Na této stránce stále průběžně pracujeme, neustále zpracováváme vaše dotazy...

 

1. OVLIVŇUJE MIKROVLNNÁ TROUBA nějak negativně jídlo a naše zdraví?

 

MIKROVLNNÁ TROUBA JE RAKEV, v níž si stele KAŽDÝ, kdo ji používá, kdo konzumuje jídlo jakkoli v ní upravené. Svůj vlastní život si také zkracuje každý, kdo se často pohybuje v její blízkosti, tedy v blízkosti jejího smrtícího záření.

NIKDY nepoužívejte mikrovlnnou troubu. NA NIC. Legrace končí právě tady, kde začíná vaše nevědomost. PRAVDA JE JINÁ, NEŽ JAKOU VÁS KRMÍ! BYZNYS S LIDSKÝMI ŽIVOTY ZACHVÁTIL TUTO PLANETU A VĚTŠINA NEVĚDOMÝCH POZEMŠŤANŮ VESELE USMRCUJE SEBE SAMÉ!

 

...něco málo na připomenutí z dostupné literatury:

"Technologicky spočívá produkce mikrovln na principu střídavého proudu. Atomy, molekuly a buňky zasažené tvrdým elektromagnetickým zářením jsou nuceny obracet svou polaritu 1 až 100-miliardkrát za sekundu. Přitom v žádné organické soustavě neexistuje atom, molekula či buňka, která by po delší dobu dokázala vzdorovat této násilné ničivé síle, a to dokonce ani při nízké hladině energie v rozsahu miliwatt. Veškeré bipolární přírodní látky - jako například kyslík v molekulách vody - reagují velmi citlivě. Na tomto principu spočívá výroba tepla při mikrovlnném vaření; žár produkuje násilné tření vyvolávané v molekulách vody. Složité molekulární struktury jsou přitom rozervány a makromolekuly mocně deformovány, čímž se nekontrolovatelně mění jejich kvalita."


"Postup je v ostrém protikladu k obvyklému vaření využívajícímu konvenčního prostupu tepla, přiváděného zvenčí. Vaření mikrovlnami naproti tomu začíná uvnitř buněk a molekul obsahujících vodu, v nichž se energie třením transformuje na teplo. Kromě silných účinků třecího žáru, tedy termických, jsou zde ještě účinky netermické, které až dosud nebyly téměř nikdy brány v úvahu.


Netermické efekty nejenže nejsou v procesu měřitelné, ale mohou natolik znetvořit struktury molekul, že se to výrazně projeví na jejich kvalitě. Oslabení buněčné membrány mikrovlnami se využívá například v genové technologii, při provádění genetických změn. Násilím poškozené buňky jsou ve skutečnosti zničené; je neutralizován elektrický potenciál mezi vnější a vnitřní stěnou buněčné membrány, umožňující život buňky. Takto poškozená buňka se stává snadnou kořistí virů, plísní a ostatních mikroorganizmů. Přirozené opravné mechanizmy jsou potlačeny a buňky, nucené přizpůsobit se nouzovému energetickému stavu, přejdou z aerobního na anaerobní dýchání. Namísto vody a kysličníku uhličitého začne takto poškozená buňka produkovat jedovatý peroxid vodíku a kysličník uhelnatý přímo v organizmu."


K úplně stejným násilným deformacím může dojít i přímo v těle. Pokud se přímo vystavíme záření radaru nebo jiného mikrovlnného zdroje, děje se s našimi molekulami totéž, jako s molekulami jídla mučeného v mikrovlnce.


Je tedy zřejmé, že ozáření mikrovlnami vede ke znetvoření struktury molekul v potravinách. Ozařování vytváří nové směsi s chemickými vazbami, jaké v přírodě - tedy v přirozeném prostředí - vůbec neexistují. Tyto takzvané radiolytické směsi vznikají molekulárním rozkladem (rozpadem) jako přímý důsledek ozáření.


