Přátelé,

 

následující dvě podzáložky (pseudotvůrci 1. a 2.) poskytují informace (resp. umožňují rozpomenutí se na Pravdu) o bytostech, které se po svém PRAVÉM stvoření (z nejčistší lásky a dokonalosti) rozhodly prožít a konat opak toho, kým jsou. Dobrovolně se propůjčily peklu, staly se z nich negativní bytosti se všemi atributy, které je definují, ale také (díky tomuto jejich rozhodnutí) omezují. Jedná se o Pseudotvůrce, bytosti, které pseudostvořily také nás, nepravé lidské bytosti v různých podobách, od prvotních pokusů (miliony let zpětně) až do dnešní (naší) podoby. Obrázky Pseudotvůrců a jejich věrných sluhů (negativních mimozemských ras, negativních duchů a dalších negativncíh bytostí), které jsou součástí textu, jsou tedy také zářiče negativních energií, hrubých vibrací. Je však důležité, přátelé, abyste věděli, jak negativní mimozemské rasy vypadají, neboť je pravděpodobné, že spousta z vás se s nimi ještě v tomto životě setká. Tímto vás chceme "připravit" na tato možná setkání a varovat vás před jejich zlými a naprosto devastujícími úmysly, s jakými nejen plodí veškeré zlo od počátku Stvoření, ale také to zlo současné. Je důležité, abyste věděli, jak vypadají a co jsou zač. Obrázky Pseudotvůrců a jejich věrných sluhů (negativních mimozemských ras, negativních duchů a dalších negativncíh bytostí), které jsou součástí textu, jsou zářiče negativních energií, hrubých vibrací. Proto Vám doporučujeme, přátelé, nenechat se těmito obrázky příliš detailně zabývat, resp. dlouho na ně nehledět. V opačném případě na sebe budete "natahovat" vibrace, které se tyto obrázky snaží dostat do každého, kdo se jimi vědomě zabývá. Budou Vás oslabovat a ovlivňovat Vaše myšlenky a životy tak, jako to dělají skrze ovládací programy (o kterých se dozvíte v Pseudotvůrci 2.). Můžete si tyto negativní entity na sebe "přitáhnout", "napojit se na ně" (třebaže nevědomě). Ony totiž na toto ČEKAJÍ. Mají tuto možnost a věřte, že jí budou chtít využít.

 

Přejeme Vám, přátelé, klidné rozpomínání se na svůj původ a na povahu negativních entit, které stále řídí naše životy. Míra tohoto řízení je však závislá pouze na konkrétním člověku a jeho uvědomění, že se toto DĚJE. Pokud toto má, pak se může ROZHODNOUT, že ovládán NEBUDE.

A k tomuto dostane také ochranu těch, ke kterým se vrátíte.

Jednou se všichni vrátíte... 

Milí přátelé,

 

rozpomenuli jsme se, jak jsme byli "utvořeni" do současné podoby a jak a proč jsme se dostali na tuto planetu Zemi - do zóny vymístění.

Pojďme si říci něco více o těchto našich tvůrcích - pseudotvůrcích - kteří si tenkrát položili onu závažnou otázku k popření Stvořitele Prvotního Všeho a Všech:

Co by se stalo, kdyby se vznik života mohl vysvětlit jen fyzikálními zákony a přírodními procesy...aniž by se do něj zahrnovaly jakékoli duchovní zákonitosti...

Co by se stalo, kdyby se duchovnost odvozovala z přírody, a ne příroda z duchovnosti...

Jaký by byl život bez spolupráce s Prvotním Stvořitelem Všeho a Všech a s úplným popřením duchovních principů Lásky, Dobra, Moudrosti, Pravdy a Inteligence, s porušováním Jeho zákonů a s odmítnutím veškeré niterné duchovnosti?

 

Jak už víme, PSEUDOTVŮRCI byli původně NEJVYŠŠÍ duchovní bytosti. Byli to samotní ANDĚLÉ (duch) V NEBI, NEJBLÍŽE STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO a VŠECH ve STVOŘENÍ. TYTO BYTOSTI BYLY STVOŘENY JAKO PRVNÍ BYTOSTI VE VESMÍRU PŘÍMÝM NADĚLENÍM PRVOTNÍHO STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH. Byli stvořeni PŘÍMO Z JEHO RYZÍ PODSTATY A JEHO JEDNOTLIVÝCH RYZÍCH ELEMENTŮ, Z JEHO NEJČISTŠÍ A NEJVYYŠŠÍ ESENCE LÁSKY, DOBRA, PRAVDY a INTELIGENCE.

