POZITIVNĚJŠÍ PODOBY, zpracujte ji, přetvořte ji... Vy tvoříte, přátelé... Přetvořte pocit nenávisti nebo zloby, dejte mu dotek lásky, třeba z Vašeho radostného pocitu, že žijete Vy... Odpusťte...

Tvořte, přátelé. Vědomě a pozitivně. Jedině tak ZAČNETE NALÉZAT, CO HLEDÁTE...

JDE TO.

TUTO MOC MÁTE JEN VY SAMI.

 

 

A co ty ostatní nástroje tvoření, ptáte se? Slovo?

Čin?

Je třeba cokoli dodávat, přátelé? Pravděpodobně jste se už rozpomněli....

Pro náš HMOTNÝ SVĚT je k tvoření potřeba také slov. Slova vyjadřují naše myšlenky, neboť bytosti nízké duchovní úrovně - to jsme my, poZemšťané - většinou nedokáží své myšlenky beze slov vyjadřovat, resp. takto vyjádřené myšlenky ani přijímat. (O samozřejmé a přirozené schopnosti lidských bytostí komunikovat pouze myšlenkou se nyní nebudeme zmiňovat. Jedná se o schopnost, kterou každý máme, neboť, jak už víte, naše podstata je duchovní, nehmotná. Proto právě myšlenka je nejpřirozenější formou komunikace duchovních bytostí. Jak je možné, že téměř nikdo z nás to nedokáže? Že bychom zapomněli? Že bychom zapomněli na to, co jsme vždycky uměli...? Odpověď znáte, přátelé...) Žádné fyzické smysly, tedy například použití zraku nebo sluchu při přijímání slov nenahradí nikdy pravost a ryzí plnost komunikace bytostí s jejich podstatou. O nedostatečné schopnosti slov vyjádřit skutečně a přesně každou myšlenku se už mnoho z vás v tomto životě přesvědčilo... Slova, která by vyjádřila nekonečné množství a především kvalitu, druh, rozmanitost myšlenek, jednoduše neexistují, chybí... Kolikrát se Vám "stalo", přátelé, že jste pro své vlastní myšlenky nenacházeli slova... a tak moc jste něco chtěli vyjádřit... třeba i SAMI SOBĚ. (Nyní nemáme na mysli nedostatek odborných výrazů, termínů, kterými by jste chtěli vyjádřit své znalosti či popsat hmotný svět. Myslíme touhu vyjádřit skutečnou, pravou myšlenku, která není hmotná, a do hmoty se tedy ani neprojikuje). Slova slouží k dorozumívání těch, kteří "to nedokáží jinak". Slova jsou však pro tento účel velice, velice nedokonalými prostředky, neboť mají vždy význam, jaký jsme jim sami dali a navíc jich máme žalostně málo... Vyjadřování slovy je tedy zcela primitivní a nepřesný, okrajový způsob, jak vyjádřit své myšlenky. Přesto TVOŘÍ. V našem hmotném světě to jsou převážně slova, která TVOŘÍ. Slovy tvoříme. Slovy vyjadřujeme své myšlenky, které tak nabývají na "skutečnosti".

A jakmile něco pojmenujeme, definujeme, zachytíme slovy a fyzickými smysly, pak teprve lidé dokážou konat skutky. Svými ČINY lidé manifestují své myšlení, své pohnutky, své vědomé i nevědomé bytí. Není jistě pochyb o tom, že ČINY tvoříme.

Se slovy a činy jako nástroji tvoření lidé většinou "souhlasí" jako s nutnými determinanty svého bytí, ovšem pro rozpomínající se bytost je "načase" zahrnout do těchto počtů tvoření ten nejdůležitější a základní nástroj - MYŠLENKU.

Myšlenka rozhoduje, co řekneme a co uděláme.

Není tedy pochyb, že myšlenka je nemocnější nástroj tvoření. Pro většinu poZemšťanů však mylně ten nejméně významný. Neuvědomují si, jak moc jsou jejich myšlenky mocné. Kdyby to věděli, nikdy by se nedivili, co se to vlastně děje, co se "jim" děje, co se děje světu, ostatním. Nedivili by se, proč je život a svět PŘESNĚ takový, jaký JE. Věděli by, že to ONI. To jejich vlastní myšlenky utvořily VŠE, co existuje v jejich světě. VEŠKEROU JEJICH REALITU....

 

Stvořitel Prvotní Všeho a Všech TVOŘÍ "POUZE" MYŠLENKOU. Utvořil tak VŠE, CO EXISTUJE.

Stává se, že lidé říkají a dělají něco ZCELA JINÉHO, NEŽ CO SI MYSLÍ...

Lidé často říkají a dělají něco jiného, NEŽ CO SI MYSLÍ...

Lidé říkají, že TAK SE TO MÁ. Lidé se bojí říkat a dělat, co cítí a co si myslí. JAK JE TO MOŽNÉ?

Odpovězte si, přátelé, Vaše duše Vám poskytne pravou odpověď a Vy zjistíte, že takto už dále žít nechcete. Pokud se Vaše slova a skutky neshodují s Vaším Já, s Vašimi SKUTEČNÝMI POCITY, pak nemůžete být ani zdraví, ani šťastní. Pak nemůžete duchovně růst. Pak pracujete pro negativní stranu, která jen čeká na další a další Vaši další chybnou volbu. Na Vaši neupřímnou a nesmyslnou větu, slovo, přetvářku, čin z donucení... Na další Vaši ránu, kterou poskytnete sobě samým tím, že popřete svou vlastní podstatu - své PRAVÉ bytí.