Výrobci mikrovlnek trvají na tom, že mikrovlnami zpracovaná ozářená potrava neobsahuje "významně zvýšený podíl" radiolytických prvků než kuřata, pečivo nebo jiné konvenčně vařené jídlo. Zde prezentovaný klinický vědecký důkaz je usvědčuje ze lži. Ve Spojených státech dodnes nikdy nikdo neprovedl jakýkoli test, zohledňující účinky mikrovlnami zpracované potravy na lidské tělo. Je snad jen náhoda, že vždy byl větší zájem o studie na téma: "Co se stane, jestliže se dvířka na mikrovlnce nedovírají?" Zdravý selský rozum přece říká, že centrem pozornosti musí být spíš to, co se děje s uvnitř vařenými potravinami. A protože lidé touto cestou pozměněné jídlo jedí, neměli by se spíš zajímat o to, co natropí směska mikrovlnami rozdrcených molekul v biologické struktuře tělesných buněk?

 

Další klíčové informace k tomuto tématu nabízíme v záložce "Za oponou" - "Mikrovlnná smrt".

 

Uvědomte si, proč asi byla tato smrtící zbraň stvořena. Proč vám byla podána jako přirozená a nepostradatelná součást vašich životů, proč vám má tolik "usnadnit" váš život, resp. zaručeně vám ho zkrátit a zajistit vaši pomalou smrt. Uvědomte si, proč skutečně byla dána do užívání nevědomého, nepoučeného lidstva naší planety!

Poznejte PRAVDU o mikrovlnách (ve škole se to ani vy ani vaše děti nedozví, učivo tohoto typu - varovného a pravdivého - vlády do učebnic nemohou nikdy pustit, o to je dobře postaráno mnohem mocnějšími než naší vládou!).

V některých zemích, v nichž jde vládám o skutečné blaho a zdraví svých občanů, je již dávno používání mikrovlnné trouby zakázáno! Například Rusové jsou oproti naší zemi mnohem dále nejen ve výzkumech účinků různých druhů záření na lidský organismus. A dokáží s těmito výsledky také náležitě nakládat. Na základě jejich důkladných výzkumů a následných varovných zjištění bylo v Rusku používání jakéhokoli druhu mikrovlnných zařízení k úpravě potravin zakázáno zákonem (1976!)

CO PŘINUTÍ OBYVATELE NAŠÍ ZEMĚ? DALŠÍ VROZENÉ VADY DĚTÍ NEBO ZVYŠUJÍCÍ SE ÚMRTNOST? KOMU BY VADILA... NAŠÍ VLÁDĚ URČITĚ NE. JAKÁ VLÁDA, TAKOVÝ LID. VZPAMATUJTE SE, LIDÉ ZEMÍ ČESKÝCH!!!

 

Co dodat...

Mikrovlny mění molekulární strukturu potravin. Zanedbatelným zlem pak zůstává fakt, že miikrovlny likvidují vitamíny a další účinné látky, pokud se ve vaší potravě nějaké nacházejí. Takže jíte radiolytickou směs, mrtvé, ozářené jídlo, s karcinogenní aktivitou, s naprosto destruktivními účinky na váš organismus. Ozařování jídla mikrovlnami oslabuje buněčné membrány a je příčinou genetických změn a transformací na úrovni lidské DNA.

Tak co, koupíte mikrovlnku babičce k Vánocům, když si ji tak přeje? Selžete nyní, když znáte pravdu? Je právě v akci!

 

 

 

2. CO ZNAMENÁ, KDYŽ MÁ NĚKDO PROBLÉMY SE SRDCEM?

 

Ať už jsou vaše zdravotní potíže se srdcem jakéhokoli charakteru, vždy se jedná o projev a důkaz oslabené energie (zablokovaného, neharmonického toku) v oblasti srdeční čakry. Srdeční čakra je energetickým centrem souvztažícím se schopností (nebo neschopností) vyjadřovat a BÝT SVOU VLASTNÍ PODSTATOU - tedy PRAVOU LÁSKOU. Vaše strádání v podobě srdečních onemocnění souvisí s nerovnovážným vztahem k vaší vlastní podstatě, TEDY PODSTATĚ VEŠKERÉHO ŽIVOTA. Vaše zdravé či nezdravé SRDCE vyjadřuje úroveň vašeho BYTÍ LÁSKOU.

Když je nemocné srdce, VAŠE DUŠE volá po LÁSCE, po SVÉM ZDROJI. Je to pro vás vždy znamení, že se vzdalujete své podstatě, tedy BOHU, to jest LÁSCE.