Všechny tyto NEJVYŠŠÍ DUCHOVNÍ BYTOSTI byly NEJČISTŠÍM a NEJDOKONALEJŠÍM zosobněním a duchovním ztělesněním TÉ NEJVYŠŠÍ MOŽNÉ LÁSKY PRVOTNÍHO STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH. Byly to nejčistší bytosti, ryzí zhmotněná láska (pocházeli přece čistě od Stvořitele Prvotního Všeho a Všech) se schopnostmi a vlastnostmi, kterými oplývá Stvořitel Prvotní Všeho a Všech. NEJVYŠŠÍ stvořil nekonečné množstí těchto bytostí a jen malá část z nich se vydala na scestí, položením výše uvedené otázky, jak by vypadal život bez principů Stvořitele Prvotního Všeho a Všech.

 

Tito Andělé byli obdařeni znalostmi nebývalých rozměrů, schopnostmi rozsáhlého významu, velkým věděním, moudrostí. Disponovali hlubokými duchovními, duševními a přírodními znalostmi a inteligencí (vědecké znalosti genetického inženýrství pak použili při nastolování negativního stavu, budováním rozličným druhů zel a falešností). Tyto nejvyšší bytosti (DUCH) nebyly zpočátku zlými bytostmi, které nyní nazýváme Pseudotvůrci.

Vše začalo u několika málo těchto Andělů (Anděl Vnitřního Nebe = DUCH), kteří začali přemýšlet, jak narušit jediný možný stav bytí - stav nejčistší a nejvyšší lásky, moudrosti, krásy a pravdy. Začali toužit po moci, po nadvládě, po všem, co doposud nepoznali. Pozbyli veškerou pokoru a zatoužili stát se VYŠŠÍMI NEŽ NEJVYŠŠÍ.

V této euforii nepoznaného začali tito "ještě" Andělé vytvářet "šílený" plán (který do té doby nebyl ve Stvoření nikdy vyřčen): OVLÁDNOUT CELÉ STVOŘENÍ A PODMANIT SI JEJ.  Završení jejich velkolepého plánu bylo pojmenováno jako SVRHNUTÍ PRVOTNÍHO STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH a PŘEVZETÍ ABSOLUTNÍ MOCI.

Tito Andělé (budoucí Pseudotvůrci - již je takto nazývejme, abychom je odlišili od Andělů nesešlých z cestí) si byli silně vědomi svých jedinečných a NEOMEZENÝCH schopností - schopností Stvořitele Nejvyššího, jenž je stvořil k obrazu svému. Uvědomovali si, že dokáží stvořit živé bytosti, planety, sluneční systémy, galaxie... Uměli cestovat v čase... Byli ještě stále NEJVYŠŠÍM.

V této fázi vlastní euforie a velkolepých plánů oslovili budoucí Pseudotvůrci Androgynní bytosti (připomeňme, že to byli rovněž Andělé) na fyzické úrovni v nejzevnějším přírodním NEBI a nabídli jim možnost spolupráce na tomto bizardním plánu. Androgynní bytosti však přímou spolupráci odmítali. V tuto chvíli budoucí Pseudotvůrci pochopili zásadní pravdu - pokud jim Androgynní lidé nápomocni nebudou, nebude jim dobrovolně nápomocen nikdo, kdo je stvořen čistě Nejvyšším.

Bytosti jimi oslovené nechtěli dobrovolně vytvářet a zakoušet zla a nepravdy a nechtěly porušovat kosmické zákony. Androgynní lidé neměli žádnou náklonnost pro aktivaci negativního stavu, byli přece taktéž stvořeni z čisté lásky Prvotního Stvořitele Všeho a Všech v Nebi přírodním - fyzickém, nejvýše zevním vesmíru (zahrada Eden).

Budoucí Pseudotvůrci však ještě byli stále Andělské bytosti pobývající v Nebi, a tak nebyli s to tvořit cokoli negativního, odporujícího zákonům Nejvyšším. Proto potřebovali začít jinak. Museli začít tvořit něco nebo někoho, kdo "se o vše budoucí zlo postará", kdo toho schopen bude. 