Proč to dělají? Proč někteří lidé mluví jinak, než cítí? Odpověď je jednoduchá. Přičinou je obyčejný STRACH. Strach z nepřijetí, z odmítnutí, výsměchu, zavržení. Strach z odlišnosti (byť by byla vyjádřením vaší pravé podstaty, viďte...?), strach z nezapadnutí mezi dav, nepřijetí do společnosti, jejímž základním stavebním kamenem je přetvářka a falešná "soudržnost" založená na nelásce, úspěchu, povyšování... Neznáte to, přátelé? Opravdu ne? Strach a vlastní ego jsou příčinou, proč LIDÉ LŽOU SAMI SOBĚ A DRUHÝM.

A tak jeden poZemšťan za druhým obětovává v každém okamžiku svého života svůj vlastní život, PRAVÝ život, který si zde přišel prožít se zcela jiným záměrem. Každý se přišel rozpomenout na svou PRAVOU PODSTATU. A téměř každý se NA NI V TOMTO ŽIVOTĚ NEROZPOMENE. Téměř každý padne do pasti negativního stavu a prožije svůj život DOBROVOLNĚ ve lži, přetvářce, falešnosti. Jen proto, aby nebyl sám. Aby nebyl sám, kdo VYHRAJE.

Skutečně si myslíte, přátelé, že LEPŠÍ JE PROHRÁT S DAVEM, NEŽ VYHRÁT SÁM?

 

Přes 98% lidí si toto myslí a tedy podle tohoto žije a koná... Sami se všichni přesvědčí, zda-li se rozhodli tak, jak opravdu chtěli...

Lidé produkují slova, která jsou nejen nositeli zvukových libostí či nelibostí, ziskem oblíbenosti či neoblíbenosti toho, kdo je produkuje, ale hlavně silnými energetickými zdroji. SLOVA TVOŘÍ, přátelé. Každé Vaše slovo má obrovskou sílu.

Jestliže člověk řekne "z legrace" "Já z tebe dostanu infarkt", nebo "Já tě zabiju...", pak si tuto realitu skutečně tvoříte, přátelé...Až si ji utvoříte.

CO VYSÍLÁME, TO SE NÁM VRACÍ...

CO VYŠLEME, TO SE NÁM VŽDY VRÁTÍ...

Není to dokonalost sama?

 

Kolikrát nás lákají výmluvy typu "Bolela mě hlava", "Nemohl jsem, měl jsem průjem"... jen abychom se vyhnuli nějakému nepříjmnému jednání, setkání, aktivitě, které si nepřejeme absolvovat, ale nevíme, jak se jim vyhnout... Pozor, přátelé, v těchto chvílích si tvoříte realitu. Je možné a velice pravděpodobné, že Vás hlava brzy bolet začne... Nechtějte něco, co opravdu nechcete. Zamyslete se nad svými slovy dříve, než je pronesete. Není to jednoduché, víme to. 

CO VYSÍLÁME, TO SE NÁM VRACÍ...

Zákon energie je jednoduchý. Protože je PRAVÝ.

Často máme ve společnosti chuť mluvit, bavit druhé, plácat "nesmysly", jen abychom se zalíbili druhým nebo abychom je zabavili, potěšili, nadchli nebo o něčem přesvědčili.

Nezapomeňte, přátelé: V KAŽDÉM OKAMŽIKU TVOŘÍTE. Rozmyslete si, co TVOŘÍTE, právě když se to děje, přátelé. MÁTE MOC NAD VŠÍM. TVOŘÍTE SI PŘESNĚ TO, CO MYSLÍTE, MLUVÍTE A KONÁTE.

 

VAŠE MYŠLENKY MUSÍ BÝT V SOULADU S VAŠIMI SLOVY A SKUTKY.

VAŠE SLOVA A SKUTKY MUSÍ BÝT V SOULADU S VAŠIMI MYŠLENKAMI.

Jakmile se na tuto pravdu rozpomenete, přátelé, pak POCHOPÍTE SVOU MOC.

PRAVÍ MISTŘI SI UVĚDOMUJÍ SVOU MOC TVOŘIT SVŮJ ŽIVOT TÍM, JAK MYSLÍ, MLUVÍ A JEDNAJÍ. PRAVÍ MISTŘI MAJÍ NAD SVÝM ŽIVOTEM KONTROLU. TVOŘÍ SI PŘESNĚ TO, CO SKUTEČNĚ CHTĚJÍ. PROČ BY MĚLI ŠKODIT SAMI SOBĚ...

VY JSTE TĚMI MISTRY, PŘÁTELÉ.

STAČÍ SE ROZPOMENOUT, ŽE MÁTE NEOMEZENÉ MOŽNOSTI.

VŽDYCKY JSTE JE MĚLI...

 

PŘEJEME VÁM DOKONALÉ A NEKONEČNÉ TVOŘENÍ VŠECH OKOLNOSTÍ VAŠEHO ŽIVOTA...

Nezapomeňte... Vaše MYŠLENKA JE VŽDY NA POČÁTKU.

NA POČÁTKU VŠEHO...

S touhou po rozpomenutí se na jedinou Pravdu

Ema, Auron

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...