Protože lidé na Zemi si za svou historii vytvořili takové podoby lásky, které jsou jejím pravým opakem, mnoho lidí má problémy pochopit, co vlastně PRAVÁ LÁSKA vůbec ZNAMENÁ. Hovoříme totiž o PRAVÉ LÁSCE.

A pravá láska je NEZIŠTNÁ LÁSKA. Není to láska ke hmotě, ani majetku. Není to láska k práci, penězům, k vybraným lidem, které máte rádi proto, že jsou to členové vaší pozemské rodiny či příbuzní, že jsou to lidé, s nimiž se vždycky dobře pobavíte, lidé, se kterými úspěšně pracujete, nebo že jsou to vaši nadřízení, kteří jsou pro vás "životně" důležití a které máte rádi pro jejich postavení, bohatství či "vhodné" chování k vám. Mnoho lidí si jen myslí, že milují, že znají a používají lásku ve svém životě, ale ve skutečnosti o ní nevědí vůbec nic, ani ji neprožívají. Kdybyste se některých lidí zeptali, co to vlastně je PRAVÁ LÁSKA, spousta z nich by vám řekla, že to je "mít rád svou rodinu (partnera, manžela, děti, případně další členy rodiny či příbuzných), obětovat se pro ně, plnit jejich přání, dýchat pro ně, pomáhat jim ke všemu..." To je sice za jistých okolností hezké, ale co dál? Nebo to snad stačí? O lásce k dalším bytostem nepadne většinou ani zmínka, tito "milující" a "chápající" lidé se projevují zcela průhledně, bez zájmu uvědomit si JEDNOTU SE VŠEMI A SE VŠÍM, co existuje, nejen co existuje v jejich "dosahu", co je "jejich".

Ani zmínka o člověku bez domova, choulícího se v zákoutí domu, o lidech, strádajících jen proto, že ostatní se mají lépe a nemají zájem se s nikým dalším o toto "lépe" dělit. Ani zmínka o lásce k rostlinám, které tomuto selektivně "milujícímu" člověku denně zajišťují obživu, ani zmínka o stromech, díky kterým dýchá. Ne, není to "samozřejmost", o jaké není nutné hovořit denně, o jaké "se mluví" jen když je to aktuální, když to někdo vytáhne, když o tom zrovna mluví v televizi, nebo v hospodě. Pokud člověk nežije s vědomím, že je součástí celku a je za fungování celku ZODPOVĚDNÝ, pak nežije LÁSKOU, pak to "neokecá" tím, že "to je samozřejmost". Pak "si hrabe na svém písku".

Ať to cítíte, nebo ne, poznávacím znakem současného lidstva na planetě Zemi je jejich zmrzačená láska. Láska většiny pozemšťanů je láskou SELEKTIVNÍ, často je to láska podmíněná. Lidé, mají-li vyjádřit lásku k ostatním bytostem, které s nimi sdílejí stejné místo, zemi či planetu, nejsou schopni tuto lásku projevit. My, pozemšťané, to vyjadřujeme slovy - "hrabou si na svém písečku".

Takováto "selektivní" láska pak zaplňuje energií pouze část vašeho srdce, budeme-li symboličtí. Vaše "vybíravost" v lásce působí, že máte v pořádku jen část svého srdce, vámi vybranou, do té míry, do jaké máte sami rádi. Nedostatek LÁSKY ke zbytku světa a veškerého stvoření Vesmíru se zákonitě projeví tam, kde má, kde musí. Nic než zákon příčiny a následku.

Chcete-li se uzdravit, pak je zapotřebí vrátit se ke své podstatě. Odvrátili jste se od ní, jinak byste nebyli nemocní. K vašemu uzdravení je zapotřebí znovu prožívat a být PRAVOU láskou, ne zištnou, vybíravou, podmíněnou, kupovanou či "rodinnou". PRAVÁ LÁSKA je energie mnohem většího kalibru. Nekonečně silného a mocného.

Pravá láska si totiž NEVYBÍRÁ, KOHO, CO, KDE, KDY nebo za jakých podmínek MILOVAT či "FUNGOVAT" BUDE A ZA JAKÝCH PODMÍNEK MILOVAT či FUNGOVAT NEMŮŽE nebo NECHCE. Až příliš mnoho lidí "miluje" vybrané lidi, vybraná zvířata, za vybraných okolností, ve vybrané společnosti, dokonce ve vybranou dobu. Až příliš mnoho lidí si také myslí, že milovat znamená dovolit druhému všechno...