Potřebovali nejprve vytvořit bytosti, které by v měly zlo v sobě, které by se zcela dobrovolně se zlem ztotožnily a žily podle těchto negativních pravidel. 

Bylo důležité, aby tyto nově stvořené bytosti chtěly samy zla a nepravdy ve svých životech aplikovat. Tato podmínka DOBROVOLNOSTI BYLA NUTNOU PODMÍNKOU, neboť PseudotvůrciI ze své podstaty (NEJVYŠŠÍ LÁSKA A DOBRO) nemohli NIKOHO PŘINUTIT KE ZLU A ANI NEMOHLI NIKOHO ZLÉHO V PRAVÉM SLOVA SMYSLU STVOŘIT. Měli jedinou možnost, jak realizovat svůj nebezpečný plán (likvidaci Stvořitele Prvotního Všeho a Všech). Realizace skrze jiné bytosti, které by nebyly stvořeny z pravé nejčistší podstaty - lásky NEJVYŠŠÍHO, ale z pravého opaku, tedy z NELÁSKY, z nepravd a opaků všeho, co doposud existovalo.

Pseudotvůrci věděli, že takovéto bytosti nikde ve vesmíru neexistují a nikdy neexistovaly, vždyť Prvotní Stvořitel Všeho a Všech tvoří jen Lásku, ON sám je nejvyšší LÁSKA.

Začali tedy sami a nejprve POTAJÍ pseudotvořit nové bytosti. Bytosti, které budou sloužit plánům Pseudotvůrců. Bytosti, které by dokázaly (budou pro to mít alespoň jeden důvod) vyzářit ve svém životě jakoukoli energii negativity. Použili veškeré své vědění o tvoření bytostí s genetickým a fyzickým fondem (dílo PRVOTNÍHO STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH). Tento fond jim poskytli Androgynní lidé s povolením NEJVYŠŠÍHO. To bylo vše, s čím byli Androgynní lidé Pseudotvůrcům ochotni pomoci. A tak začali Pseudotvůrci pozvolna a rafinovaně pryznit a měnit původní čisté lidské bytosti k dosažení svých cílů. TVOŘILI VŠAK STÁLE S POZITIVNÍM MATERIÁLEM. JINÝ NEMĚLI K DISPOZICI.

PRVOTNÍ STVOŘITEL VŠEHO A VŠECH samozřejmě vše sledoval, vždyť jeho svobodná vůle se děla... Rozhodl se zakročit jménem univerzálního NEJVYŠŠÍHO zákona VŠECH VESMÍRŮ - jménem SVÉHO VLASTNÍHO BYTÍ A BYTÍ VŠECH, KTERÉ KDY STVOŘIL V LÁSCE, DOBRU A PRAVDĚ. Tito Andělé - tolik toužící po ZLU A VŠEM, co odporovalo jejich vlastní podstatě - byli vyhnáni z NEJVNITŘNĚJŠÍHO NEBE. Stvořitel Nejvyšší se s nimi rozloučil a vyhostil je z Nejvyššího, PRAVÉHO NEBE. V tomto okamžiku se z nich stali PADLÍ ANDĚLÉ. PROPADLI SE DO ZÓNY VYMÍSTĚNÍ – do PEKEL (rozlohou velmi omezená část Vesmíru), kde jim Stvořitel Prvotní Všeho a Všech umožnil pokračovat a realizovat jejich strašlivý plán. Povolil jim pokračovat v hledání odpovědi na jimi položenou otázku, kterou v podstatě začalo "existovat" PEKLO, resp. zóna vymístění ve Vesmíru. Stvořitel Pseudotvůrcům umožnil na omezený čas pokračovat ve své činnosti, aby veškeré důsledky "budoucích činů" Pseudotvůrců mohly sloužit pro poučení celého Vesmíru, co volit a co nevolit, co je VĚČNÉ, zda LÁSKA - či ZLO, co je NEJSILNĚJŠÍ A JEDINÉ MOŽNÉ, pokud se bavíme o ŽIVOTĚ, všem, co ŽIJE.