Jenže pravda je taková: Tam, kde chybí PRAVÁ, NEZIŠTNÁ LÁSKA, bez ohledu na všechny okolnosti, ve kterých zde na Zemi žijete, tam nemůže být fyzické tělo zdravé. V tomto případě strádá primárně fyzický orgán mající k srdeční čakře přímou (také tělesnou, fyzickou) souvztažnost a který je díky této čakře primárně vyživován životní energií - vaše SRDCE. Vaše srdce je nemocné, protože nemá dostatek PRAVÉ energie. PRAVÉ, NEZIŠTNÉ LÁSKY.

 

Srdeční slabost, nedostatečnost, vady chlopní, arytmie, hypertrofické změny, infarkt, ischemická choroba srdeční, hypertenze, onemocnění cévního systému a další množství potíží kardiovaskulárního systému - to vše souvisí s tím, jak KVALITNĚ ve skutečnosti žijete. A TO NENÍ JEN OTÁZKA VAŠÍ STRAVY A POHYBOVÉ AKTIVITY, to bychom se omezili na fyzické, hmotné aspekty, které jsou vlastně jen doplňkem toho všeho, jen "dorážkou" opravdového GÓLU a na které je nejjednodušší vše svést a uvěřit jim jako jediným příčinám. A měli bychom hotovo. Stačilo by změnit stravu a začít se hýbat, podstoupit nějakou tu operaci a hurá, máme opět zdravé srdce! Nepochybujeme o tom, že spousta pozemšťanů už ví, že jen stravou ani pohybovou aktivitou - tedy BEZ duchovního růstu, pochopení a respektování duchovních zákonů - se k plnému a trvalému zdraví nikdy nedopracuje. Jednoduše to nejde. Ve vašem VLASTNÍM ZÁJMU. V zájmu zachování vašeho věčného bytí.

Samozřejmě, že se zdravím vašeho srdce (nejen srdce) SOUVISÍ vaše návyky, včetně stravovacích, pohybových, pracovních... Jsou to však vždy jen PŘÍDATNÉ okolnosti, ty, které UMOŽNÍ PRAVÉ PŘÍČINĚ dozrát a PROJEVIT SE v podobě SVÝCH NÁSLEDKŮ. PŘÍČINA se totiž PROJEVÍ VŽDY TAM, kde je NEJSLABŠÍ MÍSTO. Doslova si to místo na vašem těle vyhledá, protože jde tam, kde má úrodnou půdu. Kterákoli část vašeho fyzického těla je oslabena (vaším životním stylem a nestaráním se o své fyzické tělo), tam MÁ PRAVÁ PŘÍČINA (duchovní) OTEVŘENY DVEŘE. Mnohým se pak zdá, že právě to či ono místo fyzického těla (klouby, srdce, střeva, oči, ledviny...) je "to, co zlobí". Ano, pak už zlobí, jenže jen díky tomu, že jste nejprve ZLOBILI VY, neposlouchali jste svou DUŠI, nežili jste pozitivním životem, porušovali jste kosmické zákony. A celkem jistý, další způsob, jak vám to DUŠE může dát najevo, je právě SKRZE VAŠE FYZICKÉ TĚLO. Protože když vám onemocní vaše hmotné tělo, pak se alespoň na chvíli zastavíte a možná si uvědomíte, že něco neděláte tak, jak máte a chcete. Nic než obyčejný zákon PŘÍČINY A NÁSLEDKU. (Ovšem někoho ani infarkt, zlomenina, ba ani rakovina nezastaví a po případném dočasném "vyléčení", tj. odpočítávání další rány - pokračuje dále v zajetém negativním životním stylu... dlouho to už většinou nebývá).

Na kterém místě svého fyzického těla si přejete, aby vám dala vaše PODSTATA vědět (když jste ji doposud neposlouchali a nenapravili své chybné volby), ŽE KONÁTE chybně, PROTI SVÉ VLASTNÍ PODSTATĚ?