Pseudotvůrci uvítali tento krok Stvořitele Prvotního Všeho a Všech (své vyhoštění z Nebe), neboť si byli plně vědomi, že pokud budou setrvávat v Nebi, nebudou moci svůj plán dále realizovat. Bylo by to NEMOŽNÉ. Tedy ihned po propadu z NEBE do ZÓNY VYMÍSTĚNÍ (PEKEL) začali tito padlí Andělé - Pseudotvůrci NAPLNO, BEZ OMEZENÍ, BEZ OSTYCHU A SKRÝVÁNÍ realizovat svůj velkolepý, avšak nebezpečný a nesmyslný plán.

Museli začít od "nuly", neboť do té doby neexistovalo v celém Vesmíru žádné zlo, klam ani jakékoli negativní energie. V celém Vesmíru neexistovala žádná zkušenost s tvořením negativních bytostí, nikdo nikdy tuto činnost nekonal. A tak Pseudotvůrci zahájili manipulace s genetickým fondem a fyzickým materiálem androgynních (obojpohlavních) lidí, kteří byli prvními fyzickými bytostmi stvořenými přímým nadělením Nejvyššího, dle jediných možných - duchovních prinicipů.

Ještě jednou si připomeňme, že PRVNÍ bytosti, stvořené přímo Nejvyšším, nemohli nikdy sami od sebe aktivovat negativní stav. Byli stvořeni plně a pouze z ELEMENTŮ POZITIVNÍHO STAVU. Nic, co pochází přímo od Nejvyššího, NEMŮŽE VYTVOŘIT NIC ZÁPORNÉHO.

A tak začalo rušné období genetických manipulací, na něž Pseudotvůrci použili příhodný genetický materiál Androgynních lidí a krok po kroku pseudotvořili své první výtvory - pseudofabrikáty. Postupně vytvářeli nový typ člověčenstva, došlo k oddělení principů feminity (ženská podstata osobnosti) a maskulinity (mužská podstata). (Připomeňme, že androgynní forma fyzických lidí stvořených Nejyšším přímým nadělením obsahovala stejně oba tyto principy v plném projevu současně).

Z genetických manipulací a duchovních principů povstalo NOVÉ PLEMENO LIDÍ - jejich bytí rozštěpené na mužskou a ženskou fyzickou formu.

(Nezapomeňme, že bez duchovních principů by nemohlo být nic stvořeno, nemohlo by "to" být oživeno, tedy vše se dělo s vědomím a souhlasem Stvořitele Prvotního Všeho a Všech, neboť On sám dal všem svým bytostem svobodnou volbu svého jednání). Došlo k nahrazení PŘÍMÉHO prožívání absolutní jednoty všech principů a duchovních faktorů NEPŘÍMÝM, skrze vnímání vnějších projevů přijatých ve formě rozdílných fyzických těl.

Pseudotvůrci "zvládli" i další nelehký úkol - rození nových bytostí jiným způsobem než přímým nadělením Nejvyššího. Po dlouhých pokusech a manipulacích jak na fyzické, tak na duchovní úrovni NAHRADILI přímé nadělování lidí Prvotním Stvořitelem Všeho a Všech NEBEZPEČNÝM ZVÍŘECÍM ROZENÍM z lůna matky. Takové zrození bylo plně převzato z říše živočišné, zvířecí, a Pseudotvůrci velice dobře prozkoumali veškeré souvislosti, aby zajistili stejné živočisné postupy při přivádění lidí na svět. Rození nových bytostí se tak poprvé začalo dít nikoliv podle principů DUCHOVNÍCH, ale čistě dle prinicipů VĚDECKÝCH (GENETICKÝCH) a TAKÉ FYZICKÝCH, VNĚJŠÍCH.

Tímto činem začal v plné síle a významu DUCHOVNÍ ÚPADEK LIDSTVA - BYTOSTÍ PŮVODNÍCH, ANDĚLSKÝCH. Lidé takto stvoření neměli mít jakékoli pochybnosti o svém původu. Tímto aktem pozorovali, že život již nenaděluje NEJVYŠŠÍ a není odovozen z nejniternějších principů Prvotního Stvořitele Všeho a Všech, ale že život vyvstává Z PŘÍRODNÍCH ZÁKONITOSTÍ, Z PŘÍRODNÍCH - ZVÍŘECÍCH A ZEVNÍCH principů. 