Ano, tam, kde jste si utvořili nejslabší místo  na svém fyzickém těle, které jste nejvíce zanedbávali a kde se může nemoc báječně projevit. Pokud se (kromě klíčového zanedbávání svého duchovního vývoje) špatně staráte například o svůj pohybový aparát, není pro nahromaděnou negativní energii vašich chybných voleb a zlých skutků nic jednoduššího, než se tam nastěhovat a projevit (třeba v kloubech, páteři, svalech, kostech). Pokud se "nestíháte" starat o svůj trávicí trakt a máte tam příhodné místo k zahájení choroby, pak se pravá příčina usadí právě tam. POKUD MÁTE OSLABENÝ KARDIOVASKULÁRNÍ SYSTÉM v těle, pak nabízíte své SRDCE jako na podnose. Nezapomínejte na jeden z kosmických zákonů: Stejné přitahuje stejné.

obr.: Nejvyšší kosmické zákony - zákony LÁSKY existují, ať nyní chcete, nebo nechcete... Sami jste v z nich vzešli. Jste JIMI. Opravdu si myslíte, že "je okecáte"? Cožpak jste se ještě nerozpomněli, že žádná vaše nemoc nemůže nikdy existovat, pokud si volíte život v souladu s těmito zákony života?

 

Jak už víte, odstranění či zmírnění jakéhokoli důsledku, o které se běžně pokoušíte společně s lékaři, je pouhým odstraněním či zmírněním tohoto důsledku, následku NĚČEHO. PRAVÉ PŘÍČINY, o které vám však už pozemský lékař (většinou) nic nepoví. Proč by to dělal. Ten má dost práce s nápravou právě těch důsledků vašeho špatného života na fyzické úrovni.

Jenže pozor. Pokud se nezbavíte PŘÍČINY svého onemocnění, pak vaše zdraví nemůže být nikdy trvalé. Příčina SAMA NEZMIZÍ, tu jste si vytvořili a je VAŠE. BUDE ve vás žít tak dlouho, dokud ji sami nevyprovodíte do ztracena. Dokud ji neodčiníte, bude vám neustále dokazovat svou přítomnost a sílu, tedy i svůj význam. NIC JINÉHO JSTE SI V ŽIVOTĚ NEPŘÁLI...

Chcete-li se skutečně uzdravit a nečekat na další následek vámi vytvořené PŘÍČINY, je nezbytné ODSTRANIT PŘÍČINU. A ta, jak už víte, JE VŽDY DUCHOVNÍ. PŘÍČINA JAKÉHOKOLI ONEMOCNĚNÍ JE VŽDY DUCHOVNÍ. Jak by ne, když JSTE DUCHOVNÍ BYTOSTI....

TO JE NEMĚNNÝ FAKT. MŮŽETE HO ODMÍTAT, JAK DLOUHO CHCETE. MŮŽETE SE DONEKONEČNA "UZDRAVOVAT" A DONEKONEČNA BRÁT LÉKY NA SVOU CHOROBU, přesvědčovat se, že "to už je váš osud", "to nezměním", "to jsem měl smůlu".... A PŘIŽIVOVAT SI TAK PŘÍČINU VAŠICH POTÍŽÍ, KTERÁ NABÝVÁ NA INTENZITĚ, AŽ ZNOVU BUDE MÍT PARAMETRY NA TO, ABY UDEŘILA v podobě NÁSLEDKŮ.

TO VŠECHNO MŮŽETE. VĚTŠINA Z VÁS TO DĚLÁ. IGNORUJETE VOLÁNÍ SVÉHO VLASTNÍHO TĚLA PO NALEZENÍ PRAVDY O SOBĚ SAMÉM.

POKUD SE však chcete skutečně uzdravit, JE ZAPOTŘEBÍ uvědomit si SVOU VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI NEMOC, UVĚDOMIT SI, ŽE JEDINĚ VY JSTE TĚMI, KTEŘÍ JSOU SCHOPNI SVOU NEMOC TRVALE ODSTRANIT. Musíte JÍT PO PŘÍČINĚ VAŠÍ NEMOCI A ZNIČIT JI. VYMAZAT JI. ODSTRANIT JI.

POKUD MÁTE BOLAVÉ SRDCE, MÁTE CO DO ČINĚNÍ S NELÁSKOU, které jste dali PŘEDNOST před LÁSKOU, tedy před TÍM, ČÍM SKUTEČNĚ JSTE A Z ČEHO JEDINÉHO POCHÁZÍTE. Pro tento Váš chybný výběr (chybný, avšak svobodný - máte vždy svobodnou volbu dodržovat nebo porušovat Nejvyšší kosmické zákony), nesete důsledky, mimo jiné v podobě vašich fyzických nemocí.

Ne, kdepak, příteli, to NENÍ ŽÁDNÝ TREST BOŽÍ nebo něco podobného, čím se chcete zříci své odpovědnosti a lamentovat nad nespravedlností světa.

ŽÁDNÝ TREST v nekonečném Vesmíru NEEXISTUJE. KDOPAK BY NÁS ASI TRESTAL? SNAD NE BŮH? ZA TO, ŽE NÁM DAL SVOBODNOU VŮLI? Proč by nám jim pak dával a trestal sám sebe... Trochu nezáživná a nudná hra na kočku a myš by to byla, nemyslíte?

Ve Vesmíru existuje jediné. ABSOLUTNÍ LÁSKA. TO JE TOTÉŽ, CO ABSOLUTNÍ SVOBODA. Jeden z nejvyšších vesmírných zákonů je zákon SVOBODNÉ VOLBY, jehož vyjádřením je ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU. Z těchto zákonů VZEŠEL VEŠKERÝ ŽIVOT. NEJVYŠŠÍ KOSMICKÉ ZÁKONY JSOU VYJÁDŘENÍM VĚČNÉHO ŽIVOTA.

Co vám tedy chybí, příteli, dopracoval-li ses k srdečnímu oslabení jakkoli pozemskými lékaři nazývanému?

Pro nastoupení cesty k uzdravení je nezbytné zapátrat po PRAVÉ LÁSCE, kterou jste někde ztratil.

Možná lásku zaměňujete s utrpením a ponižováním, děláním ústupků a činů, které sami dělat nechcete.

Možná, že milujete ZIŠTNĚ, tedy pro nějaký zisk, užitek, výhodu, hrdost, postavení... Pak jste pro "lásku" schopni obětovat opravdu hodně, ale sami poznáváte, že ani tudy cesta k vašemu zdraví a štěstí nevede...

Možná, že se vaše srdeční oslabení týká nenávisti - tedy nesmírně silné, hrubé, negativní vibrace s naprosto destruktivními účinky nejen na vaše zdraví, ale na celý nekonečný Vesmír.

Zkuste se zamyslet znovu nad svým dosavadním životem. Chcete-li se uzdravit, je to NUTNÉ. Je to JEDINÁ MOŽNÁ CESTA ke skutečnému a trvalému UZDRAVENÍ.

Láska k sobě samému a zároveň nezištná LÁSKA k VEŠKERÉMU STVOŘENÍ, jehož jste neoddělitelnou součástí. To je cesta k uzdravení.

 

Co dělat?

 

Pokud máte zdravotní potíže se srdcem, je zapotřebí zaměřit se ve svém životě na nezištnou LÁSKU. Na její prožívání, příjímání a dávání.

Jedině tak se totiž začnete vracet ke své PODSTATĚ, od které jste se - dobrovolně a svobodně - někdy v minulosti (ať už v tomto životě nebo v kterémkoli z předchozích) VZDÁLILI. Museli jste, protože jinak by jste teď NEMĚLI POTÍŽE SE SRDCEM.

Je to tedy LÁSKA, jejímž nedostatkem trpíte. A chcete-li se bavit o vině (která neexistuje, protože nic není otázka VINY, vše je otázka VOLBY) NIKDO JINÝ NENÍ TÍMTO vaším NEDOSTATKEM VINEN, JEN VY SAMI. Vy sami jste se rozhodli (teď není podstatné, kdy se to stalo), že na chvíli NEBUDETE LÁSKOU, tedy SAMI SEBOU.

Pokud chcete uzdravit své nemocné SRDCE, pak neváhejte ani chvíli a začněte.

ZAČNĚTE OPRAVDU, tedy NEZIŠTNĚ MILOVAT. MÍT RÁDI. NEJEN "SVÉHO" PARTNERA, MANŽELA, "SVÉ" DĚTI, SOUROZENCE, PŘÍBUZNÉ či PŘÁTELE.

VŠECHY BYTOSTI, KTERÉ EXISTUJÍ a které jste doposud hrdě přehlíželi...