Tyto nově pseudostvořené bytosti byly na počátku své existence stále ještě plné lásky a byly si vědomy NEJVYŠŠÍHO V NICH. Bylo však jen otázkou času, kdy některá z nich přijme zcela dobrovolně nástrahy negativního stavu za nutnou součást svého bytí a aplikuje některou z nepravd, negativních myšlenek nebo činů ve svém životě. Pseudotvůrci trpělivě čekali na tento okamžik. A stalo se tak. Nové bytosti aktivovaly naplno negativní stav a spirála duchovního úpadku pokračuje dodnes.  

Geniální plán Pseudotvůrců tedy nabral na síle. Pseudotvůrci pracovali velmi usilovně, neúnavně a nepřetržitě miliony let. Aby také ne, když jim v cíli SVÍTILA (přesněji řečeno TEMNĚLA ABSOLUTNÍ TMOU) odměna nejvyšší - PŘEVZETÍ MOCI NAD VŠÍM, CO KDY EXISTOVALO, EXISTUJE A EXISTOVAT BUDE.

Mohou se "pochlubit" svými pseudovýtvory. Zfabrikování negativní přírodní - rostlinné a živočišné říše zvládli během 3 miliard let pseudovývoje. Posledních 125 milionů let jim zabral pseudovývoj plazů, ptáků a savců, 7 milionů let se zaměřovali na lidský druh - od pralidí k dnešním "homo sapiens", resp. člověk plně ovládaný ovládacími programy negativního stavu, resp. ČLOVĚK OČIPOVANÝ - již schází jen NEPATRNÝ KRŮČEK!!!

Během celé této dlouhé epochy připravovali nejvhodnější podmínky pro své negativní plány s rafinovanými nástrahami. Prostřednictvím svých nově stvořených bytostí - pseudobytostí s odděleným pohlavím dokázali aktivovat první negativní myšlenky a následně činy samotných těchto bytostí. Právě tato nově pseudostvořená "kvalita" - oddělení, separace, ROZDÍLNOST, ODLIŠNOSTI, STUD zákonitě (dle zákonů nepravých, tedy pseudozákonů, které jsou v rozporu s Nejvyššími kosmickými - zákony Stvoření) vedou k upřednostňování, nadřazování, povyšování jednoho před druhým. Rozdělení androgynních bytostí na dva jedince - muže a ženu zaručilo Pseudotvůrcům jistý výsledek.

První negativní počin nově zrozených bytostí - negativní prožívání odlišností a rozdílných schopností a následné jednání z těchto odlišností vyplývající totiž přišel velice záhy - a rozjel duchovní úpadek lidstva všech dalších generací, topících se ve všech starých i nově vznikajících ovládacích programech a lžích Pseudotvůrců. Duchovní stav každé následné epochy, jenž nastupovaly po aktivaci negativního stavu, byl vždy o stupeň nižší!!!

Od doby aktivace negativního stavu můžeme hovořit o dvanácti epochách, které se vyznačovaly specifickou kvalitou, životním stylem, jakož i stupněm vědění v oblasti genetického inženýrství. Každá takováto epocha trvala přibližně dva miliony let. Jejich trvání bylo závislé na konkrétní kvalitě, které bylo třeba dostát, kvalitě, kterou bylo potřeba projevit, aby dozrál a završil se další krok úpadku, předem nastavený a promyšlený.

Všechny epochy končily plnou ztrátou duchovního uvědomění a záměnou pravých duchovních principů za neduchovní nepravdy, zkaženosti a zapomnění v PODSTATU VLASTNÍHO BYTÍ. Bezbožnost se stala cílem zásahu do uvědomění každé nové generace lidí. Připomeňme si, že prvním dvanácti epochám předcházela epocha androgynních lidí, kteří na tento svět přišli z přímého nadělení Nejvyšším. Samotná první epocha z dvanácti následujících je ta, ve které bylo právě toto PŘÍMÉ NADĚLENÍ BYTOSTÍ nahrazeno vědeckým biklonováním a rozením lidských bytostí zvířecím způsobem (tedy Duchovní princip nahrazen přírodním, živočišným). Další informace k tomuto tématu poskytuje kniha "Základy lidské duchovnosti"). Tato první epocha trvala v pojetí fyzického (našeho) vnímání času NEJDÉLE - přibližně dvacet pět milionů let.

Na konci dvanácté epochy vykazovali Pseudotvůrci nejpronikavější genetické experimentování. 