Milujete rostliny a stromy, které vám přináší radost, vůni, životadárné látky, kyslík, léčivé látky na všechny vaše neduhy? Milujete VODU, bez které byste nemohli na této planetě přežít pozemský život? Milujete VZDUCH? Milujete PLANETU ZEMI, která nás neustále hostí, která nás miluje, bez ohledu na to, co jí děláme my, lidé? A co ZVÍŘATA, milujete zvířata? Opravdu?

Ach, ta zvířátka... Prozkoumejte pečlivě vaši lásku ke zvířatům, tedy k duchovním bytostem, stejným, jako jste VY SAMI! Pak prozkoumejte ještě pečlivěji svou lásku k nejvyšším duchovním bytostem ze zvířecí říše - tedy k domácím zvířatům.

Pozor na selekci vaší lásky jen na vaše "mazlíčky", kterým byste nezkřivili ani vlásek. Spousta lidí si myslí, že miluje zvířata, jen proto, že má svého mazlíčka, o kterého se báááááječně stará a pro kterého by "zemřeli". Mezi těmito "láskyplnými" lidmi je VŠAK většina těch, kterým na OSTATNÍCH ZVÍŘATECH vůbec NEZÁLEŽÍ. Kteří si myslí, že OSTATNÍ ZVÍŘATA mají odlišnou "kvalitu", dokonce že jsou hodny zabití a k uspokojení vašeho hladu, tedy k JÍDLU!

 

Mnoho lidí, kteří se pyšní například svým psím nebo koňským přítelem, se ve skutečnosti vůbec nezajímají o ostatní vysoké duchovní bytosti zvířecí říše - například prasata, krávy, slepice, ovce. Lidé si myslí, že dokonce ani tyto bytosti nejsou hodny takové lásky, jaké je hoden pouze jejich psí mazlíček. Neuvěřitelné? Ne, to je realita všedního dne vás, pozemšťanů.

DŮKAZ? Každý den podporujete zabíjení zvířat a každý den s chutí KONZUMUJETE jejich mrtvá, zkažená těla. Co si dáte dnes?

Probuďte se, lidé, BLIŽNÍ SVÉ NECHÁVÁTE ZABÍJET pro své pomatené požitky, vychutnáváte si JEJICH MRTVÁ TĚLA - MASO a pak se ptáte, proč JSTE NEMOCNÍ? Opravdu si myslíte, že ZABÍJENÍ ŽIVÝCH BYTOSTÍ JE V SOULADU S KOSMICKÝMI ZÁKONY STVOŘITELE? ŽE TÍMTO JEDNÁNÍM SI ZAJISTÍTE SVÉ ZDRAVÍ? NEBO SE SNAD NA ZVÍŘATA VZTAHUJE NĚJAKÁ KOSMICKÁ VYJÍMKA?

 

Mimochodem, ZABILI BYSTE SVÉHO domácího psího MAZLÍČKA, ABYSTE SE MOHLI NAJÍST? ZABILI BYSTE SVÉHO KAMARÁDA ČI DÍTĚ A SNĚDLI HO, protože když se dobře připraví, tak bááááječně chutná? NE, nepřeháníme to, je to naprosto totéž. SVÉ LIDSKÉ PŘÍBUZNÉ (SVŮJ DRUH) ZATÍM NEZABÍJÍTE JEN PROTO, ŽE "SE TO NEDĚLÁ". ŽE "TO UŽ (nebo "ještě") NENÍ ETICKÉ. A co až bude? Půjdete zase s šíleným, ovádaným davem?

POKUD TAKTO ROZLIŠUJETE SVOU LÁSKU A ROZHODUJETE SE, KOMU JÍ DÁTE VÍCE A KOMU MÉNĚ ČI ŽÁDNOU (třeba i tím, že podporujete pojídáním masa ZABÍJENÍ ZVÍŘAT), pak je VAŠE LÁSKA PRÁZDNÁ. NULOVÁ. PRŮHLEDNÁ. PAK SE ROZPUSTÍ, kdykoli si najdete důvod. PAK NENÍ NEZIŠTNÁ. PAK NENÍ PRAVÁ. PAK SE JEŠTĚ MUSÍTE HODNĚ "UČIT"... 

Co dodat...