Výsledkem těchto pokusů byla produkce rozličných životních forem a druhů, převážně negativního rázu (tvořili nebezpečí pro ostatní živočišné druhy nebo pro samotné lidi, zmizela Aboslutní láska v živočišné i rostlinné říši, kdy vše živé žilo v naprosté harmonii a lásce, kdy neexistoval důvod, proč by některý živočišný druh zabíjel, ničil nebo dokonce pojídal druh další). Tyto nové živočišné formy objevující se v určitá časová období na naší planetě Zemi byly našimi vědci považovány za výkvět evoluce a byly označovány různými termíny (dinosauři). Že by vědci do dnešního dne nebyli s to zjistit, že vše bylo jinak?

V této době postupného naplňování snah a cílů Pseudotvůrců docházelo na naší planetě k rozmanitým vědeckým pokusům. Jeden z nich například skončil pečlivě naplánovanou katastrofou, která splnila svůj hlavní účel - spustila doby ledové a jiné fenomény, které rozštěpily kůru naší planety a rozdělily jednu pevninu na několik kontinentů. 

Tento proces poté vyústil nejintenzivněji během dvanácté epochy vyhlazením většiny živočišných a rostlinných druhů, které již byly dílem Pseudotvůrců.

Samotná dvanáctá epocha skončila Velkou potopou, která nastartovala epochu další, zcela ojedinělou, s novou generací lidstva doposud neexistujícím. Tato nová epocha v podstatě počala historii jeskynního člověka a moderních dějin lidstva jak jej "známe" a které se objevuje na naší planetě Zemi až do současnosti (posledních sedm milionů let).

 

Přátelé, možná stále přemýšlíte o tom, proč se Andělům vlastně zachtělo učinit něco tak "šíleného". Možná si říkáte, jak je mohlo napadnout, že by "to vyšlo", když věděli, kým jsou a odkud pocházejí. Disponovali veškerým věděním, schopnostmi, vlastnostmi a dovednostmi, které jim umožnily uskutečnit vše, na co by jen pomysleli. Je zřejmé, že se muselo něco stát, musela nastat změna v pojetí sebe sama. Museli se zcela dobrovolně a svobodně zříci SOUDNOSTI, LÁSKY, POKORY. Toto bylo možné. Je to součást svobodné vůle všeho živého stvořeného Nejvyšším. A tak si Pseudotvůrci zavřeli své otevřené srdce a otevřeli tak cestu své "nepoznané" (resp. neprožité) touze po absolutní moci a nadvládě.

Mohly se naplno projevit veškeré schopnosti a možnosti původních mozků (za převráceným účelem použité) těchto Andělů, které jim byly darovány Nejvyšším. Je na místě podotknout, že tak dokonalým mozkem byli Pseudotvůrci původně obdarováni, aby projevovali maximálně jeho pravé možnosti, založené na láskyplných vibracích a pozitivním tvoření. Pseudotvrůci (padlí Andělé) však tohoto zakoušet už dále nechtěli, byli "nabaženi" těchto pozitivních projevů a prožitků dost z Nebe.Toužili snížit svou původní úroveň na neandělské jednání, toužili prožívat primitivní pudy pýchy, kalkulu, výhod a převrácených hodnot.

Přátelé, zažili jste někdy pocit (Pseudotvůrci vytvořený a umožněný vnímat), kdy jste chtěli zakusit něco, co ve skutečnosti vůbec nechcete, aby bylo vaše vlastní? Na okamžik zkusit nějakou jistotu "ztratit", na okamžik ji "přestat vnímat"? Možná, že nevíte, o jaký pocit se jedná...Nevadí... V každém případě je to pocit negativní, nízké a nebezpečné hrubé vibrace vykazující, neboť je právě z dílny Pseudotvůrců. Možná, že takovýto pocit cítili Pseudotvůrci...Toužili se postavit PROTI ABSOLUTNÍ JISTOTĚ A PRAVDĚ. Jenže ne jen na okamžik, jako někteří z nás, s blaženým pocitem absolutní jistoty, že se stejně vrátí do oné jistoty klidu a míru, ve kterou mají bezmeznou víru. Pseudotvůrci museli zažívat tak hlubokou euforii vlastní nesmrtelnosti, že snad přestali chtít vrátit se k tomu jedinému pravému, co EXISTUJE - LÁSCE. Zatoužili vytvořit zcela jiný směr, zcela jinou "realitu". PŘEVRÁCENOU. A protože se k dnešnímu dni stále nedobrali uspokojivého výsledku, totiž jestli tato převrácená realita opravdu může VLÁDNOUT, TVOŘIT A ŽÍT VĚČNĚ, dodnes pokračuje jejich snažení a doslova lítý boj o každé dílčí vítězství, které jim falešně "dokazuje", že jsou na správné cestě. My však vyciťujeme a zároveň tedy už i víme, že cesta, kterou si Pseudotvůrci zvolili a po které celé epochy věků kráčí, je cestou k zániku. A BLÍŽÍ SE K tomuto CÍLI.

Mnohé z původních nekonečných schopností a nevídaných vědomostí byly v průběhu dějin Pseudotvůrcům odebrány Nejvyšším. Svoboda volby se týká všech ve Stvoření. Pseudotvůrci zneužili svých neomezených schopností a pozbyli to nejdůležitější, co potřebují všechny živé bytosti žijící v míru, lásce a radosti - pokoru, úctu, lásku. Ztratili sebe samé. Zastínili svou pravou podstatu. Zapomněli na ni. Je to snadné, přátelé, to víme sami. Je snadné "zapomenout" nebo nechtít si uvědomovat sebe samé proto, abychom se zalíbili druhým, nebo abychom získali některé výhody, které aktuálně považujeme za nezbytné pro vlastní spokojenost, pro vlastní užitek. Pseudotvůrci rozpoutali lítý boj proti všem členům pozitivního stavu v Nebi a proti samotnému Stvořiteli Prvotnímu Všeho a Všech. Nabyli přesvědčení, že mohou samotný ŽIVOT utvořit a udržet opakem toho, z čeho vznikl, tedy z negativní energie postrádající zcela LÁSKU, RADOST, POKORU, VĚDOMÍ, JEDNOTU, ROVNOST, NEZIŠTNOST, NEPODMÍNĚNOST... ABSOLUTNÍ SVOBODU.

 

Plán Pseudotvůrců je NEREALIZOVATELNÝ, toužebně očekávaný výsledek nemá šanci na úspěch. NENÍ V SOULADU SE ZÁKONEM NEJVYŠŠÍM, se zákonem samotného Stvoření. Tento zákon stvořil VŠE, CO EXISTUJE, tedy nemůže neexistovat.

Až PRVOTNÍ STVOŘITEL VŠEHO a VŠECH rozhodne, nastane KONEC. Nastane konec Pseudotvůrců, bude "vymazána" ZÓNA VYMÍSTĚNÍvšechna její PEKLA.

Veškeré dílo Pseudotvůrců zanikne tak rychle, jako mizí kruhy na hladině vody. Zůstane jen vzpomínka všech zúčastěných a pozorovatelů. Zůstane NEOPAKOVATELNÁ ZKUŠENOST, "živý" PROŽITEK VŠECH ÚČASTNÍKŮ tohoto "velkolepého" plánu.

 

Negativní stav se pak již nikdy nebude ve STVOŘENÍ opakovat. Celý průběh dějin "vládnutí" negativního stavu bude věčně uložen v duších všech zúčastněných. Absolutně všechny zážitky každé jediné bytosti, která kdy sama žila v negativním stavu - zóně vymístění budou navěky zaznamenány a uloženy v krystalových počítačích. Tyto prožitky a zkušenosti bytostí budou sloužit pro poučení všech dalších generací Andělů.

Nově příchozí generace tak budou moci včas nahlédnout, jaké důsledky může mít každá negativní volba pro každého jedince i pro celé lidstvo v nejrůznějších částech Vesmíru.


Milí přátelé, 

nahlédli jsme do minulosti, resp. počátků vzniku negativního stavu, Pseudotvůrců. Rozpomenuli jste se, jak to vše vzniklo a pravděpodobně i na to, kým opravdu jste. Věříme, že Vaše pocity šťastného rozpomenutí se na Pravdu znásobily Vaši touhu vrátit se DOMŮ.

Co je ovšem důležité pro Váš návrat Domů, do Pravého Stvoření, to je pochopení STAVU, KTERÝ PANUJE AKTUÁLNĚ, V SOUČASNOSTI. Žijeme v něm právě teď, a je proto nezbytně nutné vědět, co a jak "funguje". Tak můžete sami vyhodnotit své vlastní možnosti záchrany. S láskou a touhou vrátit se Domů
Auron a Ema

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...

 

 

VŠECHNO JE JINAK !!!