 

Pokud jakkoli strádá vaše srdíčko, přátelé, je NEJVYŠŠÍ ČAS UVĚDOMIT SI SVÉ CHYBNÉ VOLBY. Denně skomíráte nad svými životy, lamentujete, obviňujete ostatní ze svých neúspěchů či promeškaných příležitostí, ale ŽE každý SÁM JSTE PŘÍČINOU VŠEHO, CO SE VÁM V ŽIVOTĚ DĚJE, TO NECHCETE TÉMĚŘ NIKDO PŘIZNAT. VY SAMI, milí lidé pozemští, JSTE PŘÍČINOU SVÝCH NEMOCÍ. ZTRATILI JSTE NĚKDE LÁSKU, ZAŠANTROČILI JSTE JI A TEĎ ČEKÁTE, ŽE VÁM JI NĚKDO JINÝ NAJDE A... A nejlépe IMPLANTUJE DO ŽÍLY JAKO LÉK!

Všechny nemoci mají jedinou příčinu - DUCHOVNÍ příčinu souvztažící s nejvyšší a nejsilnější energií, která kdy existovala, existuje a existovat bude. LÁSKOU. V případě srdečních onemocnění jsou to pak vaše nezpracované, resp. PŘEHLÍŽENÉ POCITY (jejich nerespektování a nenaslouchání jim), které způsobují závažný nedostatek energie v odpovídající oblasti srdeční, která se zákonitě odráží na fyzické úrovni - kdekoli je na srdci místo.

Velice častou příčinou vašich potíží jsou NEGATIVNÍ, hrubovibrační myšlenky: nenávisti, závisti, hněvu, smutku, úzkosti. Myšlenky na selhání, neúspěch, nejistotu, zklamání, bolest, ztrátu. Myšlenky, které SE VZDÁLILY JEDINÉ ŽIVOTADÁRNÉ ENERGII - LÁSCE. Vzdálili jste se od samotného ZDROJE svého BYTÍ, přátelé. VZDÁLILI JSTE SE OD BOHA.

Pokud jste ZDROJEM jakýchkoli negativních, hrubých vibrací (počínaje vždy VAŠIMI MYŠLENKAMI), pak nejste ve spojení s Láskou a jste naopak naprosto otevřeni nemocem, oslabením, nehodám, neštěstím... tedy přitahujete ODPOVÍDAJÍCÍ ENERGIE a jejich projevy.

POKUD nejste spojeni s LÁSKOU, pak k vám nemůže proudit dostatek KOSMICKÉ ENERGIE, včetně energie léčivé. Nemůžete být zdraví. Vaše emoce, vaše POCITY, které se všichni tak snažíte maskovat, tlumit, nebrat na ně ohled, zesměšňovat, vám neustále brání otevřít se LÁSKYPLNÉ. LÉČIVÉ A VŠEMOCNÉ ENERGII BOŽÍ A UZDRAVIT SE.

Chcete-li se skutečně uzdravit, je nutné zbavit se těchto nízkých, negativních, hrubovibračních energií a probudit a rozproudit v sobě vysokou, jemnovibrační, pozitivní energií VŠEMOCNÉ LÁSKY.

ZAČNĚTĚ TEĎ, přátelé. Začněte ŽÍT láskou. Ke všemu a ke všem. NEVYBÍREJTE SI. Nenechte se ovládat negativními, hrubovibračními pocity - destruktivními energiemi.

Respektujte odlišnosti kolem vás, buďte tolerantní. VNÍMEJTE SVĚT KOLEM SEBE. Všímejte si všeho, čeho si nevšímáte na první pohled. Vnímejte TO PODSTATNÉ. To, co VÁM VŽDY UNIKALO.

BUĎTE UPŘÍMNÍ.

JEDNEJTE TAK, ABY VAŠE SLOVA BYLA V SOULADU S VAŠIMI MYŠLENKAMI.

 

Dokážete-li to, začnete PROŽÍVAT ZÁZRAKY...

Pak se UZDRAVÍTE...

(Klíčové informace k výše uvedené otázce nabízíme dále v záložkách: "Smrt neexistuje", "Pravý život", "Lidská duchovnost", "Zrada křesťanství", "Léčení", "Vesmírní kamarádi").

 

Další otázky právě zpracováváme...